Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Ekerö

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna är garanten för borgerlig politik i Ekerö kommun. Vi kommer jobba för att Mälaröarna ska fortsätta vara en plats där alla är trygga, kan utvecklas och känna frihet. Våra öar ska fortsätta vara en plats för välmående under hela livet, nu och i framtiden. Med ledorden frihet, trygghet och hållbarhet vill vi fortsätta att ta ansvar för och utveckla hela Ekerö kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygg skola med kvalitet och valfrihet

Ekerö är idag den nionde bästa skolkommunen i meritvärde årskurs 9, det är vi stolta över. Vi vill bli ännu bättre genom att satsa ännu mer på behöriga lärare och att skolorna är attraktiva arbetsgivare, både kommunala skolor och friskolor. Vi vill öka satsningen på elevhälsan, elever som mår bra lär sig mer och kommer längre. I framtiden vill vi ha en gymnasieskola, gärna med profilering.

Länets lägsta brottslighet på Mälaröarna

Brottsligheten på Mälaröarna är låg idag och vi vill att den ska vara lägst i länet. Vi vill både motverka och förebygga brott, bland annat genom att återupprätta en polisstation i Ekerö centrum och fortsätta kämpa för ordningsvakter och fler trygghetskameror. Unga ska få fler mötesplatser och vi vill stötta föräldrar att engagera sig. Vi vill också utbilda fler om våld i nära relationer.

Småskalig utbyggnad som värnar våra unika miljöer

Vi vill bygga ut Ekerö centrum och våra andra centrumkärnor som vackra, lantliga småstäder med den handel och service som medborgare vill ha, och utan höghuskomplex. Nya byggnader ska byggas hållbart och långsiktigt. Vi ska utveckla Ekerö i takt med trafiksituation, skola och omsorg, anpassat efter natur och befintlig bebyggelse samt ta hänsyn till invånarnas behov och önskemål.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte direkt olika uppfattning, men ibland kanske olika perspektiv i bostadsfrågor beroende på vilket område vi ser på. För oss Ekerömoderater är det avgörande att Mälaröarna ska byggas ut småskaligt och vackert. Trivsam villastad med handel och service i centrumkärnor. Inga höghuskomplex.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna i Ekerö har styrt kommunen på ett ansvarsfullt sätt med god ekonomi under lång tid, i allians med andra borgerliga partier. Vi vill att det ska se ut så även i framtiden. Ekerö kommun har flera pågående bostads- och infrastrukturprojekt som kräver ansvarsfull och långsiktig styrning så att resultaten blir bra för alla som bor och verkar i vår kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vårt mål är borgerlig politik och att säkra stöd för en sådan.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Ekerö

Munsö skola ska bli en låg- och mellanstadieskola igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Så snart underlag finns ska Munsö skola öppna upp även för ytterligare årskurser inklusive mellanstadiet. När fler människor kan flytta längre ut på våra öar tack vare bl. a distansarbete, skapas underlag att ha skolor och service på många platser. Så vill vi ha det, att hela kommunen ska leva!

Kommunen ska uppföra ett allaktivitetshus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill fortsätta utvecklingen av kulturhuset i Ekerö Centrum och göra det tillgängligt för fler, exempelvis för en meningsfull fritid för våra ungdomar. Det skulle ha en förebyggande effekt hos unga samt bidra till vidareutvecklingen av levande centrumkärnor. Även barn, seniorer och alla medborgare ska kunna hitta värden i våra kulturlokaler.

Kommunen ska underlätta för bostadsbyggande i strandnära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Ekerömoderater värnar äganderätten. Mälaröarna präglas av vattenmiljöer och vi vill möjliggöra för våra medborgare att ha glädje av dessa. Vi utvecklar också flera offentliga strandnära miljöer, som exempelvis våra kommunala badplatser och bostadsområdena i Ekerö centrum. Det ger allmänheten tillgång till strandnära lägen, det tycker vi också är viktigt.

Kommunen ska inte sälja mark till friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi vill möjliggöra för både kommunala skolor och friskolor med gott renommé. Det viktiga är att det finns valfrihet och att det är hög kvalitet i undervisningen och trygga skolor, oavsett vem som driver dem. Ibland kan det vara lämpligt att sälja mark för att en friskola ska kunna byggas, då ska försäljningen ske på marknadsmässiga villkor.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi har idag en hög kvalitet i vår äldreomsorg, som vi vill vidareutveckla med ökad valfrihet i insatser och boendeformer, samt fler trygghetsboenden. Minskad arbetstid skulle riskera att minska stödet till våra äldre och att det blir spretigt när vårdgivarna blir fler, samt sämre löneutveckling för personalen. Vi vill hellre satsa på vidareutbildning samt välfärdsteknik som underlättar för alla.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Under denna mandatperiod har vi ökat medborgardialogen, till exempel om centrumutbyggnad. Det vill vi fortsätta med, och i fler frågor, eftersom det är en viktig del av demokratin. Folkomröstningar kan också vara det i vissa fall. Men de riskerar också att lyfta ut en enskild fråga på bekostnad av det helhetsperspektiv som krävs för att utveckla en kommun ansvarsfullt och långsiktigt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Våra äldre som byggt upp vårt samhälle förtjänar den största respekt och omtanke. En del av både trivsel och säkerhet är att vårdtagare förstår vad den personal som tar hand om en uttrycker. Minst lika viktigt är det att vårdgivare förstår de behov som våra äldre förmedlar. Därför vill vi ha språktest så att alla som jobbar med äldre har goda kunskaper i svenska språket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Den bästa integrationen av nyanlända elever är att alla skolor, kommunala som friskolor, håller god kvalitet och har en trygg och ordnad miljö. För att integration ska lyckas måste det finnas bra förutsättningar, det gäller även skolor. Vi tror att även friskolor har resurser att ta emot nyanlända elever, men vi måste också respektera deras kunskap om sin egen verksamhet, och ha en god dialog.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vet att det kan vara svårt för unga som studerar att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi vill att det ska finnas lägenheter i olika storlekar och både bostadsrätter och hyresrätter. Vi ser gärna att man bygger kostnadseffektivt för att hålla nere hyror, men vi måste bygga hållbart. Vi vet också att ägande är billigare i längden än att hyra, och leder till ökat ansvarstagande i närområdet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi lever längre och ställer samtidigt högre krav på att även ålderdomen ska vara meningsfull. Alla människor är olika med olika behov och önskemål. Vissa har större vårdbehov, andra mindre. Med privata vårdgivare ökar valfriheten och variationen av alternativ. Det finns idag flera privata äldreboenden som många gärna vill ha en plats på men behöver köa till. Dessa boenden borde bli fler!

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Ekerö kommun har tagit emot flyktingar under lång tid och vi är bland de kommuner som har lyckats bäst med integration, tack vare vår medvetna strategi. Samtidigt ser vi att integration förutsätter att rätt resurser finns, till exempel bostäder. Ekerö ska inte göra samma misstag som många kommuner gjort, att gå över sin integrationsförmåga. Då skapar vi problem som vi inte vill ha på Mälaröarna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det viktigaste för våra skolbarn är god undervisning, en trygg miljö, fungerande elevhälsa, vällagad mat, fysisk aktivitet och en stimulerande miljö för lärande. Vi vill skapa detta i alla skolor. När skolor kan drivas i mindre skala – så länge de uppfyller läroplan och kvalitetskrav – kan nya idéer växa fram och hjälpa alla skolor att utvecklas in i framtiden.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Livskvalitet är förknippat med ett rikt utbud av kultur för alla åldrar. Vi vill värna om det stora utbud av aktiviteter som finns och göra det tillgängligt för fler. Ekerös rika kulturarv utgör en stor del av vår besöksnäring, den vill vi värna och utveckla ännu mer aktivt. Vi har som mål att skapa fler föreningslokaler och göra befintliga lokaler mer tillgängliga.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi moderater har tack vare en lång tids god ekonomisk hushållning och styrning kunnat sänka skatten under mandatperioden. Vi gör det gärna igen om vi ser att vi samtidigt kan leverera lika bra eller bättre kommunal service, genom att vi jobbar mer effektivt. Skattepengar kommer alltid från medborgarna, det är något vi moderater aldrig glömmer, och vi ska aldrig ta ut mer skatt än vi behöver.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Ekerös val:

 • Anställa fler pedagoger i kommunens skolor
 • Anställa kommunala trygghetsvärdar
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa