Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Hagfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna i Hagfors vill placera rätt krona till rätt insats. Vi måste tänka långsiktigt och samtidigt fånga ögonblicket. Hagfors bästa och invånarnas trygghet i fokus där vi arbetar för en hållbar arbetsmarknad med satsningar på företagande samtidigt som möjligheter skapas för att Hagfors kommun ska vara den mest attraktiva kommunala arbetsgivaren i Värmland. Ett Hagfors för alla helt enkelt!

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckla näringslivet

Hagfors har växt fram runt stålindustrin. Företag har blomstrat i dess närhet. I takt med att samhället utvecklats och processer effektiviserats har antalet arbetstillfällen minskat. Moderaterna vill stärka det befintliga näringslivet och samtidigt skapa rum för nya företag att växa fram. Genom riktade satsningar som stärker lokala företag och lockar nya vill vi arbeta för fler arbetstillfällen

Förbättra gator och vägar

Helheten av samhällsbilden är viktig för att stärka attraktionskraften. Genom satsningar på upprustning av gatu- och vägnät i större omfattning skapar vi förutsättningar för såväl säkerhet som trivsel. Ingen blir glad av potthål och skadade ytbeläggningar eller avsaknad av bra belysning när mörkret faller på. Vi vill skapa miljöer som gör det säkrare för gång cykel och biltrafik i kommunen.

Aktiviteter för alla

Runt om i kommunen finns platser värda att bevara och utveckla. Moderaterna vill arbeta för att skapa nya och återskapa miljöer där kommuninvånare och besökande kan trivas själva eller tillsammans. Satsningar på upprustning av allt från badplatser till Folkets park samt utveckla nya platser att mötas på. Oavsett om du gillar fiske, museibesök eller musik ska Hagfors vara det självklara valet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi delar partiets uppfattning i generella drag men givetvis är lokala anpassningar nödvändiga då en landsbygdskommuner utmaningar skiljer sig från rikspolitiken.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi som litet parti i det lokala sammanhanget vill verka för ett styre tillsammans med ett eller flera andra partier som likt Moderaterna står för utvecklat företagande, arbete före bidrag och ett hållbart Hagfors genom hela livet!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Önskvärt med bred dialog i sakfrågor och samverkan med partier som delar vår syn

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Hagfors

Kommunen ska motverka att dammarna i kommunen rivs

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig De vattenspeglar vi har i kommunen är en del av kulturarvet kring utvecklingen och industrialiseringen av kommunen. Förvisso har mark och miljö en gång sett annorlunda ut med detta är vad vi idag har byggt vår bygd kring. Vi ska i möjligaste mån arbeta för ett bevarande av våra vattenspeglar i den form vi ser dem idag.

Mer vårdverksamhet ska flyttas in i de gamla sjukhuslokalerna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig I arbetet med en god och nära vård, hälsa och omsorg kan de gamla sjukhuslokalerna komma väl till pass genom att både regionen och kommunen kan förlägga verksamhet i huset som idag finns på andra platser och/eller idag helt saknas i kommunen. Verksamhet i huset kan komma hela Värmland till gagn och avlasta verksamhet på ex. CSK och Torsby sjukhus samt minska resvägen för patienten.

Badhuset i Hagfors ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det viktiga är att vi har ett fungerande badhus. Privat regi är lämpligt unde förutsättning att det drivs av en seriös aktör som vårdar anläggningen såväl som varumärket Hagfors kommun. Kommunal drift ger förvisso större kontroll men det är samtidigt viktigt att stimulera tillväxt och drift av företag som verkar i kommunen.

Ungdomsverksamheter ska få låna kommunens lokaler gratis

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi ska stimulera barn och ungas utveckling. Aktiviteter för ungdomar är en investering för framtiden. Genom att möjliggöra arenor och samlingsplatser för ungdomsverksamhet kan vi nå ut till en viktig målgrupp, skapa förutsättningar för meningsfulla aktiviteter och förebygga samhällsproblem.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig En fri konkurrens gynnar tillväxten. Hagfors Energi och Hagforshem fyller idag viktiga funktioner i kommunen som gynnar invånarna. Även om Hagforshem konkurrerar med privata hyresvärdar och Hagfors Energi verkar på samma marknad som ex. leverantörer av susmtem med värmepumpar är det smidiga lösningar som gynnar kunden och därmed samhällsmedborgare och företag på orten.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I sak en fråga värd att diskutera. Dock står vi idag inför faktum att vi har svårt att rekrytera personal till bland annat äldreomsorgen. Moderaterna är idag inte beredda att lägga ett sådant förslag men är öppna för en utredning kring vad som är mest gynnsamt för att det ska bli attraktivt att söka arbete inom äldreomsorgen i Hagfors kommun.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I det fall att en folkomröstning fyller ett syfte bör sådan hållas. Det finns absolut en poäng att beslut tas nära medborgarna och att de i relevanta fall involveras i processen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det finns yrken där språket inte är avgörande men i arbetet med människor är det av vikt att språket fungerar, särskilt när det gäller hemtjänst och omsorg där mottagaren av tjänsten befinner sig i en utsatt situation och måste kunna förstå och göra sig själv förstådd i kontakten med personalen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt med en bredd av olika boenden. Inom det kommunala bostadsbolaget finns idag varierande standard från enkelt till modernt nyrenoverat. Vid behov av fler kommunala lägenheter ska standard spegla den efterfrågan kunderna har och priset får då följa därefter. I det fall att privata aktörer vill bygga lägenheter är kommunens uppgift att på ett smidigt sätt möjliggöra processen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Fri konkurrens på lika villkor är önskvärt i de flesta fall. Förslaget är ok under förutsättning att det sker tillsyn som säkerställer kvaliteten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det viktiga är att det satsas på publika laddstolpar som möjliggör att förbipasserande kan stanna, ladda bilen och samtidigt äta en bit mat eller shoppa. Förslaget är ganska bra men antalet behöver ej vara stort. Det viktiga är att det finns tillgång till laddstolpar och att man vid montering förbereder för att på ett enkelt sätt bygga ut efter behov.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Olika kommuner har olika förutsättningar och därav bör kommunerna i vart fall medverka i dialogen kring hur situationen löses på bästa sätt, både för den nyanlände såväl som kommunen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Svårt att idag avgöra hur stor del som ska bedrivas privat. Det viktiga är att skolan håller en hög standard där elevers behov tillgodoses och förutsättningarna för att lyckas väl med skolan optimeras.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Aktiviteter för alla är viktigt likväl som kulturupplevelser i stort och smått. Satsningar på lokalt kulturarv såsom våra lokala museer likväl som upplevelser kring lokal matkultur eller veteranbilskultur är områden där satsningar kan göras.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig På sikt vill vi se skattesänkningar. Vi behöver arbeta på flera plan för att göra Hagfors kommun mer attraktiv och över tid öka i befolkning, i dagsläget behöver vi behålla nivån och arbeta för en god ekonomisk hushållning. Fler i arbete som bidrar till kommunens skatteintäkter ska övertrumfa ett ökat skattetryck för den enskilde kommuninvånaren.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Hagforss val:

 • Laga maten från grunden i kommunala kök
 • Lägga mer resurser på kommunens service till företag
 • Skapa fler mötesplatser för fritidsaktiviteter