Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Karlskrona

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi moderater kommer jobba för att stärka tryggheten i hela kommunen. Karlskrona ska ha Sveriges bästa skolor där alla barn kan utvecklas efter sin potential, med små barngrupper i förskolan, närproducerad mat och hög lärartäthet. Bidragsberoendet måste minska så att fler är med och bidrar till gemensamma välfärd, äldreomsorg mm. Vår kommun ska vara välskött med bra service.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla ska känna sig trygga i Karlskrona

Det är grundläggande att alla människor ska ha en trygg vardag. Vi vill ha fler poliser, trygghetsvärdar och ett stärkt totalförsvar. Trygghetsperspektivet ska vara en del av den fysiska planeringen och vi vill även se trygghetsinventeringar i befintlig bebyggelse. Vi vill stärka tryggheten med kameror på utsatta platser för att brott lättare ska klaras upp.

Skolan ska vara en trygg plats med fokus på kunskap

Alla elever ska ges möjlighet att lyckas i sin utbildning, oavsett bakgrund. Vi vill ha behöriga lärare och skolor med modern utrustning. Tillgång till specialpedagoger och en utbyggd elevhälsa med läkare, sköterska och psykolog. Förskolor ska ha små barngrupper för ökad trygghet och bättre pedagogik. Alla ska kunna välja vilken skola de vill gå i och läxhjälp och lovskola ska erbjudas alla elever

Alla som kan ska arbeta och bidra efter sin förmåga

Det ska löna sig att arbeta, därför vill vi införa bidragstak. Vi vill komma tillrätta med bidragsfusk och felaktiga utbetalningar. Det är viktigt att införa krav på SFI-undervisning för de som kommit till Sverige och Karlskrona, även för föräldralediga. Företag ska få bättre förutsättningar för att ta emot praktikanter och fler lärlingsplatser måste skapas så att fler kommer ut på arbetsmarknaden

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Lokalt driver vi att det behöver återupprättas ett amfibieregemente och att delar av den framtida Natostaben ska förläggas till Karlskrona. Vi har inte diskuterat det med partiet nationellt, men är övertygade om att vi kommer få gehör för detta nationellt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi moderater är beredda att samla ett majoritetsstyre. Vi är beredda att styra tillsammans med de partierna som stödjer vår moderata politik. Vi moderater i Karlskrona ser gärna att den borgerliga familjen samlas. Redan idag samarbetar vi med Kristdemokraterna. De partier som sedan vill stödja vår borgerliga politik samarbetar vi gärna med för Karlskronas bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi moderater är beredda att samarbeta med de partier som stödjer vår politik.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Karlskrona

Kommunen ska verka för vindkraftsparker i havet söder om Karlskrona

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi moderater är för att man bygger ut vindkraft till havs som ett komplement till kärnkraft och andra energikällor. Däremot är det inte möjligt att bygga vindkraft till havs i Karlskrona kommun. Vi måste bevaka försvarsmaktens intressen, och stå bakom deras krav på att inte bygga vindkraft i Karlskronas skärgård. Så vi är positiva till vindkraft men inte i Karlskrona kommun.

Kommunen ska bygga ett nytt kulturhus vid Stortorget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ja, vi står bakom det arbete som pågått i åtta år om att bygga ett kulturhus på Stortorget. Just nu ligger avgörandet hos länsstyrelsen. Deras uppfattning om Kulturhuset kommer att vara avgörande när bygglovet prövas. Vår uppfattning är att vi behöver fullfölja att få det prövat i ett bygglov. Så vi fullföljer linjen att pröva ett bygglov med ett Kulturhus på torget.

Bengtsaleden mellan Verkö och E22:an ska byggas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är inte aktuellt med en Bengtsaled. Det är staten som pekat ut leden som riksintresse. Det moderna sättet att investera i infrastruktur är att bygga ut befintliga vägar, så om det kommer att finnas behov av ökad kapacitet i framtiden behöver vi göra investeringar i befintlig infrastruktur, alltså i befintlig infartsled med breddning och planskildhet.

Kameraövervakning ska införas på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi moderater har tryggheten som vår viktigaste fråga och kommer alltid att ha otryggheten som vår största fiende. Vi är beredda att stärka upp tryggheten på alla sätt. Trygghetskameror på brottsutsatta platser är framgångsrikt. Framförallt innebär det att vi får bevismaterial för förövaren och kan lagföra brotten. Trygghetskameror är oerhört framgångsrikt och det kommer vi moderater jobba hårt för

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill att barn ska kunna välja mat, varje dag. Därför ska det alltid finnas ett vegetariskt alternativ som komplement till kött. Det ska serveras en allsidig kost varje dag i våra skolor, och vi ska gynna lokalproducerad mat. I en allsidig kost ingår fågel, fisk och kött. Vi vuxna ska inte lägga över klimatångest på våra barn. Låt barn vara barn.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ska inte ha några kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet alls. Våra kommunala bolag ska antingen ha en samhällsnyttig funktion, utföra tjänster som ligger i kommunens uppdrag eller vara ett komplement till privata företag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Hur ska vi kunna finansiera välfärden om vi sänker produktiviteten med 25 procent?! Vi pratar om ett förslag som inte är möjligt att genomföra. Vi skulle få enormt höjda kostnader som skulle drabba bland annat skolan och äldreomsorgen. Vi moderater vill istället stärka kvalitén i skolan och äldreomsorgen, inte sänka kvalitén och höja kostnaden.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har val vart fjärde år. De gånger det behövs extra folkomröstningar betyder det att den representativa demokratin på något sätt brister. Vi är positiva till medborgarförslag, jobbar för högt valdeltagande och högt engagemang inom ramen för demokrati. Vi är så klart positiva till möjligheten att ha extra folkomröstningar, men anser att sakfrågorna främst behöver vara tydliga i kommunvalen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi står bakom att Karlskronahem bygger hyresrätter, men finansieringen måste ske genom att hyresgästerna betalar hyra. Vi moderater anser att de privata investerarna måste få möjlighet att bygga i vår kommun, men att Karlskronahem ska kunna bygga bostäder för äldre, på landsbygden och studentbostäder om de privata inte bygger tillräckligt många bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För oss moderater är det en självklarhet att även privata alternativ ska finnas i vår kommun. Vi har många framgångsrika privata aktörer som ett fint komplement till vår kommunala äldreomsorg. Det ska vara upp till den enskilda omsorgstagaren att själv välja utförare. Vi ska ha höga krav på kvalitén när vi bjuder in privata aktörer. Viktigt att den enskilda omsorgstagaren kan välja själv.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi har blivit en av Sveriges mest segregerade kommuner. Vi moderater driver att vi måste ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, där inte Sverige tar emot fler flyktingar än övriga länder i Europa och Norden. Därför anser vi att Karlskrona och Sverige måste ta emot färre flyktingar. Vi kan inte ha Europas mest generösa flyktingpolitik.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: För oss moderater är det eleven, föräldrarna och familjen som ska avgöra hur många friskolor som behövs i vår kommun, inte vi politiker. Det fria skolvalet stärker kvalitén och ökar mångfalden i vår kommun. Det är alltid kommuninvånaren som ska kunna avgöra om det behövs fler eller färre privata alternativ, genom att eleven kan välja skola via det fria skolvalet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det behövs investeringar i kultur i vår kommun. Vi moderater vill bygga en ny kulturskola. Vi vill också bygga ett nytt kulturhus. Vi vill också stärka de ideella krafter som finns inom kulturen, och säkerställa att vi har ett levande kulturliv i Karlskrona. Kulturskolan ska få bra lokaler och tillräckligt med resurser så att alla barn som vill kan delta på kulturskolans fina aktiviteter.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi moderater prioriterar en hög kvalité i skolan, äldreomsorgen och en bra service till våra kommuninvånare. Det ska finnas ett rikt kulturliv, våra barn ska kunna idrotta och delta på Kulturskolans aktiviteter. Alla barn som växer upp i vår kommun ska gå i bra skolor och ha tillgång till en rikt fritid. När vi har klarat av detta är vi moderater självklart beredda att sänka skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Karlskronas val:

 • Avsätta mera pengar till elevhälsan
 • Minska barngruppernas storlek i den kommunala förskolan
 • Öka andelen närproducerad mat i kommunens kök