Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Värmdö

Varför ska väljarna rösta på er?

Klimatfrågan är en akut ödesfråga för mänsklighetens överlevnad. Därför ser vi den som prioriterad. Dessutom står Miljöpartiet för beslut som tar framtida generationer och hela världens befolkning i beaktande. Det gör inga andra partier.

Våra viktigaste lokala förslag

Förnybar energi & energilagring

Vi stöttar förslaget om att bygga den havsbaserade vindkraftsparken utanför Sandhamn. Vi vill även genomföra pilotprojekt med lagring av energi i vätgas, verka för alla slag av förnyelsebar energi och se till att arbetstillfällen relaterade till vindkraftsparken hamnar i Värmdö.

Utvärdera självstyre i skärgården.

Öar utan fast landförbindelse är bland de ”glesaste” delarna vi har i Sverige. Många beslut flyttar sakta och säkert allt längre bort från de som bor och verkar i glesbygd. Ökat självstyre är ett sätt att stärka demokratin, anpassa verksamheten till förutsättningarna och göra politiska beslut mer anpassade till de förutsättningar som råder på platsen.

Levande kultur & demokrati

Vi vill stärka det lokala kulturlivet. Formulera en kulturvision med lokala aktörer, se till att det finns lokaler för aktiviteter, göra biblioteken till centrum för lokal kultur och historia - inkorporera det gamla i det nya och fortsätta utveckla ett levande, aktivt kulturliv i Värmdö.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill självklart fortsätta verka för bästa möjliga miljö och klimatpolitik, oavsett vilka partier vi samarbetar med.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Värmdö

Kommunen ska verka för en vindkraftspark i havet utanför Sandhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig All energi behöver vara förnybar. Tekniken för vindkraft utvecklas enormt och kan försörja Sveriges behov samt även bidra till energibehoven i andra länder.

Nybyggnation ska stoppas tills trafiksituationen förbättrats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Nybyggnation kan ske i kollektivtrafiknära lägen som t ex Gustavsbergs centrum. Nybyggnation som genererar mer trafik, framförallt på Grisslingerakan, bör undvuikas.

Boende på Värmdö ska slippa betala avgift på nya Skurubron

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet anser att det inte bör vara avgifter på Skurubron då det är Värmdöbornas enda landsförbindelse. Vi ser gärna att kollektivtrafiken prioriteras via speciella eller flexibla körfält.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet är för integration och ser positiv på alla former till att motverka segregering.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Värmdö behöver alla slags boendeformer och eftersom det finns få hyresrätter är vi framförallt för att bygga fler hyresrätter. Vi vill även att det ska finnas billiga hyresrätter. Alla ska ha råd att bo!

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi hade gärna bevarat valfrihet (LOV) och kommunal hemtjänst men de utredningar som gjorts har visat att LOV inte fungerar i en liten kommun som Värmdö. För att fortsätta erbjuda god kvalitet i omsorgen till ett ökande antal äldre var det nödvändigt att gå vidare med en upphandling av hemtjänsten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Omställningen till fossilfri trafik är en självklarhet och ska stimuleras. Vi vill att kommunen skapar en laddstrategi som möjliggör laddning av elbilar via publika laddstolpar som tillhandahålls både av kommunen och privata aktörer.

Kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunal verksamhet är ibland nödvändigt för att en verksamhet som kan skötas via det privata näringslivet ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi ser dialog mellan kommunerna och migrationsverket som en grundbult för mottagande av människor som kommer till Sverige. Dessa nya resurser ska självklart fördelas över hela vårt land och hänsyns tas till var de behövs.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver framförallt mer dialog mellan medborgare och politiker. Om det sker via folkomröstningar eller på andra sätt är inte det viktiga, det viktiga är att dialogen finns och är levande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det finns idag en blandning av kommunala och privata aktörer inom skolan i Värmdö, vilket vi anser är positivt. Vi ser inte att Värmdö behöver fler skolor som drivs av privata företag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Värmdö har ett brinnande, rikt kulturliv. Vi ser mycket gärna att kommunen är en mer delaktig och stimulerande aktör än den är idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi behöver framförallt säkerställa att skola, vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt för medborgarna. Vi vill därför inte sätta en skattesats utan snarare kvalitetsmått på att kärnverksamheterna ses som tillförlitliga och goda av Värmdös medborgare.

Vilka förslag för äldre ska Värmdö kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Värmdös val:

 • Ge extra stöd till föreningar som erbjuder aktiviteter för äldre
 • Satsa på kompetensutveckling av befintlig omsorgspersonal
 • Öka tillgången på boenden med varierande stödnivåer

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Värmdös val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Lägga mer resurser för att fler elever ska nå kunskapsmålen
 • Montera solceller på alla lämpliga kommunala byggnader