Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Åmål

Våra viktigaste lokala förslag

En budget i balans och god ekonomisk hushållning

En kommun ska ägna sig åt sina kärnverksamheter. Vid felprioriteringar lämnas inget handlingsutrymme för kvalitetshöjande förändringar och god service inom kommunen. Vi vill säkerställa att skattemedel används på rätt sätt. På så sätt kan skattetryck lättas och enskilda individer får egen rådighet över sina ekonomiska val och prioriteringar.

Alla anställda i kommunen ska kunna trivas och må bra på jobbet.

Att känna stolthet och att känna sig behövd är ledord vi menar måste få vara dominerande. Vi har avsatt 5 miljoner kronor i vår budget för 2022, som riktade medel. I första hand behöver omsorgspersonalen i kommunen få en bättre situation med minskad sjukfrånvaro. Personal som trivs och mår bra är en stor vinna vinna-fråga. Åmål ska vara en bra arbetsgivare.

Bättre företagsklimat och fler jobb

I svenskt näringslivs ranking år 2021 placerade sig Åmål på plats 283. Kommunen som servicegivare behöver jobba på sin lyhördhet och service emot företagen för ett bättre näringsliv. Att ha ett bra näringslivsklimat är avgörande för att få fler jobb och för en levande kommun. Åmål behöver få ner den höga arbetslösheten och den mycket höga ungdomsarbetslösheten. Ett bra företagsklimat skapar jobb.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Åmål

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Betydelsefullt att människor ska få leva och bo där man finner önskvärt. Dalsland är ett landskap helt dominerat av sjöar och tillgången på strandnära läge är en konkurrensfördel som kan garantera landsbygdens överlevnad.

Kommunerna i Dalsland ska slås samman till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: De olika kommunerna i Dalsland har, med anledning av bl.a. geografisk placering och annat, helt skilda förutsättningar inom ett flertal kommunala angelägenheter. Vi menar att beslut bör fattas så nära den som berörs som möjligt och att ett utökat samarbete är att föredra före en sammanslagning. Man utökar samarbetet inom de områden där den gemensamma nyttan är positiv. Utöka 4D till 5D - Dalsland

En ny fullstor idrottshall med läktare ska byggas vid Karlbergsgymnasiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Just för tillfället är kommunen riktigt investeringstung och har helt nyligen färdigställt en ny gymnastikhall. Sunt är att låta utvärdera effekten av den investeringen innan nya planeras.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Otryggheten breder ut sig i Sverige men också i småkommuner som de i landskapet Dalsland. Kameraövervakning är en god hjälp och ett effektivt sätt att kunna utreda kriminalitet av olika art. Man ska kunna känna sig trygg.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vår hållning är att det fria valet måste få råda. Dagens ordning där man själv kan välja måltid med olika uppbyggnad är för oss en självklarhet. Där kan finnas många skäl till varför en viss typ av mat väljs.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kompetent arbetskraft inom yrket kommer att bli (och är redan) en bristvara. Att förändra yrkesrollen över tid så att personalen trivs, finner sig behövd och uppskattad gör att livsviktig kompetens stannar kvar inom branschen. Att yrkesrollen förändras över tid leder också till att personalen orkar med den stundtals tunga arbetsbelastning yrket innebär. Yrkets status måste återupprättas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Att kunna göra sig förstådd och att förstå vad som sägs är inom vissa yrkeskategorier absolut nödvändigt. Omsorgsyrket är en sådan kategori eftersom vi här talar om främst patientsäkerhet och äldres rättighet att bli förstådda.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En kommun har ett ansvar genom det så kallade bostadsförsörjningsansvaret. Kommunen har också ett ansvar att inte snedvrida en konkurrensutsatt verksamhet om där finns andra aktörer. Kommunens roll, vid en fullt fungerande bostadsmarknad, är att tillse att där finns byggbara tomter i rätt omfattning.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det kan aldrig vara driftformen för en tjänst som är avgörande. Det måste vara kvaliteten på tjänsten som avgör om den ska få finnas eller ej. Den enskildes möjlighet att själv välja måste också beaktas. Ett större utbud av arbetsgivare inom området ger också valfrihet till den anställde.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: För att hjälpa omställningen på traven kan det vara nödvändigt att initialt ta det ansvaret. På sikt bör det hanteras av privata intressen - modell bensinmack. Tjänsten ska naturligtvis vara avgiftsfinansierad.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En rättvis fördelning i grunden bör råda. Kommunen har bäst kännedom om hur läget är angående tillgång på bostäder, arbetsmarknad, integrationsmöjligheter och utbildningsvägar. Att då i större utsträckning, kunna påverka sin egen situation kan tyckas rimligt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: En bra balans av konkurrens är positivt. Alla skolor måste avkrävas att hålla en god kvalitet, både kommunala och privata aktörer. Om god kvalitet inte upprätthålls så ska verksamheten inte tillåtas. Driftsformen är inte det viktiga.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Ny organisation och ny inriktning är under framtagande. Kultur är viktigt för människans mående och livskvalitet. Att se över kulturstödens fördelning är ett naturligt och viktigt nästa steg i processen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vår kommun har ett högt skattetryck. För att framstå som ett gott alternativ att sätta bo i bör kommunen eftersträva att närma sig vad som är en medelnivå för riket. Detta för att stimulera inflyttning av både privatpersoner och företag. Skattesänkningar kan först ske när ekonomin så tillåter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Åmåls val:

 • Planlägga mer industrimark
 • Utöka kommunens service till lokala företag
 • Utöka resurserna för arbetet mot våld i nära relationer