Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Helsingborg

Varför ska väljarna rösta på er?

I Helsingborg finns det mycket att vara stolt över, vi har god välfärd, ekonomin är välskött och vi leder klimatomställningen. Men likt andra större städer har vi också problem. Allt för många står utanför samhället, barn som inte klarar skolan och ökad otrygghet. Vi moderater ser problemen, har politiken och ny kraft för att lösa dem. Vi tror på Helsingborg. Mycket är gjort, men vi vill mer.

Våra viktigaste lokala förslag

Vård, skola och omsorg av högsta kvalitet till helsingborgarna

Stark ekonomi är en förutsättning för god välfärd. Vi vill att helsingborgarna ska kunna lita på att det finns välfärd av hög kvalitet att tillgå vid behov, både idag och i framtiden. För att lyckas med det krävs tydliga prioriteringar. Våra skattepengar ska främst användas till att utveckla en skola där alla barn når kunskapsmålen och en äldrevård som ger hög livskvalitet även på äldre dar.

Vi vill säkerställa en hållbar utveckling av Helsingborg

Helsingborg växer snabbt. Det är i grunden positivt, men det får inte äventyra livskvaliteten för dagens helsingborgare. Vi behöver säkerställa en mer hållbar utveckling, miljömässigt men också där vi lägger större fokus vid att andelen arbetstillfällen och olika typer av bostäder växer i takt. Det ska inte byggas för tätt och antalet parkeringsplatser ska tillgodose människors faktiska behov.

Det ska vara riktigt svårt att vara kriminell i Helsingborg

Helsingborg ska vara en trygg stad. Tillsammans med polisen vill vi med full kraft bekämpa kriminaliteten. Vi vill se fler ordningsvakter och kameror i stadskärnan samt stärka stadens myndighetssamverkan mot parallellsamhället och den svarta ekonomin. Vi behöver dessutom utveckla stadens förebyggande arbete så att människor inte hamnar i utanförskap och kriminalitet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna går till val som ett borgerligt samlingsparti som sätter sakfrågorna och det politiska innehållet i fokus. För oss är det viktigaste att bygga en bättre stad för helsingborgarna. Därför är vi öppna för att samtala och söka stöd hos alla partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarbeta med alla partier, men vi söker stöd för ett borgligt styre.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Helsingborg

Avgiftsfri parkering ska införas i centrum på lördagar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att centrum är det tillgängliga vardagsrum för helsingborgarna som det ska vara, samtidigt måste vi säkerställa att det finns lediga platser till de som ska handla. Bristen på p-platser riskerar att bli ännu värre med avgiftsfri parkering. Vi måste först säkra tillgången på parkeringsplatser sedan är vi positiva till att sänka avgifterna.

Villor ska prioriteras i nya området Östra Ramlösa

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Helsingborg har under senare år växt snabbt, det är i grunden bra att många vill bo i vår stad, men det har också inneburit att det byggts för få småhus och villor. Vi vill att Östra Ramlösa ska planeras med barnfamiljer i fokus. Drömmen om en villa med trädgård får inte bli förbehållen en elit. Fler ska kunna ha råd med radhus, villa eller att bygga sitt drömhus.

Det ska hållas fler folkomröstningar i Helsingborgs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi moderater tycker att valfrihet är viktigt eftersom det ger helsingborgarna möjlighet att själva fatta beslut och påverka sin livssituation. Framöver skulle vi gärna vilja arbeta mer med invånardialoger och skapa forum där medborgare ges möjlighet att tycka till. Vi är dock inte säkra på att det bästa sättet att göra detta är genom folkomröstningar som är ett förhållandevis trubbigt verktyg.

All utförsäljning av kommunal verksamhet ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi moderater vill att varje skattekrona som tas från helsingborgare ska nyttjas på ett effektivt sätt. Vår stad är idag en effektiv organisation med bred mångfald av utförare. Skattemedel ska användas till våra kärnuppdrag som att exempelvis säkerställa en skola, vård och omsorg av hög kvalitet till helsingborgarna.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från byggnation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Beslut om bebyggelse på åkermark ska inte tas lättvindigt. Åkermarken är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv och den stärker vår förmåga till självförsörjning. Samtidigt behöver vi väga den nyttan mot lokala arbetstillfällen, den avvägningen bör göras vid varje enskilt fall. Vid bebyggelse på åkermark bör det i första hand ske i anslutning till befintlig infrastruktur.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi moderater vill att vårdtagaren ska stå i centrum för äldreomsorgen. En arbetstidsförkortning i äldreomsorgen skulle bli mycket dyrt och kräva nedprioriteringar av annan välfärdsverksamhet eller en skattehöjning. Därför vill vi istället arbeta med andra metoder för att förbättra arbetsmiljön, exempelvis genom bättre karriärvägar och bra schemaläggning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna vill att staden ska erbjuda högkvalitativ service och välfärd till invånarna. En grundförutsättning för att klara det uppdraget är att personalen inom staden talar begriplig svenska. Det är viktigt utifrån såväl trygghet som säkerhet att stadens personal kan språket.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Helsingborg har växt snabbt, vilket i grunden är positivt, men det utmanar också bostadsmarknaden. Vi vill att helsingborgare ska finna bra boenden i staden oavsett vilket stadie i livet de befinner sig. Under flera år har vi framgångsrikt mött behovet av fler bostäder genom mindre hyresrätter, nu behöver fokus vara att möta efterfrågan på andra boendeformer såsom bostadsrätter, villor och småhus.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För Moderaterna är det väsentliga att äldreomsorgen kännetecknas av hög kvalitet, värdigt bemötande och finns tillgänglig för alla helsingborgare som behöver den. Vi tycker det är bra att helsingborgarna har valfriheten att kunna välja mellan privata och kommunala aktörer så länge de håller bra kvalitet. Moderaterna kommer inte tveka på stänga ned aktörer som inte sköter sig.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser inget självändamål i att försvåra för de som är beroende av bilen för att få ihop livspusslet. Vi vill fokusera på att minska utsläppen och underlätta för helsingborgare att ställa om till elfordon. Därför vill vi satsa på att kraftigt bygga ut Helsingborgs laddinfrastruktur. Nationellt vill även moderaterna göra stora investeringar på att bygga ut laddinfrastrukturen i hela landet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Under lång tid har Helsingborg tagit ett stort ansvar, särskilt under flyktingkrisen 2015 , därför är det viktigt att vi nu får tid och utrymme att säkerställa att de som kommit hit blir en integrerad del av det samhället. Moderaterna vill bryta utanförskapet genom en tydlig arbetslinje där utbildning, ansträngning och arbete alltid ska löna sig framför bidrag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi står upp för valfrihet och det aktiva skolvalet som innebär att alla föräldrar aktivt måste välja skola till sina barn. Vi tror att eleven tillsammans med sin familj själva vet vilken skola som kommer skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Det är dock viktigt att det på nationell nivå möjliggörs att ställa högre kvalitetskrav på friskolor. Missbruk, fusk och oseriösa aktörer ska bort.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi moderater tror på individens frihet att tycka olika och själva bestämma. Därför vill vi att offentlig kultur- och fritidsverksamhet ska ha barn som sin huvudsakliga målgrupp. Utgångspunkten bör vara att vi ska öka självfinansieringsgraden för kulturverksamhet så att vuxna får större valfrihet att välja själva vad de vill lägga sina pengar på.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna prioriterar ordning och reda i ekonomin, det säkrar en hållbar finansiering av välfärden. Stadens ekonomi är stark tack vare god ekonomisk hushållning, den linjen avser vi följa. Vi ska arbeta för att skatten ska vara låg utan att göra avkall på kvaliteten i välfärden. Då får helsingborgarna friheten att själva välja vad de vill använda sina pengar till.

Vilka insatser ska Helsingborgs stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Helsingborgs val:

 • Anlita flera kommunala ordningsvakter
 • Kartlägga de kriminella gängens verksamhet
 • Sätta upp fler övervakningskameror

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Helsingborgs val:

 • Införa en fast vårdkontakt i hemtjänsten
 • Skapa fler parkeringsplatser i centrum
 • Öka resurserna till äldreomsorgen