Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Simrishamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet i Simrishamn är ett parti för dig som sätter minskad miljö- och klimatpåverkan i främsta rummet. Även för dig som vill att kommunen ska arbeta för biologisk mångfald och en förmåga att anpassa verksamheter till klimatförändringarna. Med miljöpartiet i Simrishamn kommer hållbarhetspolicyn och en grön omställning att prioriteras.

Våra viktigaste lokala förslag

Bästa kollektivtrafiken och mer cykling

Gratis resa och tätare bussavgångar. Bekväm pendling med cykel och säkra cykelparkeringar. Så minskar vi en av de stora utsläppskällorna för klimatpåverkande växthusgaser - den från fossildrivna transporter. När vi gör kollektivtrafiken billigare och att gör cyklingen till en prioriterad transportmetod i kommunen så bidrar vi både till att ställa om till fossilfritt och en bättre folkhälsa.

Bästa skolan.

En välfinansierad skola med bra lärare och långsiktig planering. Gröna skolgårdar för bästa trivsel. En skola är en arbetsplats, som ska vara tillgänglig och bidra till samhällets mål. Den ska inbjuda till kunskap och glädje. Vi vill ha starka byskolor för levande byar. Klimat- och miljö kunnande ska prägla skolornas miljöer, likaväl som kunskap om småkryp (pollinatörer).

Bästa vattnet för Hanöbuktens miljö

Både havs- och dricksvatten ska vara av bästa kvalitet. Det är vad vi gör på land som påverkar. I Miljöpartiets Simrishamn är det av största vikt för såväl biologisk mångfald, näringslivets livsmedelsproduktion som klimat och miljöpåverkan. Vi måste också göra en koldioxidbudget för att kunna mäta vår del av påverkan i världen, inklusive vår konsumtions påverkan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Miljöpartiet i Simrishamn har en mer positiv syn på gårdsförsäljning av alkohol än på riksnivå. Men vi ser även problematiken kring detta med en ökad tillgång till alkohol och ifrågasättande av Systembolagets försäljningsmonopol.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet i Simrishamn vill arbeta med andra partier som prioriterar klimat, miljö, hållbar utveckling, grön omställning och en humanitär socila hällbarhet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet vill inte styra tillsammans med Sverigedemokraterna i Simrishamn.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Simrishamn

Hyreslägenheter bör prioriteras i attraktiva lägen för att motverka bostadsspekulation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det behövs en större andel hyreslägenheter jämnt utspridda i Simrishamns kommun

Mer resurser ska satsas på landsbygden än centralorten för att utjämna skillnader

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Simrishamns central ort behöver satsas på, men det är viktigt att vi satsar även på byarna. Vår Översiktplan ger en bra vägledning i hur vi vill att Simrishamn ska vara i framtiden.

Kommunen ska ha ett överskott på minst tre procent av den totala budgeten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I de ekonomiska termerna är det detta som kan ge utrymme för investeringar som vi så väl behöver. Stora investeringar i byggnader som skolor och kulturhus tycker vi att kommunen kan lånefinansiera.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I Simrishamn har vi en fungerande struktur för de kommunala bolagen, men det kan alltid övervägas om det är en fördel om de avvecklas, men som huvudprincip är det bra att kommunen sköter det som vi förknippar med kommunal verksamhet så att samhällsansvaret är tydligt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En av de viktigaste delarna i en grön omställning är att minska klimatgasutsläpp, det gör man enklast genom att gå över till växtbaserad kost. Det finns bra växtbaserade proteinkällor som dessutom kan odlas ekologiskt och lokalt. Vi vill inte lägga ansvaret på individer och inte heller detaljstyra vad för mat som enskilda väljer att äta.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är en bra metod för att skapa ett hållbart arbetsliv i äldreomsorgen. Du ska kunna arbeta hela din yrkesverksamma tid i livet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är rimligt att man på en arbetsplats kan kommunicera enkelt med varandra. Det som inte hanteras i frågeställningen är vad ett språktest innebär.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alla skolor ska kunna erbjuda plats till elever som vill gå på skolan.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är bra med en varierad form av möjligheter för drift av boenden och hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ett väl utbyggt system för laddinfrastruktur är nödvändigt i Sverige. Kommunens bidrag i detta är av största vikt. En grön omställning av hela fordonsflottan behövs.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Simrishamn har en åldrande och sjunkande befolkning, så det är vitaliserande och nödvändigt med fler invånare med olika bakgrund.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: I simrishamn är det en intressant balans mellan privata och offentliga skolhuvudmän.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Simrishamns kommun har allt att vinna på att stärka sin ställning som kulturkommun. Det bästa är att satsa tillsammans med delfinansiering med offentliga och privata finansiärer. Samverkan!!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi har en rimlig kommunalskatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Simrishamns val:

 • Erbjuda skolor och omsorg ute i byarna
 • Höja lönerna inom vård och omsorg
 • Montera solceller på kommunägda tak