OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Söderköping

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi står för: 1) En kommun som ska utvecklas med hänsyn till kommande generationer, djur och natur 2) En kommun som stöttar dig när du behöver och ger goda arbetsvillkor för vår välfärdspersonal. 3) En robust kommun med god krisberedskap, lågt klimatavtryck, starka ekosystem och hög självförsörjningsgrad. 4) En levande kommun rik på arbetstillfällen, kultur och fritidsaktiviteter.

Våra viktigaste lokala förslag

Öka takten i kommunens klimat- och miljöarbete

Söderköping ligger idag efter i klimatarbetet och vi vill därför införa en klimatfärdplan och en koldioxidbudget för kommunen. Vi behöver avveckla kvarvarande fossilanvändning inom kommunala verksamheter, upphandling och inköp måste bli mer klimatsmart. Vi vill öka den lokala elproduktionen genom att installera solceller på kommunala byggnader. Vi vill även att kommunen ska ha ett klimatråd.

En meningsfull fritid i stad och på landsbygd

Vi vill öka möjligheterna till en meningsfull fritid för alla åldrar. T.ex. genom att skapa fler mötesplatser för ungdomar, barn och äldre i stad och på landsbygd. Vi vill även utveckla och stödja kommunens förenings- och kulturliv. Ett rikt förenings- och kulturliv bidrar till ett tryggt och välmående samhälle.

Öka alla ungas möjligheter i livet

Alla barn och unga ska ha goda möjligheter i livet och kunna förverkliga sina drömmar. Vi vill satsa på förskola, skola och elevhälsa som är viktiga för ett tryggt och hälsosamt liv. Alla skolor ska vara bra skolor. Barn och unga ska få rätt stöd i rätt tid.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte vad vi vet men lokala frågor går inte alltid att koppla till rikspartiets partiprogram.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna bred koalition som prioriterar välfärden, våran barn & ungdomar, kultur & fritid samt klimat & miljö.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Partier som inte långsiktigt och aktivt prioriterar klimat och miljöfrågor.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Söderköping

Den nya återvinningscentralen ska byggas vid Hjälmsborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I brist på lämplig och tillgänglig mark närmre centralorten, vilket vi skulle föredra, är ändå Hjälmborg den bästa kompromissen. Om möjligt föreslår vi ändock att åter utreda alternativa placeringar.

Kommunen ska verka för att Brobyskogen blir ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli lättare att bygga bostäder i sjönära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Strandskyddet behöver värnas, då det ger oss möjlighet att vandra och bada vid kuster, sjöar och vattendrag. Strandskyddet värnar också djur och växter i en känslig miljö. Det finns platser i Söderköping där det går att bygga fler bostäder, utveckla naturturism, lantbruk eller annan verksamhet utan att det skulle skada naturen eller allemansrätten, där ska det gå att få dispens från strandskyddet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Detta är ett viktigt politiskt förslag som vi driver i hela landet. Kortare arbetsdag är viktigt för att behålla god hälsa bland personalen. Att på olika sätt sänka arbetstiden är särskilt viktigt i arbeten som är fysiskt krävande, exempelvis inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det bör vara upp till arbetsgivaren att ställa krav på språkkunskaper, och detta kan lätt bedömas under anställningsintervjun, ett formellt språktest riskerar att bli ett trubbigt verktyg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar. Om marknaden inte är intresserad av att bygga hyresbostäder med överkomlig hyra för exempelvis unga vuxna så är det rimligt att kommunen tar ett utökat ansvar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tror i första hand på att skapa förutsättningar för kommersiella aktörers etablering av laddinfrastruktur i kommunen men tillgång till laddstolpar i hela kommunen är viktigt för att alla ska kunna delta i omställningen! Elbilen är en del av framtiden och från politikens håll måste vi göra vad vi kan för att påskynda utbyggnaden av laddplatser. Det ska vara lätt att göra rätt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi måste minska köttkonsumtionen för att nå klimatmålen. Det finns flera sätt att göra detta på, köttfria skoldagar kan vara ett sätt.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Söderköping tar idag emot ett mycket litet antal flyktingar. Det måste fördelas jämt över Sverige. Alla kommuner måste ta sitt ansvar så även Söderköping.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen måste arbeta aktivt för att öka medborgarnas insyn och delaktighet i verksamheten. Arrangera åsiktstorg, öppna nämndsammanträden och kommunala folkomröstningar vid särskilt intressanta kommunala beslut.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Utöver Waldorfskolan saknar Söderköping privata skolor i kommunen. Vi anser att det bör fortsätta så.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturen är mycket viktig för oss i Miljöpartiet. Ett rikt förenings- och kulturliv bidrar till ett tryggt och välmående samhälle.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi ser troligen ett behov av en viss ökning av skattesatsen. Det behövs mer resurser till välfärden och den gröna omställningen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Söderköpings val:

 • Höja grundbemanningen inom kommunens äldreomsorg
 • Installera solceller på alla lämpliga kommunala byggnader
 • Utöka öppettiderna på fritidsgården Focus