Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Boden

Våra viktigaste lokala förslag

Skolsatsning i byarna

F-3 skola i Bredåker. Översyn av förskola och skollokaler i Unbyn. Bibehålla både förskola och skola i Svartbjörnsbyn. Bibehålla högstadieskola i Harads.

Äldreomsorg

Korta köerna till boendena. Inga färdigbehandlade patienter, s.k. överliggare, ska vara kvar på Sunderby sjukhus. Ökad utbildning bl.a. avseende svenska språket för hemtjänstpersonal.

Trafiksäkerhet för medborgarna

Utbyggnad av gång- och cykelvägar i tätorten och i byarna samt en översyn av trafikflöde och trafiksituation i centrala Boden.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Boden

Bup och socialtjänsten ska utlokaliseras till skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För barnets integritet är det viktigt att särskilja mellan barnets skolgång och den vård som tillhandahålls av BUP. Inte heller socialtjänsten bör vara utlokaliserad till skolmiljön av samma skäl.

Kommunen ska öka anslagen till kultur

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vård, skola och omsorg är kommunens grundläggande välfärdstjänster och ska i prioriteras. Kultur är en viktig fråga för kommunen men kan inte tillåtas ta alltför stor del av kommunens budget. Sjävklart ska kulturen tillföras medel om kommunens ekonomi tillåter detta.

Kommunen ska öppna en lågstadieskola i Bredåker

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Moderaterna har länge drivit frågan att de som bor i landsbygd ska ges möjlighet att kunna leva och bo kvar där även när de skaffat barn. Att återöppna en lågstadieskola är en viktig i att utveckla Bredåker och Luleälvdal som en attraktiv plats att bo på. Tyvärr har den rivning av skolbyggnaden som den nuvarande majoriteten genomförde försvårat möjligheten att återöppna skolan.

Kommunen ska höja elevpengen till de mindre skolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Skolpengen ska fördelas rättvist oavsett var i kommunen eleven väljer att gå i skolan. Av den anledningen ser inte moderaterna det som något positiv att särbehandla vare sig skolor i tätorter eller i landsbygd.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Kommunen ska absolut inte konkurrera med ett fungerande näringsliv. Eftersom kommunen har oerhört mycket större resurser än småföretagare så kommer konkurrens från kommunen att skada möjligheten för fritt företagande. Därför ska kommunala bolag som konkurrerar på en fungerande marknad snarast avvecklas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunen har inte resurser att sänka arbetstiden för äldreomsorgens personal. Dessutom ska inte vissa kommunala yrkesgrupper gynnas på ett sådant sätt att vissa yrkesgrupper får kortare arbetstid medans vissa har bibehållen arbetstid. Moderaterna vill hellre prioritera mer personal för att på så sätt minska arbetsbördan.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna prioriterar det fria skolvalet för samtliga elever, vilket innebär att även nyanlända ska kunna välja friskolor i sitt skolval.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kommunens uppgift ska inte vara att bygga bostäder, givet att det finns en fungerande bostadsmarknad. Om det finns kommuninnevånare som behöver hjälp med hyran ska detta lösas genom befintliga skyddsnät, i detta fall försörjningsstöd.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Valfrihet är kärnan i moderaternas politik. Oavsett om driftsformen för äldreboende eller hemtjänst är privat eller kommunal så ska den hålla bästa möjliga kvalitet. Att ge kommuninvånarna möjlighet att själva välja ger också dessa människor möjlighet att välja vad som passar just dem bäst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: I ett inledande skede, innan det finns en fungerande marknad, kan det finnas anledning för kommunen att i egen regi anlägga laddstolpar. Detta är särskilt viktigt att genomföra på orter med litet befolkningsunderlag då det kan vara för stora risker för det lokala näringslivet. Kommunen ska dock sälja ut sådan verksamhet så fort fungerande privata alternativ finns.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Boden har över tid tagit emot många flyktingar och invandrare. Fördelningen mellan kommunerna måste enligt Bodenmoderaternas mening bli bättre innan Bodens kommun återupptar de höga mottagningsnivåerna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna vill att det ska finnas en mix av kommunalt och privat drivna alternativ inom skolan. Valfrihet för individer gör att olika människor och välja olika alternativ som passar just dem och deras barn bäst.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vård, skola och omsorg är kommunens grundläggande välfärdstjänster och ska i prioriteras. Kultur är en viktig fråga för kommunen men kan inte tillåtas ta alltför stor del av kommunens budget. Sjävklart ska kulturen tillföras medel om kommunens ekonomi tillåter detta.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Moderaterna i Boden anser att kommunen ska ha en välskött ekonomi där medborgarnas grundläggande välfärdsbehov tillgodoses av kommunen. I Bodens kommuns finns förutsättningar att prioritera om vissa utgifter vilket skulle kunna medföra att en lägre skatt tas ut från innevånarna utan att välfärden sänks. Det offentliga ska aldrig ta ut mer skatt än vad som behövs.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Bodens val:

 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Utbilda hemtjänstpersonal i svenska
 • Öppna fler boenden för äldre