Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Orust

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet tänker globalt och agerar lokalt för en grön omställning. Vi är en pådrivande kraft för att göra Orust till en mer hållbar kommun, ett starkare och jämlikt samhälle där alla får plats och kan känna sig delaktiga. Vi vill säkra en utbyggd infrastruktur och tillgång till grön energi. För oss är det viktigare med en god samhällsservice och utveckling än ytterligare skattesänkningar.

Våra viktigaste lokala förslag

Utöka stödet till SKOLAN för att tidigt fånga upp barn med behov av extra stöd.

Vi är mycket oroliga för den ökande psykiska ohälsan hos våra barn och unga, samt bristen av stöd för de barn som behöver det. VI VILL HA:  Mindre barngrupper i förskolan. Fler skolkuratorer och mer resurser till stödinsatser. Fortbildning/kompetenshöjning av personal. Fler vuxna per barn i Skola & Förskola. Fler socialpedagoger i skolan och mer samverkan mellan skola & social omsorg.

Säkra att kommunen driver omställningen till ett hållbart samhälle. VI VILL:

Utveckla ÅV-centralen & skapa en kretsloppspark. Ha en strategi för ladd-infrastruktur på ön.  Att kommunen medverkar i alternativa lösningar för kollektivt åkande tex. kommunal Bilpool. Öka den lokala elproduktionen & att kommunen blir positiv till havsbaserad vindkraft. Att kommunen tillvaratar öns jordbruksmark och stöder EKOodling. Tillvarata kommunens egna möjligheter att producera biogas.

Kompetensförsörjning - Säkerställ att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

Utan stabila chefer och rätt kompetens på rätt plats, så fungerar inte verksamheterna. VI VILL: Ha mer transparens & samverkan mellan verksamheterna. Möjliggöra nya sätt att nå kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom distansarbete & högre studier. Skapa ett kommunalt grannskapskontor. Ge stödinsatser så att fler verksamheter klarar av att bli intrapenad. Att personalen blir lyssnad på.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, men vi lägger stor tonvikt på landsbygdsutveckling. Till exempel stödjer vi i första hand utbyggnad av Bohusbanan framför höghastighetståg.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill vara en del av en majoritet som verkligen satsar på en grön omställning för en hållbar samhällsutveckling. Vi vill samverka kring utbyggd infrastruktur med kollektiva transporter, mindre barngrupper i förskolan, mer resurser till omsorgen och en satsning på kultur för barn, unga och vuxna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill inte styra med SD. Vi står också långt ifrån Moderaterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Orust

En bilbro ska byggas mellan Orust och fastlandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det kommer att underlätta pendling med kollektivtrafik. Det kommer också minskar sårbarheten att det finns flera broar mellan öarna och fastlandet. Att kunna avlasta Tjörnbron är stort plus så de slipper bygga nya vägar där.

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Orusts kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att klara krissituationer och en framtid med ökade energibehov är det viktigt att skapa lokala och flexibla system, utan fossila alternativ. Vi behöver bygga upp en robusthet i systemet. Havsbaserad vindkraft är billig, säker, driftsäker och har mycket hög produktionskapacitet. Idag är el från förnybar energi både det grönaste och mest ekonomiskt förnuftiga valet.

Kommunen ska verka för att fler bostäder får byggas nära havet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Havet stiger och kommer göra så länge till på grund av den globala uppvärmningen. Ökningen av extremväder orsakar också regelbundna lokala översvämningar. Att då satsa på fler havsnära åretruntbostäder anser vi är oansvarig kommunal planering.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Skolan är en bra plats att ge barn och unga möjlighet att få erfarenheter och prova en annan kosthållning än den som kanske är vardag i hemmet. Allt fler forskningsrön visar hur växtbaserad kost minskar risken för tillexempel hjärtsjukdomar. Glädjande är också att elever i allt högre utsträckning efterfrågar växtbaserat. Vi behöver äta mer vegetariskt, både för hälsan och miljön.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: På Orust har vi inga kommunala bolag men vi har en bostadsstiftelse. Bostadsstiftelsen vill vi behålla. Vi ser inte någon vinst för kommunen eller kommuninvånarna i detta förslaget.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Mindre arbetsbörda, tid till återhämtning, positiva effekter för hälsan, mindre stress och minskad sjukfrånvaro är några av effekterna som rapporterats från de arbetsplatser som idag har sex timmars arbetsdag. Minskar man sjukfrånvaron så sparar arbetsgivaren pengar på sikt. Detta sammantaget så blir också de positiva effekter för brukarna betydande.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Gamla, som själva kan ha problem med att förstå, höra eller uttrycka sig, bör tas omhand av personer som talar god svenska för att undvika ödesdigra missförstånd och bevara värdigheten hos omsorgstagaren. Ett ansvar bör läggas på arbetsgivaren - med statligt bidrag - att erbjuda kompletterande undervisning i svenska för att göra fler anställningsbara.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker att det är viktigt att kommunen verkar för att det finns billiga hyreslägenheter att tillgå och i olika upplåtelseformer. Finansiera kan i detta fallet betyda: skapa förutsättningar för att det sker. Boendet ska inte vara ett område där människor slås ut under lågkonjukturer. Kommunen behöver skapa en trygg framtid även för ungas första boende eller pensionären med låg pension.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns allt för många exempel på att marknadskrafterna påverkar dessa verksamheter negativt. Men det finns driftsformer av privat karaktär med lyckade resultat, tillexempel olika former av personalkooperativ. Vi vill ha en välfärd för Medborgaren inte för Marknaden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En kommun som satsar på god laddinfrastruktur är en attraktiv kommun. Kommunen bör tänka på detta i Översiktsplaner och Detaljplaner. Kommunens pendelparkeringar skulle kunna vara en plats där kommunen satsar på laddstolpar för att främja samåkning och andra kollektiva transportlösningar. VGR erbjuder stöd till kommuner för utbyggnad av laddinfrastruktur.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Människor på flykt som bosätter sig här på Orust är en resurs och tillgång i vårt samhälle. Sverige är utan tvekan ett land med behov av internationell kompetens. Idag råder det arbetskraftsbrist i både lågkvalificerade och högkvalificerade yrken. Men för att vi ska kunna hålla god kvalitet på mottagandet behöver kommunen satsa mer resurser på integrationen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi kan se att de skolor som finns idag med driftsformerna kooperativ och stiftelse tillför alternativ som efterfrågas och dessutom skapar inflyttning till kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur fyller flera funktioner och bidrar på många olika sätt i samhällsutvecklingen. Kulturens betydelse för en orts attraktionskraft och identitet, för människors hälsa och välbefinnande och för en socialt hållbar utveckling finns väl dokumenterad. Kommunen behöver därför satsa mer pengar på civilsamhället och bättre samverkan med de aktörer som idag driver kulturlivet på Orust framåt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill ha kvar den skatt vi har idag för att behålla god kvalitet i kommunens verksamheter. Varje skattesänkning betalas av verksamheterna och drabbar brukare och elever.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Orusts val:

 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag