Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Herrljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

En fortsatt utveckling av vår kommun så som den påbörjats med byggnation och framtagande av möjligheter för industrier att etablera sig i kommunen. prioritera på att ta fram mark till detta. Jobbar för en större polisnärvaro. En kommun närmare medborgaren

Våra viktigaste lokala förslag

Mer Polisnärvaro i kommunen

Vi tycker att det är så lite synliga poliser i vår kommun då framförallt i tätorterna Ljung/Annelund och Herrljunga. sedan poliskontoret togs bort hade vi polisens husbil som besökte Herrljunga den är borttagen vi tycker den borde utökats i stället så den kunde vara synlig i Ljung Annelund också Även civil polis ibland på vårt stationsområde i Herrljunga

En förbättring av vägnätet

Vägnätet är eftersatt i kommunen, det är i första hand ingen kommunalfråga men politiker som är valda att representera i Kommunförbundet måste hela tiden påminna om att de vägar vi har i kommunen är så bristfälliga så räddningstjänst får köra saktare, hemtjänst och den kommunala servisen kostar mera för högre slitages på fordon och sämre arbetsklimat för de anställda.

Fortsätta att utveckla kommunen

Söka ny verksamhetsmark för etableringar för alla former av verksamheter nyckel till en god samhällsservice är gott företagsklimat och platser att etablera på. Planer som gör det möjligt för bostadsbyggande.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Skolfrågan vi vill bevara små enheter, då vår kommun är liten ser vi små möjligheter att driva privata alternativ till kommunala skolor i dagsläget

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritet av (M) men gärna en traditionell borgerlig allians

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet, Miljöpartiet så som det ser ut i dag.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Herrljunga

Orraholmen ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ett kommunalt naturreservat innebär ju att det naturvärden som finns kan bevaras, men skogen och marken kan skötas så det inte växer igen och hindra människor att vistas och njuta av området.

Elever ska ha tillgång till gratis mensskydd på kommunens skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Förslaget är bra men är ändå tveksam om det skulle ta på undervisningskapitalet, man kanske får låta varje skolpolitiker se på kostnaden och hur det påverkar ekonomin.

Kommunen ska verka för att tågen fortsätter stanna i Mollaryd och Torpåkra

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det skulle innebära att Ljung skulle få mindre stopp och svårigheter att få möjlighet att få anslutningar i Herrljunga att fungera. detta är de uppgifter kommunen får till sig när frågan varit uppe på bordet. Med tanke på de betalande resenärer är det svårt att argumentera för det. Om behov och resande skulle öka skulle någon form av anslutningstrafik sättas in.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Finns det väl fungerande privata bolag eller aktörer finns det ingen anledning för kommunen att konkurrera

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig När kommunens ekonomi tillåter skall jag stå bakom ett sådant förslag Med tanke på den brist på personal så blir det också en stor utmaning att genomföra

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det finns ju kommunval

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vårdtagarna, kunderna har ett behov att kunna prata med den som besöker

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall inte finansiera boende. Skall någon form av stöd sken får det göras på annat sätt

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Konkurrens är alltid hälsosamt men då är det viktigt att det sker på samma villkor

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det finns privata som kan etablera sig på den marknaden, kommunen kan om så skulle var, hjälpa till att ta fram bra platser för köp eller utarrendering. Kommunen kan hjälpa till att locka, söka så intresse finns att etablera

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Herrljunga kommun har inget stort mottagande av flyktingar i dagsläget

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: I en liten kommun är det svårt att hitta utrymme för privata alternativ

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Finns ett förslag på någon ökning och att man skall utveckla kultur och fritid där av kan det bli en liten ökning

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Skulle gärna se en sänkning men ser små möjligheter att de skall ske inom det närmaste, vi har behov av den samhällsservice vi har i dag

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Herrljungas val:

 • Anställa fler socialarbetare som jobbar med ungdomar
 • Planlägga mer industrimark