Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Hudiksvall

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna är frihetens och individualismens parti. Vi kombinerar frihet med ansvar, öppenhet med lag och ordning, och glädje över framgång med stöd i motgång.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler ordningsvakter och trygghetskameror

Moderaterna vill se fler ordningsvakter och trygghetkameror i Hudiksvalls kommun. När den socialdemokratiska regeringen inte kan leverera för Hudikborna måste kommunen själva upprätta trygghet för medborgarna. Moderaterna har drivit Socialdemokraterna framför oss och tänker fortsätta sätta tryggheten främst. Medborgare ska uppleva lag och ordning i Hudiksvalls kommun.

Hudiksvall ska vara en företagskommun

Hudiksvalls kommun har stor företagsamhet från små, medelstora och globala företag. Vi är stolt över den företagsamhet som finns i Hudiksvalls kommun. Vi vill minska regelkrånglet, skapa enklare kontaktvägar in till kommunen och skapa förutsättningar för alla företag att växa. Företagen är vår motor som skapar tillväxt och framtidstro i hela kommunen

Kunna leva och bo i Hela kommunen

Alla som bor i Hudiksvalls kommun ska vara med och bygga kommunens tillväxt. Det kräver att det finns goda förutsättningar att bo och verka i både i staden och på landsbygd. Det handlar om att barnen har en skola att gå i, att omsorgen finns nära och ges i tid och en samhällsservice av högsta kavitet. Men också om att det finns bra förutsättningar att driva företag i hela kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har inga politiska förslag som har större skillnader än på riksnivå. Vi följer alltid den moderata kompassen i våra ställningstaganden och politiska beslut.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer i alla lägen sträva efter att få igenom så mycket moderat politik som möjligt utan att göra avkall på våra grundläggande värderingar. Det innebär att vi, om det behövs, kommer att söka majoritet för att få igenom vår politik oavsett med vem vi bildar majoritet med. Vi är trygga i våra värderingar och vi ska leda, inte bli ledda.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer sträva efter att få igenom så mycket moderat politik som möjligt

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Hudiksvall

Kommunen ska verka för att nya Ostkustbanan dras centralt genom Hudiksvall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Moderaterna har sedan ett tidigt stadium i frågan gällande ostkustbanan vara tydligt att vi ser att dragningen ska ske utanför Hudiksvalls centrum Där vi ser det västra alternativet som det bästa.

Landsbygdsskolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig För oss moderater är det viktigt att bevara våra landsbygdsskolor. Det är viktigt både för att man ska kunna leva och verka i hela kommunen. Vi vill utveckla och stärka landsbygdsskolorna med mer digitalisering och bättre arbetsmiljö för lärare och elever. Elevantalet och lärartätheten på våra landsbygdsskolor är grunden till att dom fortsatt kan vara kvar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är inte politikens uppgift att komma med moraliska pekpinnar i form av att vissa dagar ta bort valfriheten när det kommer till skolmaten. Vill elever äta vegetariskt ska de få göra det. Vill elever äta kött ska de få göra det.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det är olagligt för en kommun att bedriva så kallad osund konkurrens mot näringslivet. En kommun ska inte heller bedriva verksamhet som är i gråzonen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Med det stora behovet av vårdpersonal vi står inför är det inte ett realistiskt förslag. I stället vill vi se över schemaläggningen och ta bort de delade turerna. Då kan vi förbättra schemaläggningen och arbetsmiljön.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att personal och äldre kan kommunicera med varandra. Det är en säkerhetsfråga att inte språkliga missförstånd uppstår. Många av de som kommit från andra länder till Sverige gör ett viktigt arbete i äldreomsorgen och behövs så därför kan de inte nekas arbete. I stället bör ett icke-godkänt språktest innebära att man avkrävs studier i svenska parallellt med att man arbetar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: När det kommer till skolplacering av nyanlända så sköter de flesta kommuner hanteringen helt på egen hand utan dialog med friskolor. Moderaterna ser att många friskolor velat ta emot elever och bidra till deras utbildning och integrering i samhället. Moderaterna ser inget behov införandet av en skyldighet utan snarare behov av dialog.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bostadssituationen drabbar unga hårt. Höga bostadspriser som innebär stora kontantinsatser gör det svårt för unga att köpa sin första bostad. En överreglerad svensk bostadsmarknad har skapat årslånga köer för att få en bostad. I Hudiksvall ska kommunens allmännytta sträva efter att bygga hållbara, prisvärda billiga hyresrätter. Kommunen ska även skapa förutsättningar för företag att göra detsamma.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Att det finns både offentliga och privata äldreboenden och hemtjänst i Hudiksvalls kommun är en styrka som ger kommunens medborgare större valfrihet och tvingar olika aktörer att hela tiden höja kvaliteten för att medborgare ska välja dem. Självklart ska inte de äldres valfrihet att välja vård begränsas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Elbil marknaden ökar i Sverige. Vi måste vara med i omställningen och möjliggöra en utbyggnad av laddinfrastrukturen. För oss är det viktigt att företagen och kommunen går hand i hand i omställningen. Därför ser vi gärna att marknaden bygger och vi upplåter mark för byggnation.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Under en lång tid har väldigt många människor kommit till Sverige. Alla har inte hunnit komma in i samhället. Det skapar problem som kriminalitet, trångboddhet och bidragsberoende. För att vända utvecklingen måste vi minska invandringen till Sverige och bedriva en långsiktigt hållbar migrationspolitisk

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Antalet platser på skolorna och antalet skolor styrs av vad eleverna väljer. Att det finns offentliga skolor och friskolor i Hudiksvalls kommun är en styrka som ger större valfrihet och tvingar olika aktörer att hela tiden höja kvalitén för att elever ska välja dem. Vi välkomnar självklart fler alternativ

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kulturen är en viktig del av Hudiksvalls kommun. Den bidrar till ett levande samhälle och att Hudiksvall blir en attraktiv plats att flytta till. Samtidigt ska kommunens lagstadgade uppgifter alltid finansieras fullt ut först. Skola, vård och omsorg samt ett tryggt Hudiksvall kommer alltid först för oss moderater.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi vill sänka skattetrycket generellt och just att sänka skatten på arbete är extra viktigt. Vi gör det för att det är rätt – det leder till att fler kommer i arbete – och vi gör det för att det är rättvist att ansträngning ska löna sig. Vi gör det även för en mer attraktiv kommun dit folk väljer att flytta.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Hudiksvalls val:

 • Bygga ut i bredband i hela kommunen
 • Stärka den medicinska kompetensen i äldrevården
 • Utöka kommunens service till företag