Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Säter

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet är det parti som prioriterar miljö och klimat. Världen befinner sig i en klimatkris och det är nödvändigt att vi verkligen upphör med utsläpp av växthusgaser. Det finns inte tid att vänta. Vi behöver en omställning för klimatet som också skyddar naturen och där priset för omställningen fördelas rättvist.

Våra viktigaste lokala förslag

Miljöfokus på Säters kommuns skogsbruk

Säters kommun äger mycket skog där det bedrivs ett traditionellt skogsbruk. Vi föreslår att syftet med kommunens skogsbruk ska vara Att behålla och skapa tätortsnära skogar för motion och avkoppling. Att värna den biologiska mångfalden och skogens förmåga att lagra kol. Att skogsförvaltningen inte ska vara en intäktskälla för kommunen utan att intäkter och kostnader för skogen ska gå jämt upp.

Klimatneutral kommun på riktigt

Säters kommun har beslutat om ett mål för klimatneutralitet. Nu står kommunen inför den svårare uppgiften att förverkliga målet. Vi föreslår därför Att kommunen genomför utbildningar och uppföljningar som krävs för att leva upp till målet om klimatneutralitet. Att kommunen skapar en organisation som har som uppgift att följa upp klimatmålen och ge de anställda konkret stöd i sitt miljöarbete.

Skydda jordbruksmarken från exploatering

Sverige behöver bli mer självförsörjande på livsmedel och Säter är en viktig jordbruksbygd. Det finns ett starkt tryck på att bygga fler bostäder i Säter men den jordbruksmark som finns i kommunen behövs för att odla livsmedel. Därför är det viktigt att inte bygga bostäder eller andra byggnader på mark som kan användas för jordbruket.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet kommer att stödja de partier som är beredda att på allvar satsa på en omställning för klimatet som genomförs aktivt och solidariskt. Den politiska styrningen av Säters kommun ska vara genomtänkt och långsiktigt hållbar med respekt för både medborgare och anställda.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Säter

Busstrafiken ska bli avgiftsfri inom Säters kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kollektivtrafiken ska vara billig och bra men vi tror inte på en avgiftsfri kollektivtrafik. Vi vill sänka priset för kollektivtrafiken i Dalarna. För att kollektivtrafiken ska vara ett alternativ till bilresor behöver kvalitet och turtäthet öka. En avgiftsfri kollektivtrafik leder ofta till att människor tar buss istället för att gå eller cykla vilket leder till ökade utsläpp från busstrafiken.

Kommunen ska öppna en resursskola för elever med behov av stöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är mycket viktigt att ge varje elev det stöd som eleven behöver för att utvecklas efter sina förutsättningar. Miljöpartiet är öppet för att utreda hur kommunen ska organisera stödet och om förändringar inom dagens organisation med vanlig skola och grundsärskola är tillräcklig eller om det behövs något mer.

Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det behövs fler fler bostäder i Säter och det behövs skapas planer för framtiden. Hela planeringen för Säters kommun behöver ses över, både bostäder, industriområden, service och skyddad natur.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det viktiga är att klimatpåverkan från maten minskar, inte om det äts kött eller inte. Klimatpåverkan från konsumtionen av kött i Sverige är stor och vi behöver fortsätta minska den och ett sätt är att äta mer köttfri mat i skolan. En sådan ändring behöver kombineras med mycket bra vegetarisk mat och ordentligt med information till elever och föräldrar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För Säters kommun handlar det om ett krav på att sälja Säterbostäder och värdet av en kommunalt bostadsbolag är stort. Kommunen har ett ansvar för att det ska finnas bostäder åt medborgarna och Säterbostäder är ett viktigt verktyg för det. Verksamhet som hör till den kommunala kärnverksamheten bör bedrivas i kommunal regi även om det finns konkurrerande privata företag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För Miljöpartiet är det viktigt med en hälsosam balans mellan arbete och fritid och en sänkning av arbetstiden är en viktig del i det. Det är också viktigt att människor kan påverka sina egna arbetsvillkor. Vi stöder intentionen i förslaget och som ett långsiktigt mål. Med dagen problem med att hitta personal och att kostnaderna ökar med 25% känns förslaget inte realistiskt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Den som ska arbeta inom den kommunala omsorgen behöver uppfylla många krav. Goda kunskaper i svenska är viktigt och självklart något som behöver vägas in i bedömningen när någon ska anställas men det viktiga är förmågan att kommunicera med brukare, anhöriga och arbetskamrater och då tror vi att bedömningen vid en anställningsintervju ger ett bättre underlag än ett språktest.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen ska på alla sätt som lagarna tillåter stödja byggande av billiga hyreslägenheter. Att det skapas billiga och bra lägenheter ska vara ett prioriterat mål för Säterbostäder. Genom god planering och rimliga avgifter kan kommunen underlätta för de som vill bygga hyresrätter. Inom rikspolitiken är det viktigt med höjt bostadsbidrag, investeringsstöd osv.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns inte något förbud mot att privata bolag driver äldreboenden eller hemtjänst så vi tolkar som att förslaget innebär att kommunen ska köpa tjänsterna av privata företag istället för att utföra dem själva. MP Säter tycker att kommunen i ska fortsätta driva detta i egen regi. Kundnöjdheten är god och vi ser en risk för ökade kostnader och sämre service vid en konkurrensutsättning.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen ska genom en god planering ansvara för att det skapas platser för laddstolpar men att driva publika laddstolpar är inte en kommunal uppgift. Genom att föreslå platser och smidigt utföra de åtgärder som ligger inom kommunens ansvar kan kommunen göra Säter intressant för de företag som bygger och driver laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns idag mer än 100 miljoner människor på flykt i världen. Alla människor behöver hjälpas åt för ge dem skydd och uppehälle på ett solidariskt sätt. Sverige ska ta emot flyktingar och de behöver fördelas solidariskt inom landet, även till Säter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det finns inga privata skolor i Säter idag. Det system med marknadsskolor som vi har idag är inte bra och så länge det systemet inte blir bättre bör inga privata skolor komma till Säter.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturen är viktig och det skulle vara bra om kulturbudgeten ökades.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det finns inte utrymme att sänka skatten men inte heller något behov av att höja den. Eftersom kommunalskatten drabbar den som har lägre inkomst mer än den som har gott om pengar finns det också bättre sätt att öka den offentliga sektorns intäkter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Säters val:

 • Anlägga tätortsnära skogar för motion och avkoppling
 • Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter
 • Skydda jordbruksmark från exploatering