Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Härjedalen

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det borgerliga alternativet i Härjedalen. Moderaternas landsbygdspolitik har störst förutsättning för att utveckla Norrlands inland. Vi för också den mest realistiska miljöpolitiken. Vi bidrar till god ekonomiskt hushållning i Härjedalen.

Våra viktigaste lokala förslag

Effektivisera kommunala verksamheter

- Säkerställa att kostnadseffektiviteten i kommunens verksamheter minst är i nivå med jämförbara kommuner. - Verka för att avgifter för VA och renhållning är i nivå med jämförbara kommuner. - Öka andelen uthyrda lägenheter i kommunens bostadsbolag.

Öka kommunens attraktionskraft som inflyttningskommun

- Aktivt verka för en väl fungerande bostadsmarknad - Stärk förutsättningarna för näringslivet.. - Skapa en attraktiv barnomsorg, grundskola & gymnasium. - Verka för likvärdig vård & omsorg med resten av länet/riket bl. a. bättre akutvård. - När god kommunal ekonomi är uppnått skall kommunalskatten sänkas för att främja att fler flyttar hit & skriver sig i kommunen.

Förbättra kommunikationer & trafiksäkerhet

Förbättrad trafiksäkerhet – bygg enkla kommunala gång- och cykelvägar i samarbete med lokalsamhället där Trafikverket inte vidtar nödvändiga åtgärder. Aktivt verka för att rikets allmänna vägsystem leder till kommunen och inte förbi.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det finns säkert mindre frågor men inga väsentliga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill vara i ett majoritetsstyre med många moderata mandat.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan tänka oss att samarbeta med alla men personkemin skall stämma.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Härjedalen

Det kommunala bostadsbolaget ska säljas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Härjedalen behöver ett bostadsbolag som tillgodoser behovet av hyresrätter när inte näringen uppnår behovet.

Högstadiet i Sveg ska flyttas till Norra skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Bra eller dåligt kan vi i dagsläget inte avgöra innan frågan utretts. Det här är en viktigt fråga för Moderaterna då vi anser att något måste göras för att förbättra Södra skolans resultat. Visar det sig att det går att flytta rent fysiskt så skall det göras en utredning. Vi anser att bildningsförvaltningen med rektorer och lärare skall i höras i första hand då de är mest kvalificerade.

Beslutet att överföra vägar till lokala vägföreningar ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att överföra vägarna är en rättvisefråga då många delar av kommunen redan betalar för sina vägar. Att finansiera vägar är inte det kommunala uppdraget och vi Moderater vill hellre lägga de besparade utgifterna på vård, omsorg och skola.

Utbyggnaden av turistboenden ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Turistnäringen är den största näringen i Härjedalen och dess skatteintäkter är viktiga för kommunen. Härjedalen har en översiktsplan och alla turistorter har en fördjupad översiktsplan där kommunen säkerställer att utbyggnader sker på ett ansvarsfullt sätt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill i dagsläget inte avveckla några kommunala bolag. Däremot anser vi att kommunala bolag inte skall konkurrera med näringslivet. Vi ser även att fler uppgifter som kommunen i dagsläget görs kan läggas på privata aktörer. Det är inte rimligt att ex. utbildad vårdpersonal lägger tid på att städa och handla istället för att vårda.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna i Härjedalen tycker att det är svårt att motivera varför en speciell yrkesgrupp skall särbehandlas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att våra äldre och sjuka kan kommunicera med sina vårdare.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi anser att alla barn skall ha rätt att ställa sig i kö.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen skall inte finansiera hyror men däremot främja byggandet av billigare hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Enligt lag får privata företag driva äldreboenden och hemtjänst. Det tycker Moderaterna är positivt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är inte en kommunal uppgift och inte aktuellt då privata aktörer är intresserade och bygger laddstolpar redan i Härjedalen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Som det ser ut i kommunen idag tycker vi är bra. Men privata eller kooperativa aktörer kan vara bra alternativ.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultur är viktigt och när ekonomin tillåter önskar vi öka anslagen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig När ekonomin tillåter önskar vi sänka kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Härjedalens val:

 • Förstärka den kommunala vuxenutbildningen
 • Lägga resurser på arbetsmiljön inom vård och omsorg
 • Prioritera närodlat vid upphandling