Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Tranemo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är mitt i en klimat- och miljökris. Miljöpartiet är det enda parti som tar detta på fullt allvar och handlar därefter. Vi arbetar för energiomställning, hållbart skogs- och jordbruk och för hållbara transportsystem. Vi ser den gröna omställningen som en möjlighet för landsbygden och vill göra människor delaktiga i omställningen och fördjupa demokratin.

Våra viktigaste lokala förslag

Klimat och energi. Omställning och satsning på solenergi.

Klimat och energi är våra hjärtefrågor. Vi fortsätter driva frågan om solenergi på alla kommunala byggnader. Kommunen ska också stötta småskaliga och robusta energilösningar hos kommuninvånarna. Det är viktigt för ett hållbart och motståndskraftigt samhälle.

Hyggesfritt skogsbruk, mer ängar och gemensamma odlingsytor.

Omsorg om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vi vill satsa på en aktiv och engagerande naturvård och öka tillgången på olika typer av grönområden i tätortsmiljöer. Vi vill bevara värdefulla naturområden på landsbygden, bevara strandskyddet vid orörda sjöar, fler lokala naturreservat. Kommunens skogar ska skötas hyggesfritt, fler gräsområden omvandlas till ängar.

Stötta byar och samhällen för demokratisk landsbygdsutveckling

Våra mindre byar och samhällen ska få det stöd som behövs för att det ska vara enkelt och attraktivt att leva där. Med rätt infrastruktur, serviceutbud och arbetsmöjligheter kan vi skapa ett levande och sammankopplat samhälle. Kommuninvånarna ska ges mycket lokalt inflytande för att påverka utvecklingen i sina byar. Lokala ideer tas tillvara.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Men det finns frågor vi önskar att Mp skulle driva starkare, t ex frågan om arbetstidsförkortning.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Under den gångna mandatperioden har Miljöpartiet varit en del av den politiska majoriteten i Tranemo. Den har bestått av S, Mp, V, L och Kd. Det har i huvudsak fungerat väl, ända tills Kd på slutet bytt sida och vinglat hit och dit. Vi ser helst ett styre bestående av Mp, S och V, men det kan finnas lokala förutsättningar även för ett samarbete med L och C. Vi hoppas på starkare grönt inflytande.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD. Vi ser heller inga realistiska möjligheter till samarbete med M och Kd.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Tranemo

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det finns redan tillräckliga möjligheter för undantag från strandskyddet och en antal sådana har gjorts i vår kommun. Det finns 400 sjöar i vår kommun och bara 4 är obebyggda inom strandskyddat område. De bör förbli skyddade, för naturens och allemansrättens skull.

Kommunen ska införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är svårt att generalisera så och införa en plikt. Det vill vi inte. Men det är bra att ge människor som får försörjningsstöd möjlighet till aktiviteter som kan styrka deras kompetens och självkänsla och ge möjlighet att komma tillbaka till studier eller arbete.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi behöver minska köttätandet av klimatskäl. Därför är det bra att införa mer och mer växtbaserade måltider. Men det är inget man behöver slå på stora trumman för. Att äta växtbaserat är naturligt och bra och ofta tänker man inte på att rätter är vegetariska.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Ett stort hot mot äldreomsorgen i framtiden är att det inte går att få tag på personal. Det är slitsamt och dåligt avlönat att ta hand om våra gamla och det borde det inte vara. Miljöpartiet i Tranemo är för sextimmarsdag inom äldreomsorgen och man borde genast börja på försök inom något område.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är svårt att svara på, för det är inte alla frågor som lämpar sig för folkomröstning. Men vi vill generellt öka medborgarnas inflytande och ge mer möjlighet för kommunens invånare att påverka, t ex på bynivå.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att de anställda inom äldreomsorgen kan kommunicera med brukarna ( det kan även gälla andra språk än svenska, t ex finska). Men vi anser att arbetsgivaren/kommunen ska ge de anställda möjligheter till språkutbildning. Det kan varvas med arbete, det blir även mer effektivt så.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det behövs mer billiga lägenheter, inte minst för ungdomar och kommunen bör hjälpa till där.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi är emot vinstdrivande företag inom äldreboende/hemtjänst. Men man kan tänka sig icke-vinstdrivande kooperativ o d. Äldre bör ges större möjlighet att utforma sitt liv när de inte längre klarar sig själva, men företag ska inte göra vinst på det.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är en självklarhet!

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kommuner bör ha medinflytande för det kan naturligtvis finnas speciella förutsättningar som påverkar detta. Men rika kommuner (oftast styrda av högerpartier) ska inte kunna vägra att ta emot flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Såvitt jag vet finns det inga skolor som drivs av privata företag idag. Och det är bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Vår kommun är bra på kultur! Men Mp Tranemo har drivit förslaget om gratis kulturskola och det skulle vi vilja genomföra.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: I nuläget finns inte någon anledning att höja skatten. Men det kan naturligtvis förändras.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Tranemos val:

 • Bygga solceller på kommunens tak
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Utöka resurserna till särskilt stöd för elever på lågstadiet