Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Aneby

Varför ska väljarna rösta på er?

Därför att moderaterna i Aneby vill; att det ska kännas tryggt att åldras i Aneby ha mer tydlighet i skolan, kunskap i centrum, yrkesvägledning, hantering av psykisk ohälsa Värna landsbygden, miljöfrågor och näringslivsfrågor ha ett ökat samarbete med andra kommuner och organisationer ha ett välkomnande Aneby för alla som flyttar hit att det ska vara roligt att bo i kommunen för alla!

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckla näringslivet i hela kommunen

Mer aktivt strategiskt arbete med att utveckla näringslivet i hela kommunen Anställ en näringslivs ansvarig för få fler företag att etablera sig Aktivt arbeta med olika EU stöd för att skapa sysselsättning, nyetablering och arbetstillfällen Skapa en mötesplats där innovativa idéer som tex ”biokol, nya generationens mindre kärnkraftverk eller hållbara höghus i trä” i kommunen kan utvecklas

Främja elever och skola

kunskap och trygghet ska vara i centrum i skolan jobba aktivt mot psykisk ohälsa, stödja FUA Framtid för Unga i Aneby låta ungdomarna få komma till tals om vad som saknas i kommunen skapa mötesplatser centralt så att ungdomar med olika intressen kan ”hänga” anpassa kollektivtrafiken till ungdomarnas behov både för skola, arbete och fritid

det ska kännas tryggt att åldras i Aneby

alla som har behov av vård och omsorg ska kunna få det i Aneby utveckla Antuna till ett generations överskridande boende med plats för förskola, äldrevård, rehabilitering och omsorgsfull vård öka tryggheten med nya digitala tjänster, som till exempel kameraövervakning fortsätta att samarbetet med näringsliv, föreningar och kyrkor, för att öka tryggheten och omsorgen i Aneby

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har hittills samarbetat i Alliansen i Aneby med Centern Kristdemokraterna och Liberalerna. Vi är tydliga med att vi kan prata med alla

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Aneby

Kommunen ska ha en ekonomi i balans

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Därför att vi politiker har fått ansvaret att förvalta de skatter som invånarna har betalt och de intäkterna ska förvaltas och användas på bästa sätt för våra innevånare. Det är inte bra att verksamheten gör av med mer än vi får in, eftersom vi då lever över våra tillgångar. En ekonomi i balans är en säker indikation att vi sköter ekonomin i kommunen!

Aneby Bostäder ska bygga mer i trä och mindre i stål och betong

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Aneby Bostäder är en stiftelse som svarar direkt under kommunen. Kommunen har anslutit till Agenda 2030 målen - därför är det självklart att kommunen ska främja ett hållbart byggande - för våra kommande generationers skull!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Moderaterna står för valfrihet. Därför är det viktigt att de som väljer att äta kött även ska få det. Däremot så finns det utmärkta kost program som kan räkna ut matens näringsvärde - de borde också kunna räkna ut den miljöbelastning varje måltid ger så att vi genom ett lärande kan visa vår yngre generation hur de kan påverka sin framtida livsmiljö.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Självklart ska det finnas en fri konkurrens. Det är dock viktigt att se till att invånarnas behov sätts främst och att det inte inverkar menligt på trygghet och välbefinnande i kommunen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Vi värnar våra äldre, att de ska få en god omsorg. Därför är det viktigt att de som tar hand om de äldre också trivs. Det finns ett pågående projekt med 35-timmars vecka i Aneby. Tyvärr är den inte utvärderad. Delade turer finns inte i Aneby. Sammantaget innebär det att kommunen visat att den värnar sina medarbetare i omsorgen. Det är också viktigt att de nu genomförda åtgärderna blir utvärderade.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Folkomröstningar ska genomföras endast då de verkligen behövs. Vi har haft en medborgarundersökning i vår kommun och det var få som svarade, majoriteten av de som svarade (70%) tyckte att demokratin inte fungerade. Kanske kan en folkomröstning vara ett sätt att få folk att känna sig mera delaktiga i den politiska processen!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Självklart ska de anställda kunna kommunicera med de äldre. Kommunikation är viktigt! Samtidigt kan språktesten utformas på ett sätt så att den ger möjlighet att placera den nyanställda på olika typer av anställningar. Det viktigaste är att den anställda känner delaktighet och kommer in i det svenska arbetslivet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Självklart ska alla som behöver en bostad få någonstans att bo. Samtidigt finns det hjälp för de som inte kan betala en vanlig hyra, så det gör att frågan blir felställd. Varför ska kommunen finansiera billiga hyreslägenheter? I Aneby finns det billiga hyres möjligheter för dem som behöver det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Moderaterna står för valfrihet. Finns det möjlighet för ett privat företag att bedriva verksamhet av god kvalitet så ska de kunna göra det. Tyvärr är Aneby en liten kommun så underlaget är för litet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig För att få fler att skaffa elbil är det en förutsättning att det finns laddstolpar. Däremot är det inte säkert att kommunen måste sätta upp alla. Det finns gott om privata och föreningar som också tar initiativet och det bör kommunen bejaka. Viktigast är att det ska finnas en betalfunktion på laddstolpen,

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Integration är viktigt. Vi har inte lyckats att få alla de som kommit, att integreras väl i Aneby kommun. Det måste vi bli bättre på. Därför är det viktigt att vi noga ser till att de som kommer får ett gott mottagande. Det kan vi inte ge om vi tar in för många.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Moderaterna är för fri företagsamhet. Däremot måste underlaget finnas för en friskola, det har det inte gjort fram tills nu och därför har vi inte behövt ta ställning i frågan. Att bedriva en verksamhet utan ett gott underlag är inget som Moderaterna vill vara del i.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Kultur är en viktig byggnads pelare i samhället. Vi ser vad den ger våra medborgare i form av musik, film och upplevelser. Detta måste vi värna. Därför är det viktigt att vi fortsätter att ge våra ungdomar möjlighet att ta del av kulturskolans aktiviteter och bibliotekets skatter.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Extra viktig Vi möts ständigt av krav på höjd kommunalskatt från vårt vänsterparti i kommunen. Det är viktigare att vi har en ekonomi i balans, och som det ser ut nu är det möjligt. Att då föreslå en skattehöjning skulle ge fel signaler. Endast en stor nyinvestering för att få fler att flytta till kommunen skulle kunna motivera det.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Anebys val:

 • Avsätta mer resurser till elevhälsan
 • Bygga fler trygghetsboenden för äldre
 • Planlägg mer mark för bostäder

Så svarar M: Extra viktig 1. Just för att vi ser att många unga mår dåligt just nu. Men det måste inte bara vara till elevhälsan. Föreningar och företag kan också gå in och sponsra och ordna aktiviteter. 2. Är bra eftersom vi har en ständigt ökande äldre befolkning. Därför måste det finnas plats för alla som vill och behöver ett anpassat och bekvämt trygghetsboende. 3. För att få fler att bosätta sig här i vår fina kommun