Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Forshaga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi sätter alltid den enskilde individen främst. Vi tror på frihet o också ansvar. För oss är människan fräst till skillnad från våra politiska motståndare som tror på stora system som lägger livet tillrätta. I Forshaga kommun behövs maktskifte, där socialdemokraterna styrt i 28 år. Det är en trött socialdemokrati, utan idéer som låter tjänstemän/personer skriva fram ärenden som sedan genomförs.

Våra viktigaste lokala förslag

Hela kommunen ska leva!

Kommunen upplever f.n en stark attraktionskraft och vi vill aktivt verka för att detta kommer hela kommunen till del. Tätorterna som måste synas bättre och vi vill förbättra infarterna genom skyltning, belysning m.m. Forshaga kommun ska fortsätta att växa med flerdetaljplaner för boende och företagande. Vi vill också genomföra en uppfräschning av Forshaga/Deje centrum. Satsa också på landsbygden!

1000 kronor mer!

Vi vill ge tillsvidareanställda undersköterskor inom äldreomsorgen 1000 kr/månaden som en särskild bonus. Undersköterskorna behöver ett lönelyft dels för att uppvärdera deras arbete men också för att attrahera undersköterskor att jobba i vår kommun.

Mobilförbud i skolan

Ordning och reda på lektionerna är en förutsättning för lärande. Därför vill vi ha ett mobilförbud under lektionstid på samtliga våra skolor. Brott som begås på skolan ska alltid polisanmälas. Skolan ska inte utreda brott - det är polismaktens uppgift. Vi vill öka tryggheten på gator och torg. Kommunen bör därför anställa ordningsvakter så ingen ska behöva vara rädd att vistas ute.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill slå vakt om det skydd våra grundlagar ger människor och media. Det kommunala självstyret är viktigt och staten bör inte inskränka det på något sätt. Det är inget som skiljer oss mot partiet centralt men ett starkare fokus vore önskvärt,.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se hela kommunen växa. Idag har en dynamisk och positiv utveckling i i södra delen av kommunen. Det är bra och något vi vill bygga vidare på I norra delen, tätorten Deje och landsbygden i kommunen ser vi stagnation, tillbakagång och missnöje. Det vill vi ändra på, vilket också låter södra delen minska på bördan att bära kommunen. M vill Marknadsföring, detaljplaner, lägre markpriser i norr

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samtalar ed alla demokratiska partier och därmed utesluter vi ingen.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Forshaga

Kommunen ska öppna fler förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen växer snabbt och därmed behovet av förskolor. Under 2022 öppnas flera nya avdelningar men här måste kommunen ha en planberedskap för ytterligare förskoleavdelningar.

Mobilförbud ska införas på skoltid i kommunala skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det ska vara ordning, reda och lugn på lektionerna. Ett mobilförbud är ett sätt att nå det målet.

Alla över 85 år ska garanteras plats på ett anpassat boende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen kan absolut bli bättre på att anpassa boende för personer som efter biståndsbedömning anses vara i behov stöd och hjälp. Detta gäller oavsett ålder. Vi bör därför rent budgetmässigt prioritera vård-och omsorg.

Minutscheman inom äldreomsorgen ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I den omfattning det förekommer måste vi arbeta för att minutscheman där explicita minuter anges för brukare bör det tas bort. Vi arbetar med människor!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Där finns en politisk enighet om att något sådant inte ska förekomma.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I den situation vi och andra kommuner befinner sig där behovet av undersköterskor är stort tror vi inte att det i dagsläget är genomförbart. Däremot ska vi hela tiden arbeta för att vara en bra arbetsgivare där dialogen med fackliga organisationerna är viktigt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tror på den representativa demokratin där medborgarna väljer sina ombud på valdagen. Huvudregeln måste därför vara att ansvaret ligger hos valda politiker. Det kan finnas tillfällen där det är relevant att lyssna in folkviljan via kommunala folkomröstningar. Det kan handla om t.ex en större vindkraftspark.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Våra äldre brukare av kommunal service har rätten att förstå och bli förstådda. Ett grundläggande krav är naturligtvis att personalen kan prata svenska. Det kan ske via språktest men vi har förtroende för de chefer som anställer att man beaktar detta redan idag.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det kan vara nödvändigt initialt för att stressa marknaden. Fler hyreslägenheter behövs i både Deje och Forshaga tätorter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För oss är det den kvalitet som erbjuds våra brukare det väsentliga Om, det sedan sker via enskild aktör eller kommunen är oviktigt..

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det klan inte vara en kommunal uppgift att stå för en i grunden statlig eller privat infrastruktursatsning. Våra skattepengar behövs inom äldreomsorg, skola och socialtjänst.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi har redan en stor privat aktör inom skolan i Forshaga akademin. Det är för gymnasieskolan och i övrigt är nästan all skolverksamhet kommunal. Vi säger inte nej om någon privat vill etablera sig men vi tror att det är osannolikt då vår kommun ligger nära Karlstad där det finns ett antal enskilda aktörer. Inom förskolan har vi idag några aktörer som är enskilda och det fungerar bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kultur är viktigt och kommunen satsar på bibliotek samt stöd via föreningsbidrag till olika aktörer inom kultursektorn.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi vill naturligtvis sänka skatten men vi vore inte trovärdiga om vi i dagsläget föreslog skattesänkningar, givet de utmaningar kommunen har de närmaste åren. Vi säger dock bestämt nej till skattehöjningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Moderaterna Forshaga har hoppat över denna fråga