Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Falköping

Varför ska väljarna rösta på er?

För att Moderaterna är det parti som vill öka medborgarnas inflytande och skapa mest nytta av de skattepengar som medborgare och företag bidrar med. Vår kommun har medvind och framtiden ligger för oss. Vi vill fortsätta bygga vidare på alla de goda möjligheter som finns i vår kommun, och samtidigt lösa de problem som medborgarna ser och upplever.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökade resurser till förskolan och grundskolan

Moderaterna vill under kommande mandatperiod fortsätta ge ökade resurser till barn- och utbildningsnämnden, med prioritering på de yngre barnen både i förskolan och Åk 0–3 för att få tillräckliga baskunskaper. Eftersom en bra start i livet och tidiga insatser gynnar individen och minskar behov av välfärdsinsatser senare i livet.

Framtidens äldreomsorg i Falköpings kommun

För att säkerställa att Falköpings kommun har en äldreomsorg för framtiden behöver utbudsstrukturen ses över. Detta vill Moderaterna i Falköping göra genom att tillsätta en fullmäktigeberedning efter valet där alla partier ingår. Vår ambition är att beredningen ska utreda hur den framtida organiseringen av och inriktningen för kommunens äldreomsorg ska se ut.

Trygghetskameror ska användas på brottsutsatta platser i kommunen

Ett effektivt verktyg i brottsbekämpningen är användandet av trygghetskameror. Dessa kameror kan verka både avskräckande och säkra bevis för det fall att brott inträffar, vilket bidrar till möjligheten att lagföra brottslingen. Moderaterna i Falköping vill därför att trygghetskameror ska användas på brottsutsatta platser i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vår ambition i valet är självklart ett få ett så stort stöd som möjligt för Moderaterna, i första hand ser vi att vi vill styra tillsammans med allianspartierna, men vi är öppna för att kunna fortsätta ta ansvar för kommunen i en liknande konstellation som i dag.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, men det är allianspartierna som är vårt huvudalternativ.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Falköping

Planerna på att bygga Platåskolan för över tusen elever ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Byggnationen av Platåskolan är en del av ett större beslut runt hela skolorganisationen i Falköpings kommun, där alla partier var delaktiga i framtagandet och i beslutet. Vi står fast vid beslutet om att genomföra skolorganisationen i sin helhet.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Ett effektivt verktyg i brottsbekämpningen är användandet av trygghetskameror. Dessa kameror kan verka både avskräckande och säkra bevis för det fall att brott inträffar, vilket bidrar till möjligheten att lagföra brottslingen. Moderaterna i Falköping vill därför att trygghetskameror ska användas på brottsutsatta platser i kommunen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Falköpings kommun ska i möjligaste mån undvika att bedriva verksamhet som kan vara direkt konkurrerande med det privata näringslivet. Dock kan kommunala bolag vara ett verktyg för kommunen att kunna gå före eller driva på en utveckling, vilket det finns flera positiva exempel på där kommunen har varit först ut och näringslivet sedan har följt efter. När det skett ska kommunen ta ett steg tillbaka.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Äldreomsorgen står inför flera utmaningar de kommande åren, och en av dem är kompetensförsörjningen. För att få fler att söka sig till äldreomsorgen så handlar det inte om att minska antalet arbetstimmar, utan snarare att se över arbetsmiljön och hur vi får bättre förutsättningar för fler jobb än att minska arbetstiden för dem som arbetar i dag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om politiker inte är beredda att följa ett folkomröstningsresultat så skall man låta bli att ha folkomröstning. Vi ser hellre att politiker lyssnar mer på medborgare i tidiga skeden för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Politiker som inte arbetar för medborgarnas bästa kan bytas ut vid allmänna val.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är en fråga som inte Falköpings kommun har någon beslutanderätt i, utan det är något som styrs av nationell lagstiftning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att "finansiera" innebär att kommunen använder gemensamma skattepengar och/eller ekonomiska värden som skulle kunnat användas för annat, till att betala en del av kostnaderna. Det kommunen gör då är att man överför ett värde som tillhör medborgarna till ett fastighetsbolag. Detta tycker vi i grunden är fel. Nyproducerade hyresrätter kan inte bli "billiga" med dagens konjunktur och byggregler.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Ca en tredjedel av hemtjänsten i kommunen är redan privat regi och det är positivt för de äldre att själv kunna välja den hemtjänstutförare som de tycker passar dem bäst, samtidigt som medarbetarna inom äldreomsorgen får en mångfald av arbetsgivare att kunna välja emellan. Vi vill därför värna det LOV-system som finns i dag men är också öppna för att kunna erbjuda LOV inom särskilt boende.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen har i dag byggt publika laddstolpar för elbilar på tre platser: Köttorget, Resecentrum och Biblioteket. Vi tycker inte att det är kommunens roll att ansvara för en utbyggnad av ytterligare publika laddstolpar, utan kommunens roll ska vara att möjliggöra för näringslivet att kunna göra en sådan utbyggnad. Detta genom att bland annat peka ut strategiskt viktiga platser och upplåta mark.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Falköping har redan tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet, nu är fokus på integration framöver och då behöver mottagandet vara lågt. Vi fortsätta ta ansvar, men det måste vara utifrån rimliga förutsättningar. I vår kommun finns det strax över 700 utrikes födda som inte är i egen försörjning, det är viktigt att det får en lösning först innan vi kan ta emot fler.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det är ytterst en fråga som bör styras av medborgarnas efterfrågan på skolor och förskolor som drivs av privata företag. Det viktiga är att föräldrar och elever själva får välja.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Kulturen är en viktig del för att skapa livskvalitet och bidra till en högre attraktivitet för kommunen. Vi tror dock att mer går att växla ut, utan att nödvändigtvis tillföra mer skattepengar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Det finns inget självändamål att ha en hög kommunalskatt. Vi vill därför att skatten ska vara så låg som möjligt utan att göra avkall på kvaliteten i välfärden, detta eftersom vi vill att falköpingsborna får friheten att själva välja vad de vill använda sina pengar till.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Falköpings val:

 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka bemanningen i äldreomsorgen
 • Öka antalet lärare i lågstadieskolorna