Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Täby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är Miljöpartiet de gröna som sätter klimat och miljö i fokus. Vi strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra villkoren för kommande generationer. Vi värnar både yttre hållbarhet och inre hållbarhet så att människor kan ha god psykisk hälsa och även få tillgång till en natur med rent vatten samt värna strandskyddet.

Våra viktigaste lokala förslag

införa en koldioxidbudget för att minska utsläppen

Vi vill att hållbarhetsperspektiven fullt ut ska genomsyra alla verksamheter och tjänster som kommunen tillhandahåller och ansvarar för. Miljöpartiet vill säkerställa att den yttre miljön beaktas i de beslut som tas och de inköp som kommunen gör, så att Täby kommun kan vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i för framtida generationer. Klimatutsläpp måste bäras av respektive generation.

Skola och utbildning - en livsviktig fråga för samhället och familjen

Att satsa på skolan är en investering i framtiden för individen och samhället. Vi vill ha en förskola och skola där varje elev utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärarnas kompetens och jämställda lön är några av nyckelfaktorerna för en framgångsrik skola. Elevhälsan behöver byggas ut för att fler elev ska må bra i skolan.

Grön livssplanering - för den psykiska hälsan hos medborgarna

Det är dags att förflytta oss från stadsplanering till livsplanering. Det innebär att utbyggnationer såsom Alliansen som vill öka Täbys medborgare med en tredjedel på mindre än 17 år är inte görligt. Varsam utbyggnad med människans i fokus och närhet till skog och vatten är viktiga delar för att medborgare ska må bra. Ökad tillgång till kollektivtrafik med tunnelbana till Täby samt tvärförbindelse

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser att en politisk majoritet som sätter miljö-, klimat-, jämställdhetsfrågor i centrum. Partier som ser dessa frågor som prioriterade samverkar vi gärna med.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Täby

Kommunen ska starta ett allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att en kommun ska ha rådighet så behövs det ett kommunalt bostadsbolag Detta behöva för att kunna ha tillgång till lägenheter för de individer som står längst bort från bostadsmarknaden. Dessutom behövs det tillgång för Täbys ungdomar och studenter att ha möjlighet att flytta hemifrån.

Kommunen ska verka för att tunnelbanan byggs ut till Täby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Detta är en fråga som Miljöpartiet de gröna i Täby har drivit länge för att göra det möjligt för Täbys medborgare att få livspusslet att gå ihop. En tunnelbana till Täby Centrum och Arninge gör att kollektivåkandet skulle öka men också göra att stressade barnfamiljer för ökad tid med sina barn.

Alla äldre som behöver det ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: När man har jobbat ett långt liv så ska det finnas samhällsnära tjänster som gör att individen kan få tillgång till ett äldreboende där det finns omsorg och möjlighet till aktiviteter som skapar ett rikt innehåll i dagen. Därför behövs det finnas god tillgång till äldreboende för våra seniorer

Två nya mötesplatser för seniorer ska öppnas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att få tillgång till mötesplatser, gärna som är generationsöverskridande, är viktigt både för den psykiska såväl som den fysiska hälsan. Det möjliggör att individer kan få träffas och dela med sig av kunskaper av erfarenheter. Vi ser gärna att dessa läggs centralt för att det ska vara lätt att ta sig till kollektivt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet värnar personal inom äldreomsorgen och personal som mår bra och trivs på sin arbetsplats gör ett bättre jobb mot brukarna. Därför är en sextimmars-arbetsdag utmärkt och vi vet via forskning att även sjukfrånvaron hos personal går ner. Något som ger en ökad kontinuitet hos brukarna. Alliansens nya schema för äldreomsorgspersonal med 12 timmars arbetsdag är vi STARKT emot.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att idag med teknikens hjälp öka medborgarnas möjlighet till direkt demokrati är positivt. En ökad möjlighet till kommunala folkomröstningar i kombination med utökad medborgardialog är något vi ställer oss positiva till.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att anställda inom hemtjänst och äldreomsorg kan göra sig förstådda och förstå brukarnas önskemål. Språktest är ett för ensidigt perspektiv för att vara avgörande.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är en självklarhet att skolor ska, oavsett om de är friskolor eller kommunala, jobba utifrån samma premisser. Det gör att friskolor ska ta emot nyanlända elever på samma sätt som de kommunala skolorna gör. Detta kan ske exempelvis utifrån en procentuell modell att eleverna fördelas utifrån att alla ska ha lika många nyanlända elever.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Under pandemin kunde Täby kommun se att de privata äldreboendena hade fler dödsfall än i de kommunala boenden. Så vill vi värna om våra äldre så är det bevisligen så att vi behöver ha fler kommunala äldre boenden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Detta är ett utmärkt förslag när allt fler bilägare går över till elbilar. Det är ett sätt för kommunen att säkra att de är med på den resa som svenska folket genomgår att elektrifiera samhället och därvidlag dra ner koldioxidutsläppen och minska den globala uppvärmningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Sverige har skrivit på flyktingkonventionen vilket innebär att vi som nation ska ta emot ett antal flyktingar varje år. Här behöver Täby kommun visa sin solidaritet och även välkomna människor på flykt. Vi behöver se dem som en tillgång och därvidlag ge dem utbildning i svenska och säkra att de får en fot in på arbetsmarknaden för att skapa delaktighet i att vara en del av samhället.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skolan ska kommunaliseras, där medborgarnas skatter ska gå till elever och inte till skatteparadis utanför Sveriges gränser. Där elever som är i behov får stöd i tid så att de kan utvecklas och vara i lärandet. Elever har rätt till utbildad personal såväl som material som gör att skolarbetet och lärandet är en del av deras vardag. Skattemedel ska gå till skolkuratorer och skolpsykologer.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi behöver öka kulturpengen för att säkra att fler utförare kommer till Täby och vill vara en del av ett rikt kulturliv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Täby kommun har länge haft en kommunalskatt på 29,63 öre. Det är en underfinansiering av tjänster som medborgarna får. Resultatet är att Alliansen säljer ut skolor, marktillgångar såväl som fastigheter för att finansiera underskottet. Varje generation behöver betala en skatt som är adekvat för de tjänster som konsumeras så att inte framtida Täbybor ska betala för oss som bor idag i Täby.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Täbys val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Bygga fler idrottsanläggningar
 • Höja skolpengen i kommunen