Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Lidköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill att Lidköping ska vara en stad där människor mår bra och får leva gott hela livet .Vi vill fortsätta att vara en pådrivande kraft för att göra Lidköping till en hållbar kommun! Vi vill bygga en hållbar framtid där vi människor tar hand om varandra och vår planet. Ett samhälle där alla behandlas lika och har samma rättigheter.

Våra viktigaste lokala förslag

Miljö och naturvård

Stadsnära och skyddsnära skogar får vara kvar, där ingår också stadens parker. Hyggesfritt skogsbruk skall vara en självklarhet.Områden med särskild flora och fauna måste skyddas särskilt t.ex. Östra Sannorna. Strandängs Betesmarker och vattendrag miljöer återskapas.Kommunens Hållbarhetsprogram innebär att hänsyn till miljö och klimat måste genomsyra hela kommunens verksamhet.

Jämställdhet

Vi vill införa en förvaltningsövergripande samordnartjänst med ansvar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn, våld i nära relation och hedersrelaterat våld o förtryck. Mäns och killars våld är ett samhällsproblem som går att förebygga. Kommunen måste visa att det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld är prioriterat. Inte minst för alla barns skull.

Integrationsplan och samordnare

Lidköpings Kommun ska ha en Integrationsplan / Handlingsplan med strategier baserade på de utmaningar som identifieras i Kommunen. Planen ska bidra till att stärka nyanlända barn, ungdomar och vuxnas möjligheter till etablering i samhället. En Integrationssamordnare behövs i kommunen för att ha en övergripande bild och ansvar för Integration i alla sina delar: Individ, Kommunen, Näringslivet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har inga avvikande åsikter lokalt jämfört med Miljöpartiet Riks.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Efter valet så hoppas vi att den majoritet vi samarbetat med får fortsatt förtroende och majoritet i fullmäktige. Vi kan också tänka oss vara med i ett annat samarbete om de hållbara frågorna som vi i Miljöpartiet står för är i fokus.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna är det parti vi inte kan tänka oss styra tillsammans med.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Lidköping

Framnäs idrottsplats ska flyttas för att ge plats åt nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Platsen är förknippad med en stor del av Lidköpingsbors kulturhistoria. Platsen passar väl in i Framnäsområdets utveckling. De alternativ som angetts då stadsnära skogar skall tas ner och bereda plats för denna utrymmeskrävande arena är är att slösa på de miljömässiga samt ekonomiska resurser vi har i Lidköping då Lidköping skall vara en hållbar kommun.

En ny skola ska byggas i Filsbäck

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I framtiden kan denna fråga bli aktuell om utbudet på bostäder ökar kraftigt.

Stadsnära skogsområden ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Stadsnära och skyddsvärda skogar får vara kvar, där ingår också stadens parker. En ny skogspolicy skall tas fram där hyggesfritt skogsbruk skall vara en självklarhet. Dessa är oerhört betydelsefulla för samtliga kommuninnevånares välbefinnande, fysiskt, psykiskt och socialt för alla åldersgrupper. Det miljömässiga och ekologiska värde kan inte nog poängteras.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Ur hållbarhetssynpunkt är detta mycket viktigt. Viktigt med närodlade och ekologiska produkter. Det är då viktigt att stödja och uppmuntra lokala producenter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Till att börja med så förordar vi i Miljöpartiet 35 timmar/vecka

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Detta är dock viktigt att utbildning i svenska språket skall ske obligatoriskt under anställningstiden som en fortbildning på SFI verksamheten.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Omställningen sker snabbt och nybilsförsäljning av elbilar ökar hela tiden. Det är dock viktigt att vårt elnät uppgraderas i samma takt. Kommunen skall underlätta för privata aktörer att bedriva detta på kommunala parkeringar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Lidköping är en rik kommun och kan ta hand om de som är på flykt. En Integrationsplan skall tas fram för kommunen och att en integrationssamordnare anställs.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Det är viktigt att det finns ett rikt kulturutbud i Lidköping och att alla kommuninnevånare skall kunna vara med.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Lidköpings val:

 • Anställa fler socialarbetare som arbetar mot missbruk bland unga
 • Anställa mer personal i äldreomsorgen
 • Införa fysisk aktivitet för elever varje skoldag