Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Vännäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet jobbar för de mänskliga värden som betyder mest: en rik natur, en god hälsa, ett jämlikt samhälle, trygghet och mer tid för varandra. Du kan vara trygg med att vi i varje beslut också har det långsiktiga perspektivet med.

Våra viktigaste lokala förslag

Bättre resultat i skolan

Genomför en extern granskning av skolan i Vännäs som kan ge svar på varför resultaten i skolan är så svaga och så ojämlika. Är det "antipluggkultur" eller nåt annat som gör att killar lyckas så mycket sämre än tjejer, eller att föräldrars studiebakgrund är så avgörande för hur barnen lyckas i Vännäs skolor?

Starta upp ett riktigt miljö- och klimatarbete.

Det behövs ansvar och ledarskap för klimat- och miljöfrågor inom Vännäs kommun. Många beslut som tas i en kommun påverkar miljö och klimat under lång tid och till och med för evigt. Utan någon ansvarig för detta inom organisationen saknas strategiskt arbete och många beslut tas som hindrar utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Satsa på lokal ekonomi

Lokala företag inom matproduktion, förädling och service ger stora mervärden för kommunen och en hållbarare ekonomi. Aktivare upphandling och starkare stöd till lokala företag inom förädling, reparation och service ger mindre transporter, mer lokal handel och ett livfullare Vännäs.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte på grundläggande nivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre där vi själva sitter med.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Alla människors lika värde är grundläggande, så Sverigedemokraterna går bort.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Vännäs

Kommunen ska planlägga för fler villatomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Genom att ta ett mer aktivt ansvar för planläggning av bostadsområden så kan Vännäs kommun skapa långsiktigt hållbara bostädsområden utifrån kollektivtrafik, vatten, avlopp och annan infrastruktur så att det blir lätt för de boende att leva hållbart.

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vännäs kommun har sedan länge en plan för Vindkraft och bör följa den.

Vännäs kommun ska stoppa planerna på att bygga om centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ombyggnaden har påbörjats trots att kommunen inte vet om man kommer att tillåtas göra de åtgärder som krävs. Det viktigaste: att skapa säkra skolvägar, ser man inte ut att lyckas med.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Köttkonsumtionen måste minska, även inom kommunens måltidsverksamhet. Kostavdelningar i hela Sverige jobbar med detta, så att införa något obligatorium är knappast meningsfullt. Att minska importerat kött frän Mellaneuropa och Asien för att kunna öka den lokala upphandlingen är en vinst för alla.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunala bolag som fyller ett behov och skapar värden för medborgarna ska finnas kvar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Arbetstidsförkortning ser vi som den viktigaste åtgärden för att skapa en hållbar arbets- och livssituation för de med tung arbetsbörda. I första hand för personal inom vård och omsorg.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Demokratin behöver vitaliseras och där kan kommunala folkomröstningar vara ett sätt att skapa engagemang.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alla anställda ska givetvis ha de kunskaper som krävs för att klara sitt arbete. Det är arbetsgivarens ansvar. Det effektivaste sättet att bli säkrare på ett nytt språk är på arbetsplatsen. Det finns modeller där man kan följa med och såväl göra nytta som att förbättra språket. Ett fyrkantigt språktest skulle krångla till försämra integration.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alla skolor ska vara lika tillgängliga för Alla elever. Punkt!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Hyreslägenheter med rimlig hyra och standard är viktiga för ungas möjlighet till eget boende. De är också en viktig del av en fungerande bostadsmarknad och för att motverka segregation. I den mån det behövs för att behålla balansen mellan olika boendeformer ska kommunen kunna vara garant för finansiering.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Verksamheter som ägnar sig åt välfärd ska ha som mål att bedriva kvalitativ sådan. Företag med överskuggande mål att ge vinst till sina ägare leder till att skattemedel urlakas. Ett sådant system kräver extra stora kontrollfunktioner och system som i sin tur dränerar skattesystemet på ytterligare pengar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är ett nationellt ansvar att alla i hela landet ska kunna ladda sina bilar på ett vettigt sätt. Kommunen har ansvar att vara en bra samarbetspartner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Inga privata företag bedriver skolor i Vännäs kommun, däremot ett kooperativ. En god ordning enligt miljöpartiet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturbudgeten är låg idag, och värdet av kultur även i en liten kommun diskuteras alltför lite.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skatten måste avvägas mot kvalitet i kommunens verksamheter. Som det ser ut idag används våra skattemedel inte på ett ekologiskt hållbart sätt, och kopplingen till kvalitet är för otydlig. Antingen ska detta förbättras, eller så bör kommunen sänka skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Vännäss val:

 • Prioritera vård och skola i budgeten
 • Servera mer närproducerad mat i skolor och på äldreboenden
 • Skydda odlingsbar åkermark från bebyggelse