Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Gällivare

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna behövs för att bäst kunna utveckla och ta tillvara kommunens möjligheter. I en tid av tilltagande oordning i kommunen krävs stabilitet. Fokus på det kommunala uppdraget.. Allt från skola, vård och omsorg, grönområden och gator. Genuin samverkan med landsbygd och näringslivet. Vi ska kunna vara stolta över vår kommun. M står för ordning och reda!

Våra viktigaste lokala förslag

Lösa bostadsbristen.

Att detaljplanera för 1200 bostäder och bygga upp en en planbank om 500 bostäder i lagakraftvunna detaljplaner. Kommunen ska erbjuda attraktiv bostadsmark i fjällnära , sjönära vid Vassara, bygga ut samhället åt Nunisvaara , i centrum och på landsbygden. Givetvis krävs det andra andra exploatörer och fastighetsförvaltare är med i utbyggnaden. Samverkan kommunen, byggföretag, banker och förvaltare

Lösa bristen på arbetskraft.

Satsa på byggande av fler bostäder i attraktiva lägen. Erbjuda bra barnomsorg och skolor. Att välja att flytta till Gällivare kommun är att investera i sina barns framtid. Därför måste Gällivare sticka ut positivt. Att kommunen samverkar med näringslivet och akademin för att höja och bredda kompetensen och samordna rekrytering och marknadsföring i Sverige och internationellt

Att arbeta tillsammans med Gällivares näringsliv för att utveckla Gällivare

Att på allvar samarbeta med Gällivares näringsliv. Låta Gällivares Näringsliv AB få utöva det uppdrag som ursprungligen var tänkt. Att inte krångla till det för företagarna. Betona företagens betydelse för kommunens organisation. Utveckla servicedeklarationerna för kommunens service till näringslivet. Införa utmaningsrätt i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Större satsningar på infrastruktur i Norrbotten, tidigarelagd mittseparering av E10, staten tar över ansvaret över de kommunala flygplatserna i norr. Att införa Lex Malmfälten för kommuner fullt ut ska kunna genomföra samhällsomvandlingarna och storskaliga industrisatsningar. Samordning behövs!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Huvudsaken är att det olyckliga styret som nu styr kommunen löses upp. Vi är beredda att regera tillsammans med de som vill konkret arbeta för Gällivarebornas bästa. Såsom vi arbetat tidigare när moderaterna varit med i styrande position.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Gällivare

Personal ska tillåtas driva kommunala skolor mer självständigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Det ökar arbetstrivseln. Man kan kan själv påverka beslut om skolan. Ökad flexibilitet och bättre nyttjande av resurser. Kan också öka rekryteringen till skolan. Det blir fler alternativ.

Kommunen ska fortsätta med P-skivor på kommunala parkeringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Inget onödigt krångel. Enkelt och effektivt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen ska koncentrera sig på att sköta sina kommunala uppgifter och endast i mycket sällsynta fall driva kommunala bolag. Moderaterna kommer att införa utmaningsrätt för företag. Företag som kan visa att de kan driva en kommunal verksamhet till lägre kostnad till samma eller bättre kvalitet ska få uppdraget. Närmaste är det de kommunala bolagen Matlaget AB och Gojan 1 & 14 AB Arkadenfastigheten

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunens ekonomi klarar inte denna satsning. Där försök gjorts i andra kommuner har det misslyckat. Vi tror att god arbetsmiljö och arbetsglädje/stolthet istället vinns genom att avskaffa ARP:en. Öka flexibiliteten för de anställda genom att beslut tas nära de anställda. Uppmuntra att verksamheten drivs i intraprenadform. Att demensavdelningar och dagverksamhet bildas .

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Få frågor är så avgränsade att de lämpar sig för folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Viktigt att både kunna tala, skriva och läsa svenska. Krävs för säkerheten för de boende. Exempelvis medicindelegering och journalföring och för samvaro med de boende och anhöriga.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Bra och viktigt för integrationen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunens ekonomiska situation omöjliggör detta förslag. Juridiskt svårt att genomföra. Åtgärden skulle göra det ännu svårare att hitta andra än kommun som ägare till hyresfastigheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser mycket gärna att lokala ägare engagerar sig i välfärden. Det ger alternativ till både personal, boende och medborgare som använder hemtjänst. Intraprenad är bra ingång för medarbetare till att utveckla till ett företag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen ska inte bedriva osund konkurrens och inte hindra marknaden att att bygga ut kapaciteten. De laddstolpar kommunen innehar ska ha ett laddpris som inte konkurrera ut andra aktörer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Gällivare har en stor arbetskraftsbrist och behöver inflyttning. Det är uppenbart att med den konkurrens om arbetskraften som finns i Sverige idag så måste Gällivare använda alla de möjligheter till att få arbetskraft som finns. Tydliga krav på integration och att arbeta. Sverige måste välja kvotflyktingar som har en kortare väg till till att integreras i vårt samhälle.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har idag en lokalt ägd friskola som vi tycker gör en utmärkt insats för Gällivare kommun. Vi har alltså allternativ till den kommunala skolan. Att vi anger lite mer är för att vi är öppen för att att när de nya näringarna, som en följd av Hybrits etablering, kan ge behov av nya gymnasieinriktningar som kan ske i samverkan med kommunen eller att branschen tar ansvar som huvudman.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi behöver använda resurserna effektivare så att t.ex Kulturskolan kan nå ut till fler till samma kostnad.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Moderaterna kommer inte att höja kommunalskatten.Det krävs en stor ansträngning att kunna behålla dagens nivå så att sänka skatten under 2023-2026 ser vi i dagsläget inte som möjligt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Gällivares val:

 • Bygga fler bostäder
 • Höja lönerna för personal inom vård och omsorg
 • Öka samarbetet med näringslivet för att locka arbetskaft