Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Arboga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är stolta över den positiva utvecklingen i Arboga de senaste sex åren med Moderaterna och P7 vid styret, och vill fortsätta arbeta vidare med den positiva utvecklingen. I Moderaterna i Arboga gör Vi det som krävs. Vi vet att det kan bli ännu bättre.

Våra viktigaste lokala förslag

I Arboga är invånarna trygga

Vi ska verka för att alla kommuninvånare ska känna sig trygga i livets alla skeenden. Flera synliga poliser i Arboga med en öppen och tillgänglig polisstation, alla vardagar. Det ska vara tryggt att vistas ute på våra gator, torg och i parker.

Ekonomi och skatter

Arboga har och ska fortsatt ha en god ekonomisk hushållning, för att stå rustad för framtida utmaningar. En god ekonomi ger oss en fortsatt trygg och bra välfärd.Arbogas invånare ska få valuta för sina skattepengar.

Arboga växer och utvecklas

För att Arboga ska kunna fortsätta att utvecklas och växa, behövs nya planer för tomtmark till bostäder, verksamhetslokaler, industri/handel och grönområden skyndsamt och på lång sikt tas fram. Dessa planer ska finnas i olika delar av kommunen, för att attrahera så många behov som möjligt och för att kunna skapa plats för inspiration!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ja, självklart är det så. Vi måste jobba för Arbogas bästa, det går inte hela tiden ihop med partipolitiken på riksnivå eller ideologiska uppfattningar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna fortsätta att styra Arboga, ihop med andra partier, som vill göra det ihop med oss, där vi kan ha ömsesidigt förtroende och ett bra samarbete över partigränserna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Egentligen inte, det handlar om ömsesidigt förtroende och ett bra samarbete.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Arboga

Idrottsplatsen Sturevallen i Arboga ska rivas och ge plats för bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Sturevallen har ett unikt läge i centrala Arboga som nyttjas väldigt lite. Sturevallen har möjlighet att både vara ett skyltfönster för att framhäva och förstärka Arbogas identitet som en plats för inspiration, men även komplettera det behov finns av bostäder mm. Vi tycker att det är dags för en rejäl satsning på idrott och fritid i Arboga, det vackra området runt Ekbacken kan utvecklas istället.

Kommunen ska avskaffa delade turer inom hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Med en bättre planering och schemaläggning, så ska inte delade turer behöva vara det normala. Vi måste hitta en väg ut ur detta snarast.
Vi är övertygade om att kommunens omsorg ska vara en attraktiv arbetsplats, där medarbetarna trivs, stannar kvar och utvecklas.

Krav på närproducerat ska ställas vid kommunal upphandling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det handlar mera om att skapa förutsättningar för närproducerat, snarare än att ställa krav.   Vi måste dock följa EU: s upphandlingsdirektiv. Enligt kommunallagen ska kommunerna behandla alla kommunmedlemmar lika och det är inte tillåtet att gynna en enskild näringsidkare. 
Att tänka nytt och våga utmana traditionella upphandlingsförfaranden, utvärderingsmodeller och avtalsvillkor är positivt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Detta är en stor och svår fråga, vilka kommunala bolag är ok eller ej ok att konkurrera med privat bolag? Gäller det exempelvis allmännyttan med bostäder, lokal/regional busstrafik eller är man mera ute efter tjänsteföretag? Här bör verksamheten som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad synliggöras i kommunen. Kunskaperna kring KOS-reglerna bör öka i offentlig sektor.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vem vill inte jobba sex timmar och få betalt för åtta, det är tilltalande så klart. Men det är inte möjligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, det skulle kosta enorma summor. 
Varför enbart inom äldreomsorgen? Vi har en likabehandlingsprincip inom kommunen, så varför ska det inte gälla alla i så fall? Sverige behöver fler arbetade timmar för att stärka välfärden, inte färre.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En kommunal folkomröstning är endast rådgivande och efter omröstningen ska fullmäktige fatta ett beslut i den sakfråga som omröstningen gäller. Eftersom dessa endast är rådgivande och kostar mycket pengar (ca 500 000kr i Arboga per folkomröstning)och resurser, så ska vi försöka hålla nere antalet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Våra äldre och vårdbehövande har rätt till en god och patientsäker vård och omsorg. En förutsättning för detta är en fungerande kommunikation. I omsorgsyrken förmedlas kontinuerligt viktig information . Tanken med ett språktest är inte att de anställda ska kunna prata eller skriva perfekt svenska, utan att man ska kunna göra sig förstådd och förstå på ett sätt som säkrar patientsäkerheten.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att idag bygga billiga lägenheter är inte enkelt med tanke på alla krav som finns i bl.a Plan- och bygglagen. ArbogaBostäders ägande av lägenheter är väldigt litet i Arboga. Att idag använda medel för att finansiera hyreslägenheter är begränsat, då vi har stora investeringar på lokaler för skola och vård den närmaste tiden. Även kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att inrätta ett valfrihetssystem där brukaren får välja bland leverantörerna i systemet. Utifrån detta bör även Arboga kommun arbeta efter detta, och finns det intresse från en privat aktör, så bör de även utvärderas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det finns idag en stor mängd laddstolpar ute vid Sätra, och fler är på gång inne i stadskärnan.
 Det är inte en kommunal angelägenhet att bygga eller tillhandahålla laddstolpar, samma sak som för bensinstationer. Laddning på kommunal mark kan däremot vara aktuell, här har kommunen upprättat markupplåtelseavtal med laddoperatörer.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Migrationsverket och länsstyrelserna bestämmer hur många som ska anvisas till kommunen under ett år. Kommunen har som längst två månader på sig från datumet då anvisningsbeslutet fattades att ta emot de nyanlända som anvisats från Migrationsverkets tillfälliga bostäder. 

Det vore bra om kommunen får mera att säga till om, för att hinna utöka antalet platser i förskola och skola mm.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Det är Skolinspektionen som beslutar om man får starta en friskola, inte kommunen. Kommunen får yttra sig över konsekvenserna av friskolans etablering.
Skolinspektionen har tillsynsansvaret även över fristående skolor. Idag finns det en friskola i Arboga, Medåkers skola, och en förskola som drivs i ett kooperativ.
Finns det aktörer som vill starta så är det ok, om de uppfyller alla krav.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Arboga lägger idag mer pengar än genomsnittet i Västmanland och riket på kultur. 2020 var kostnaden 1356kr per invånare. Vi bör ligga kvar på den nivån för att hålla en varierad och bra nivå på kulturarbetet i Arboga.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Arboga har idag en kommunalskatt på 22,41kr. Medel i riket är 20,67.
Arboga är och ska förbli en välskött kommun, med ordning och reda, god ekonomi och hushållning med våra resurser. Vi vill inte höja skatten. Vi vill att fler bidrar till skattekassan genom att jobba. Då kan skattetrycket istället minska. Se till att varje skattekrona satsas där den gör mest nytta, för att höja kvaliteten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Arbogas val:

 • Bygga centralt placerade trygghetsboenden
 • Göra Ekbacken till ett rekreationsområde