Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Solna

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är Solnas röst för miljö och klimat. De senaste fyra åren har vi varit med i det politiska styret och satsat rejält på miljö och klimat. Det syns i rankningen Sveriges miljöbästa kommun där Solna gått från plats 66 till plats 16 (av 290). Nu vill vi ytterligare öka takten i klimatomställningen och fortsätta kämpa för Solnas grönområden. Vi går även till val på att rejält höja skolpengen.

Våra viktigaste lokala förslag

Öka takten i klimatomställningen!

De senaste åren har vi sett till att sätta klimatfrågan högt upp på agendan i Solna. Kommunens första klimatstrategi och klimatmål har tagits fram för att Solna senast 2045 ska bli en klimatneutral kommun. Nu vill vi att alla solnabor ska med när vi ökar tempot i klimatomställningen. Trafikens utsläpp behöver minska och på områden som energi, mat och avfallshantering finns mycket kvar att göra.

Bevara Solnas grönområden!

Vi vill bevara och utveckla stadens grönområden, både parker och naturområden. Alla solnabor ska ha nära ett grönområde av hög kvalitet. Vi vill också förbättra skötsel och underhåll av kommunens naturreservat. Det största hotet mot Solnas grönytor är exploatering och nybyggnation. Självklart ska nybyggnation så långt som möjligt göras på redan hårdgjorda ytor och inte på grönytor.

Höj skolpengen!

Vi vill minska skolklasserna och anställa fler lärare. Då blir det mer tid för varje barn. Det kräver mer resurser och därför vill vi höja skolpengen, den pott pengar som följer med varje elev och bildar en skolas budget. Pengen ska öka till samma nivå som våra grannkommuner. Skolpengen måste också ses över så att eleverna med störst behov, exempelvis barn med NPF-diagnoser, kan få bättre stöd.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ingå i ett majoritetsstyre med ett starkt fokus på klimat, miljö och barn och unga. Vi kommer att samarbeta med de partier som vi får igenom mest grön politik med.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna. De bildades ur extremhögern och vi delar inte värderingar.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Solna

Kommunen ska ta fram en egen koldioxidbudget för att minska utsläppen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig De senaste åren har vi i Miljöpartiet sett till att Solna har tagit fram en klimatstrategi och satt upp lokala klimatmål. Med en koldioxidbudget visar vi tydligt hur mycket klimatutsläppen måste minskas varje år för att nå målen. Utifrån budgeten ska vi göra de investeringar som behövs för att åstadkomma nödvändiga utsläppsminskningar.

Alla unga i kommunen ska garanteras en bostad senast året de fyller 25 år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill självklart att alla unga ska ha någonstans att bo. Men som politiker måste man vara ärlig med att vi har en stor bostadsbrist och en uppskruvad bostadsmarknad utan enkla lösningar. Solnas allmännytta, Signalisten, som vi politiker styr över har ca 4000 bostäder men det finns närmare 7000 solnabor i åldern 18-25. Det vi kan och ska göra är att bygga fler hyresrätter och bostäder för unga.

Kommunen ska bygga en multiidrottshall intill Solnahallen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det behövs fler idrottslokaler i Solna. Vi har redan beslutat att Vasalundshallen ska göras om till ett idrottens hus med 3000 kvm idrottsytor för många olika sporter och vi kommer även rusta upp Solnahallen. Vi binder oss inte till att bygga en ny hall just vid Solnahallen men vi ser behov av att investera i fler nya idrottslokaler i takt med att Solna växer.

Kommunen ska verka för att minska skatteutjämningen till andra kommuner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Solna bidrar mycket till skatteutjämningssystemet. Det kan locka att kräva att pengarna ska stanna i Solna men vi vill att hela Sverige ska leva. Det är mycket dyrare att bedriva förskola, skola och äldreomsorg på landsbygden och i de flesta kommuner bor det dessutom fler barn och äldre än i Solna. Solna är en rik kommun med många fördelar och skatteutjämning är en rättvisefråga.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att uppnå Solnas mål att vara en klimatneutral stad senast 2045 måste vi minska klimatpåverkan från kommunens måltider. Det mest effektiva sättet att göra det är att minska på andelen kött eftersom köttindustrin globalt sett står för lika stora klimatutsläpp som hela transportsektorn. Vi vill se mer vegetariskt och även ekologiskt på tallrikarna i Solnas skolor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Privata alternativ kan vara ett bra komplement till kommunens egna verksamheter men är inte ett självändamål. I Solna drivs dock alla äldreboenden utom ett av privata aktörer och den kommunala hemtjänsten är bara en av många utförare. Vi vill öka andelen kommunal äldreomsorg. I den kommunala verksamheten har politiken större möjligheter att påverka, utveckla och styra verksamheten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Bristande kunskaper i svenska språket är ett problem inom äldreomsorgen. Men det är inte språktest som löser problemet. Någon med dålig svenska kan vara en stor omvårdnadstalang och en med utmärkt svenska kan sakna andra helt avgörande förmågor. Lämplighet för jobbet ska avgöra vem som anställs. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen ges de förutsättningar som krävs för att göra ett bra jobb.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alla skolor måste vara med och ta ansvar. Det fria skolvalet har bidragit till en skolsegregation och forskning visar att en blandning av elever med olika bakgrunder i en skola eller klass både gynnar integrationen och skolresultaten. För att så snabbt som möjligt komma in i undervisningen ska nyanlända inkluderas i befintliga klasser.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Trafiken i Solna står för 80 % av klimatutsläppen. Vi måste ställa om, bilarna måste i högre utsträckning vara fossilfria. 2021 hamnade Solna i topp över kommuner där flest nyregistrerade bilar var elbilar och det är en utveckling vi välkomnar. Då behövs också fler laddstolpar för elbilar runt om i hela Solna och vi vill att kommunen är med och bidrar i utbyggnaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi står upp för en öppen och human migrationspolitik. Alla kommuner måste vara med och ta ansvar för ett rättvist och solidariskt flyktingmottagande. Vi ser migration och invandring som en möjlighet och en tillgång för Solna. Vi ska vara stolta över och ta vara på att Solna är en stad som är rik på människor med olika bakgrunder och erfarenheter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Skolan har blivit en marknad där allt fler skolor är drivna av företagskoncerner med vinst som främsta syfte. Det drabbar både den kommunala skolan och mindre idéburna friskolor som har elevernas lärande i fokus. Vi är inte emot privata företag i skolan men vi är emot vinstuttag i skolan, som ju finansieras med våra gemensamma skattemedel. Det är dags att värna våra kommunala skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Kultur ger upplevelser, stärker bildning och får idéer att växa. Kulturen är också grundläggande för det demokratiska samhället. Alla ska ha möjlighet att ta del av och utöva kultur och politikens uppgift är att skapa möjligheter, framförallt de kulturformer som inte är tillräckligt kommersiella för att stå på egna ben. Det behövs goda villkor för att kulturen ska kunna verka och utvecklas.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Solnas skolor behöver förbättras. Därför tycker vi att skolpengen ska höjas till samma nivå som våra grannkommuner. Detta vill vi finansiera genom en liten skattehöjning. Vi ser också ett stort behov att öka investeringar i klimatomställningen för att minska utsläppen. Vi är övertygade om att solnaborna håller med om att det är värt att satsa på.

Vilka förslag om skolan ska Solna kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Solnas val:

 • Ge elevhälsan mer resurser till att motverka psykisk ohälsa
 • Höja skolpengen till motsvarande nivå som i grannkommunerna
 • Lova att inga fler kommunala skolor ska läggas ner

Så svarar MP: Extra viktig Skolpengen som utgör skolans budget ligger betydligt lägre än i våra grannkommuner. Med höjd skolpeng kan vi skapa stabilitet för våra kommunala skolor, öka lärartätheten och minska klasserna. Vi vill särskilt värna och utveckla de kommunala skolorna. Elevhälsan behöver stärkas eftersom många unga mår dåligt. Psykisk ohälsa måste fångas upp tidigt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Solnas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Utveckla och bevara grönområden och parker
 • Öka antalet kommunala feriejobb till skolungdomar

Så svarar MP: Extra viktig Vi måste öka takten i klimatomställningen. Eftersom trafiken står för 80 % av utsläppen i Solna måste vi satsa på hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik. Solna är en kommun där det byggs mycket och det största hotet mot grönytor är byggnation. Vi måste bevara grönområden och utveckla dem. Sommarjobb är en nyckel för unga att komma ut i jobb och egen försörjning - en investering!