Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Jönköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi ser helheten inom politiken - den blå tråden. Om man ändrar på ett ställe så påverkas något annat någon annanstans. Vi tar ansvar för ekonomin och jobbar för att hela Jönköping ska leva. Alla som är arbetsföra ska arbeta, alla barn och ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg. Alla ska känna sig trygga och kunna påverka sin livssituation.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler villatomter

Det behövs fler villatomter i kommunen så att fler kan göra en bostadskarriär samt bo och arbeta i Jönköping.

Bättre framkomlighet i trafiken

De senaste åren har Jönköpings vägar byggts sönder så att framkomligheten blivit sämre - det är inte miljövänligt med bilar i kö. Vi vill återställa framkomligheten så att trafiken kan flyta bättre. Olika trafikslag ska kunna samverka på ett bättre sätt än idag och cykelvägarna i kommunen måste hänga ihop bättre så att vi får ett komplett cykelnät.

Lärlingsutbildning och fler praktikplatser

För att fler ska komma i arbete tidigt, både ungdomar, nyanlända och personer som är långt i från arbetsmarknaden behövs fler praktikplatser och en kvalitativ lärlingsutbildning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Götalandsbanan

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre med Moderaterna som ledande parti som tar ansvar för Jönköping. För Jönköpings bästa kan vi samverka med alla i olika frågor. Det är också viktigt med en stabil majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Allt beror på valresultatet men vi ser inte ett styre ihop med V, MP eller SD.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Jönköping

Bostäder och kommunal service ska finnas i hela kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen är större än staden och det måste vara möjligt med god service oavsett var man väljer att bosätta sig. Det är viktigt med en blomstrande landsbygd och kommunen behöver arbeta snabbare med detaljplaner för att öka byggnationen i hela kommunen.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från all form av bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Jordbruksmark ska i första hand brukas - inte bebyggas. Samtidigt kan det inte vara ett totalstopp. Det är även viktigt att markägare har möjligheter att bestämma över sin egen mark.

Framkomligheten med bil i tätorten ska förbättras och farthinder tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det behöver bli ett bättre flyt i trafiken. Trafikhinder ska hjälpa till att hålla nere hastigheten - inte stoppa upp trafiken och skapa köer. En del trafikhinder är bra utformade och de ska vara kvar men de senaste åren har det även tillkommit hinder som i onödan stoppar upp trafiken utan att höja säkerheten och de behöver på sikt tas bort. Framförallt måste det införas bättre trafikanalyser.

Kommunen ska verka för att den planerade gruvan i Norra Kärr stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Gruvan är ett statligt ansvar och kommunen har inget veto. Det är viktigt att en eventuell verksamhet kan bedrivas på ett säkert sätt som inte påverkar miljön eller Vättern.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det ska alltid finnas vegetariska alternativ så att alla får välja. Det är också bra med enstaka köttfria dagar men det ska vara upp till respektive skola och får inte vara obligatoriskt, utgångspunkten ska vara livsmedelsverkets rekommendationer.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi behöver arbeta mer - inte mindre. Samtidigt är sjukfrånvaron hög och det är svårt att attrahera nya medarbetare. Det är viktigt att arbeta för att göra yrket mer attraktivt och möjliggöra karriär. Vissa arbetsuppgifter som idag utförs av undersköterskor bör utföras av andra. Äldreomsorgen behöver på olika sätt utvecklas men vi tror inte att det görs genom drastisk sänkning av arbetstiden.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att alla äldre och kommunens medarbetare kan förstå varandra så språket är oerhört viktigt. Därför behöver alla anställda inom vården kunna svenska. Sen är det jättebra med flerspråkiga anställda men svenska är alltid grunden.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska möjliggöra byggnation av olika bostäder i olika kommundelar. Genom att minska särkrav vid byggnation kan kostnader hållas nere. Kommunen ska göra vad den kan för att möjliggöra snabb, enkel och billig produktion men ska inte själv finansiera för att andra ska bygga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är bra med konkurrens så kommunen ska vara välkomnande och tillåta privata företag att driva äldreomsorg i kommunen. Sen är det som alltid viktigt att granskande myndigheter sköter sitt jobb så att eventuella oegentligheter upptäcks och åtgärdas, oavsett vem som driver omsorgen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska möjliggöra fler publika laddstolpar och anvisa ytor för företag att driva anläggningar med laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Storleken på flyktingmottagandet beslutas av riksdagen och kommunen ska ta sitt ansvar och ta emot den kvot vi tilldelas. Samtidigt måste vi bli bättre på integration och få en jämn fördelning mellan olika geografiska områden. Prio vid mottagandet ska vara svenskaundervisning och att alla arbetsföra kommer i arbete. Integration sker genom arbete och undervisning - inte bidrag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det är bra med konkurrens och genom privata skolor kan elever få fler alternativ att välja på. Vi har idag ett bra utbud av kommunala och privata skolor men tillåter gärna nyetableringar om det tillför något utöver det som finns. När en marknad är mättad så kan nyetableringar istället leda till problem.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Jönköpings kommun lägger idag för lite pengar på kultur men är också för dålig på att samverka med privata aktörer vilket kan öka utbudet. Kultur är en viktig kugge i samhället och kan bland annat möjliggöra snabbare integration och vara vårdande vid psykisk ohälsa.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har ett för stort skattetryck och vi ser nu att senaste skattehöjningen var onödig. Det är viktigt att kommunens medborgare får maximalt för sina skattemedel. Kommunen ska förvalta pengarna varsamt och omvandla dem till maximalt mervärde. Samtidigt är det aldrig enkelt att sänka kommunalskatten men ges möjlighet kommer vi driva en sänkning.

Vilka insatser ska Jönköpings kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Jönköpings val:

 • Öka insatserna mot våld i nära relationer
 • Öka resurserna till elevhälsan
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Så svarar M: Det finns mycket som behöver göras för att göra alla våra områden tryggare. Vuxna behöver ett jobb eller en praktikplats att gå till, barn ska få rätt stöd i skolan och vi ska öka tryggheten genom kameror och bättre belysning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Jönköpings val:

 • Planlägg för fler villatomter
 • Skapa praktikplatser så att fler kommer i arbete
 • Säkra likvärdiga skolor i alla kommundelar