Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Nyköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet i Nyköping kämpar för att vår kommun ska gå före i den gröna omställningen, att vi ska ha en bra skola för alla barn, att våra invånare ska ha möjlighet att få sitt första jobb, och att vi ska förebygga och stoppa mäns våld mot kvinnor

Våra viktigaste lokala förslag

Bromsa klimatkrisen och uppnå netto noll utsläpp 2035

Vi vill satsa på kollektivtrafik, cykel- och laddinfrastruktur i hela kommunen, och effektivisera transporter bl.a. genom införande av omlastningscentral. Vi vill att kommunen ska medverka till anläggning av våtmarker och införa hyggesfritt skogsbruk på kommunal mark. Vi vill även ha ytterligare satsningar inom cirkulär ekonomi.

Bekämpa psykisk ohälsa, stärk integration och social trygghet i skolan

Vi vill införa våldsförebyggande program i skolor, bland både unga och äldre elever. Vi vill införa mer fysisk aktivitet i skolan, samt samverkan med föreningsliv för att få fler engagerade i idrott och föreningsliv. Vi vill ha fler närvarande vuxna i skolan och satsa på elevhälsan.

Nyköping ska vara attraktivt för etablering av gröna och hållbara näringar

Vi vill verka för att ännu fler gröna och hållbara näringar etablerar sig i kommunen. Vi vill införa program för ökad och nära samverkan mellan kommun, näringsliv, yrkesutbildningar och högskola, för att få fler i sysselsättning. Vi vill uppnå minskad ungdomsarbetslösheten med större satsningar på att utöka och höja kvaliteten på feriepraktikplatser.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet har suttit i den politiska majoriteten i Nyköping i flera mandatperioder och i flera olika konstellationer. Centralt för oss är att få igenom så mycket grön politik som möjligt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja. Vi kommer inte styra tillsammans med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Nyköping

Det ska vara obligatoriskt för familjer att välja skola till sina barn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker att det är mycket angeläget att minska skolsegregationen i Nyköpings kommun. Forskning visar dock att obligatoriskt skolval inte minskar skolsegregation, istället kan det bli svårare för barn att få gå i den skola som ligger närmast hemmet. Vi vill att alla skolor ska hålla hög kvalitet på undervisningen och vara trygga och stimulerande platser för barnen.

Östra Storgatan ska vara permanent bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Mp Nyköping har länge kämpat för att Östra Storgatan ska vara en gågata, för ökad trafiksäkerhet och trivsel i centrum. Vi tycker generellt att det är viktigt att gående och cyklister ska ha företräde före bilburen trafik i centrum. Mindre biltrafik innebär mindre klimatpåverkan, och är positivt för folkhälsan. När vi vill satsa på Cirkulära Öster, så är även bilfria zoner en viktig pusselbit.

En våtmark ska anläggas vid Brandholmen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill att möjligheten att restaurera och anlägga våtmarker ska ses över inom hela kommunens markinnehav, samt tycker att samverkan med andra markägare, föreningar och vattenvårdsförbund är en viktig del i detta. Våtmarker gynnar biologisk mångfald, utgör en viktig kolsänka, minskar näringsbelastning på sjöar och hav, skyddar mot stigande havsnivåer och säkrar grund- och dricksvattentillgång.

Beslutet om centraliseringen av hemtjänsten ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker att hemtjänsten ska vara utformad så att det fungerar bra för både brukare och personal i hela Nyköpings kommun. Vi vill bl.a att personal som bor och arbetar i mindre orter ska också ha möjlighet att utgå därifrån med lokala kontor/samordningspunkter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är positivt att det finns en mångfald av aktörer som driver dessa verksamheter, men vi tycker att vinster i välfärden ska stanna i välfärden. Vi vill underlätta för mindre och lokala utförare av hemtjänst att få transparenta och förutsägbara avtal, vilket leder till långsiktiga verksamheter. Vi vill också att det ska finnas äldreboenden av olika slag (t.ex. trygghetsboenden) i hela kommunen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker att detta förslag är bra, vi vill även höja status och attraktivitet på undersköterskeyrket med översyn av löneutveckling, arbetstider, kompetensutveckling och fasta anställningar. Samt se satsningar på bättre arbetsvillkor inom andra yrkesgrupper, såsom vårdbiträden, personliga assistenter och boendestödjare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill att Nyköpingshem ska bygga varierade storlekar på lägenheter och även i andra tätorter än Nyköping.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill att kommunen ska planera för laddstationer på strategiska platser, möjliggöra för privata aktörer att etablera laddstolpar och genom samverkan åstadkomma stor tillgång till laddstoplar. Vi vill även att Nyköpingshem ska se till att det finns laddplatser för deras boende.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet anser inte att dagens flyktingmottagande till kommunen utgör ett problem, utan ser att det finns stora möjligheter för att kommunen ska ta ett ansvar för detta. Vi ser också att vi har ett stort arbete för att säkerställa integration och inkludering, och minska segregationen i samhället.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill att skolan och kommunens andra verksamheter ska jobba för att servera mat som är ekologiskt och klimatmässigt hållbar, en del i det är att öka andelen växtbaserad mat samt öka andelen närproducerat. Vi vill att det ska finnas vegetariska alternativ varje dag och ser att det ofta är möjligt att minska mängden kött i maten. Det kött som serveras ska också väljas med omsorg.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen ska inte driva bolag som konkurrerar med privat näringsliv. I vissa fall kan det dock vara motiverat att behålla verksamheter som t.ex. innebär att kommunen kan driva jobbverksamhet för personer med t.ex. funktionsnedsättningar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi tycker att det behövs en översyn av friskolesystemet för att få bukt med skolsegregationen. En del i det är att styra upp kösystem, få friskolor att ta aktivt ansvar för minskad segregation, samt säkerställa att elever som har särskilda behov får den skolpeng som behövs för att få stöd och en jämlik skola. Vi vill så klart också att den kommunala skolan ska hålla mycket hög kvalitet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill att kultur ska finnas tillgänglig i hela vår kommun, och för alla våra invånare. Vi anser att det behöver göras satsningar för att bl.a. skapa ett kulturhus, införa modellen El sistema, stödja återstarten av kulturlivet i kommunen och utveckla barnkulturcentrum.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Utgångspunkten bör vara att behålla ungefär samma kommunalskatt som idag. Vi tycker dock att kommunalskatten ska vara på den nivå som krävs för att kommunen ska kunna ha en jämlik och god omsorg och skola, en bra miljö och kunna ge den service som behövs för invånarna och näringslivet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Nyköpings val:

 • En våtmark ska anläggas vid Brandholmen
 • Erbjuda fler kommunala feriejobb till ungdomar
 • Lägga mer resurser på kompetensutveckling för omsorgspersonal