Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Malmö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi i Miljöpartiet brinner för att rädda klimatet, stoppa utrotningen av djur och växter och för att alla barn ska få en rättvis uppväxt. Vi vill se kraftig minskning av utsläpp, mer skyddad natur och ett grönare Malmö med mer växtlighet. Vi vill också att barn ska ha ett riktigt hem, satsa på skolan och minska barnfattigdomen. Vi vill se ett grönt, skönt och rättvist Malmö!

Våra viktigaste lokala förslag

Stoppa klimatförändringarna

Vi prioriterar de effektivaste åtgärderna för att snabbt minska Malmös klimatutsläpp. Vi vill se 100% förnybar energi, bilfria zoner och krav på renare bilar i centrala Malmö. Det behövs en storsatsning på hållbart resande, med 10 supercykelstråk, bättre kollektivtrafik och närhet till delade fordon för alla Malmöbor. Solceller ska finnas på taken, hus ska byggas klimatneutrala och energisnåla.

Mer skyddad natur

Vi vill skydda mer natur i Malmö, både på land och i hav. För ökad hälsa och trivsel vill vi se en grönskande stad, fler träd och större artrikedom. Vi vill bevara åkermarken, satsa på ängsmark och insatser för insekter. Vi vill rädda Öresund genom att stoppa dumpning av föroreningar och skydda fler marina miljöer. Malmö behöver mer lekvänlig grönska, gröna skolgårdar och ekologisk mat.

Ett rättvist samhälle

Fattigdom och otrygghet är verklighet för många Malmöbarn. Vi vill erbjuda hemlösa barnfamiljer bostäder istället för veckovisa bedömningar och ge våldsutsatta kvinnor förtur i bostadskön. Vi vill se ett Malmö utan utsatta områden, genom förebyggande arbete, fler fältare och samarbete med idéella organisationer. Detta samtidigt som skolsegregationen bryts och det hänsynslösa våldet bekämpas.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan tänka oss att sitta med i ett styre som tydligt prioriterar klimat, miljö och social rättvisa. Troligtvis är det ett styre med Miljöpartiet, Socialdemokrater och Vänsterpartiet. Vi kan också tänka oss att ingå i ett rödgrönt styre där något av mittenpartierna som delar våra värderingar finns representerade, under förutsättning att vi får ett stort genomslag för våra prioriterade frågor.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer aldrig styra med SD. Något styre med M är inte heller aktuellt.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Malmö

Malmö ska verka för en lång paus i flyktingmottagningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Människor på flykt från krig och förföljelse ska kunna söka asyl i Sverige. Barn ska kunna ha en bra uppväxt med trygghet, utbildning och tid för lek. Familjer ska ha rätt att återförenas med sina nära och kära. Alla Sveriges kommuner ska välkomna och inkludera människor på flykt.

Cyklar ska prioriteras framför bilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Cykeln är central för hållbar vardagspendling. I Malmö finns stor potential för fler cykelresor. För att fler ska välja cykeln så behövs en storsatsning på bättre och bredare cykelbanor. Vi vill se 10 supercykelstråk i Malmö, höjd kvalitet på cykelvägar och ge cyklister företräde framför bilar. Fler barn ska kunna gå och cykla till skolan, och därför vill vi se bilfria zoner närmast skolorna.

Kommunens skolor ska satsa särskilt på ämnena svenska och matematik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ja, det skulle öka möjligheten för fler elever att klara skolan.

Alla som har bidrag ska avkrävas aktiviteter på heltid

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För Miljöpartiet är det är viktigt att individanpassa stöd och krav för att Malmöbor ska bli självförsörjande. Det är rimligt att kräva aktiviteter på heltid av en person som är fullt arbetsför, men för den som är sjukskriven eller har andra hinder behövs ett annat stöd och annan planering.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Malmö är omgivet av utmärkt åkermark som ska prioriteras för odling. Matförsörjning behöver säkras även för framtida generationer och en regional samordning behövs för att bevara så mycket åkermark som möjligt.

Elever som väljer skola längre bort från hemmet ska få gratis busskort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill att skolelever får åka gratis för att ta sig runt i Malmö, till skolor och till fritidsaktiviteter. Om skolvalet ska vara rättvist så måste det finnas förutsättningar för elever att ta sig till skolan, oavsett ekonomi. Samma sak gäller fritidsaktiviteter, det ska inte vara plånboken som avgör om ett barn ska kunna delta.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet vill sänka arbetstiden inom tunga kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg. Vi drev nationellt igenom en återhämtningsbonus 2021 som möjliggjorde arbetstidsförkortningar, och Miljöpartiet nationellt går till val på att utöka den samt 40 miljarder till sjukvård, vård och omsorg för högre löner och bättre arbetsvillkor.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet är positivt till folkomröstningar och att kommuninvånarna får ökat demokratiskt inflytande i beslutsprocesser och beslut. Folkomröstning kan vara lämplig i frågor med ett brett engagemang i samhället.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker det är viktigt att personalen inom hemtjänst och äldreomsorg har tillräckliga språkkunskaper för att utföra arbetet. Men staden ska inte ställa omotiverat höga krav, då det riskerar att diskriminera kvalificerade personer. Dessutom kan språk tränas på jobbet, och fler arbetsuppgifter kan då bli aktuella för den anställda. Detta är viktigt då det råder stor arbetsbrist inom välfärdsyrken.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Malmös kommunala bostadsbolag måste tillhandahålla billiga och bra hyresrätter. Hyrorna kan hållas nere i nybyggnation genom att bygga en bra grundnivå utan fördyrande finesser, genom att inte bygga dyra parkeringar, samt att investera i energibesparande och klimatsmarta system. Vi vill också återinföra det statliga investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Välfärden ska inte styras av vinstintresse. Skattepengarna ska stanna kvar och återinvesteras i verksamheterna. Vi är dock öppna för idéburen välfärd utan vinstintresse, eftersom det kan värna om andra värden som kultur, språk eller natur.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Många av Malmös fristående skolor drivs av idéburna aktörer utan vinstintresse, vilket vi inte har något att invända mot. Vi vill att andel gymnasieskolor som drivs av företag med vinstintresse ska minska.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill att alla barn i Malmö får utöva och ta del av kultur. Därför vill vi se fler allaktivitetshus och att kulturskolan sprider sin verksamhet till fler delar av staden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill att staten tar ett större ekonomiskt ansvar, eftersom den statliga skatten är progressiv medan kommunens skatt drabbar de som tjänar minst hårdast. Men vi är beredda att se över kommunalskatten om välfärden behöver det.

Vilka insatser ska Malmö stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Malmös val:

 • Anställa fler fältassistenter som jobbar ute bland unga
 • Stötta föräldrar till barn som riskerar hamna snett
 • Öka personaltätheten i förskolor och skolor

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill att kommunen arbetar mer förebyggande för att förhindra att barn och unga far illa och att unga dras in i kriminalitet. Samtidigt behöver polis och myndigheter agera mot gängkriminella, droghandel och skjutningar. Fler måste gripas och dömas för sina brott och arbetet mot den organiserade brottsligheten måste skärpas.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Malmös val:

 • Avskaffa det minutstyrda schemat i kommunens hemtjänst
 • Bygga ett tiotal snabba cykelvägar för arbetspendlare
 • Ge elevhälsan mer resurser

Så svarar MP: Vi i Miljöpartiet brinner för att rädda klimatet, stoppa utrotningen av djur och växter och för att alla barn ska få en rättvis uppväxt. Vi vill se kraftig minskning av utsläpp, mer skyddad natur och ett grönare Malmö. Vi vill också att barn ska ha ett riktigt hem, satsa på skolan och minska barnfattigdomen. Det är även dags att stärka välfärden och uppvärdera kvinnodominerade yrken.