Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Smedjebacken

Varför ska väljarna rösta på er?

Mp behövs i Smedjebacken för att trycka på och vara en blåslampa i frågor som rör natur, miljö, energi, jämlikhet och trygghet för invånarna. Det är också viktigt att kommunen informerar och sprider kunskap om hur man som enskild individ på bästa sätt agerar för ett hållbart samhälle. I dialog med invånarna kan vi forma en pionjäranda och våga gå nya vägar.

Våra viktigaste lokala förslag

Mer skyddad skog och biologisk mångfald

Skogen är en viktig resurs när det gäller att rädda klimatet och den biologiska mångfalden. Kalhyggen gör att marken förstörs och vissa växter och djur försvinner. Därmed tappar vi också en viktig rekreationsplats för människan. En välskött skog producerar träprodukter som kan ersätta stål och betong för ett friskare boende. Vi vill ha fler skyddade skogar och naturområden (bl.a. Barkens Öar).

Förbättrad avfallshantering, resurshantering och återvinning

Restavfall ska minimeras genom att konsumenterna sorterar sina förpackningar på rätt sätt och lämnar sitt övriga avfall för återbruk eller återvinning. Detta minskar klimatavtrycket och sparar ekonomiska resurser. Vägen dit är "folkbildning" vilket vi vill uppnå genom att anställa ungdomar m.fl. som "Miljöambassadörer" vilka sedan möter våra invånare för att upplysa och påverka deras beteende.

Bättre och billigare kollektivtrafik samt utbyggt cykelnät och laddinfrastruktur

Buss och tågförbindelser måste bli bättre för pendling till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Fler och bekvämare avgångar. Lägre priser (bl.a. EN ZON till Ludvika). Underlätta för cyklister genom fler cykelbanor (bl.a. till Ludvika) och rejäla, skyddade cykelställ vid skolor, arbetsplatser och allmänna anläggningar. Bygga ut antalet laddstolpar i tätorterna och nära trafikintensiva platser.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi följer vårt politiska partiprogram men kan säkert i detaljfrågor avvika något.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har haft en väl fungerande koalition med s och v sedan 2014 och fortsätter vi gärna med.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Som det politiska klimatet är i kommunen idag har vi inga problem att samarbeta

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Smedjebacken

Kommunen ska ställa krav på motprestation för att ge försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Människor som blivit beroende av försörjningsstöd blir lätt isolerade och ännu längre från en egen försörjning. Därför är det viktigt att de kan känna sig som en del av en fungerande samhällsstruktur. Vägledning och praktik är då en viktig del i processen.

Kommunen ska införa lärlingsanställningar för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För en snabbare språkutveckling är lärlingsplatser ett bra komplement till svenskundervisning på Sfi. Det blir också att de lättare förstå svensk arbetskultur och demokrati på arbetsplatsen.

Kommunen ska satsa på att utveckla byarna utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill ha en levande landsbygd och då är stöd till byalag och liknande en förutsättning för att de skall kunna utveckla såväl sociala gemensamhetsanläggningar som småskaliga företag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: När det gäller basala behov såsom, värme, v/a, el och bostäder måste det finnas ett offentligt engagemang för att säkra den försörjningen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Äldreomsorgen är en krävande arbetsplats där utmattning leder till höga sjukskrivningstal. Kortare arbetstid och möjlighet till återhämtning bör kunna råda bot på detta. Kortare arbetstid kan också locka fler till yrket i en tid då det är svårt att rekrytera utbildad personal.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att det finns lägenheter med varierande hyresnivå men även kommunala bostadsbolag måste gå med en viss vinst.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är i princip emot vinstdrivande företag inom offentlig sektor. Det kan dock finnas plats seriösa aktörer inom serviceområdet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi måste möta den ökande efterfrågan och göra det möjligt för människor att färdas klimatsmart på landsbygden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver ta ett delat ansvar för de människor som fått asyl i Sverige i den mån vi har praktiska möjligheter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturen måste ha en framskjuten plats i samhället för att berika invånarnas välbefinnande och kreativitet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Smedjebackens val:

 • Anställa miljöambassadörer för att öka återvinning av avfall
 • Avsätta mer resurser till skolan
 • Sänka priserna i kollektivtrafiken i kommunen