Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Laholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är partiet som genom tuffa, ibland obekväma beslut nu, inom klimat, natur och miljö skapar en hållbar framtid på jorden, även för kommande generationer.

Våra viktigaste lokala förslag

Effektivare användning och minskat slöseri med vatten

I Sverige är tillgången på vatten god och det har lett till att svenskar inte hushållar med vatten. Vi vill att samhället underlättar för användning av BDT-vatten vid exp. toalettspolning samt att Va-taxorna ändras på så sätt att det stimulerar till ett sparande av vatten.

Den goda jorden och den biologiska mångfalden måste värnas.

I Sverige är självförsörjningsgraden av livsmedel omkring 50%, måste öka. Vi vill begränsa byggande och exploateringen på jordbruksmark. Samtidigt måste våra ekosystem, skogar, hav, vatten och ängar fungera o skyddas, så att de ger oss vad vi behöver, ren luft, rent vatten, mat, timmer, rekreation o en rik natur.

Medborgarnas rätt till trygghet i livets alla skeden!

I offentliga sektorns miljöer, har samhället extra stort ansvar för att våra kommuninvånare ska känna sig trygga och få den hjälp de behöver i livets alla skeden. Det behöver avsättas tillräckligt med resurser av olika slag. En bra skola för alla är viktigt för både för individen och samhället o för en hållbar framtid.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har kanske en mer restriktiv syn på privata aktörer inom skola och omsorg.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samarbete med S och C. I sakfrågor måste breda politiska lösningar kompromissas fram.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Laholm

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Sverige behöver fossilfri energi i södra Sverige. Havsbaserad vindkraft är en del av lösningen. Dock skall det vid byggande och drift tas stor hänsyn till livet i havet och fågellivet. Skall inte byggas i Reservat eller i Natura 2000 områden.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kan minska skadegörelse och öka tryggheten

Avgiften för dricksvatten ska höjas för att minska förbrukningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är konsumtionen alltså antalet förbrukade liter vi skall betala för. Om den kostnaden är hög, ökar viljan att använda mindre och man kan satsa på dubbla system, använda BDT vatten att spola med, tekniskt vatten där det går m.m.

En ny högstadieskola ska byggas i Laholm

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Ett helhetsgrepp behövs för samtliga högstadier i kommunen, då även kustens högstadiebehov måste lösas. Lagaholmsskolan måste ersättas. En utredning som lägger fram olika förslag och kostnader för en kommunal helhetslösning där även gymnasieskolan involveras måste fram snabbt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Inte säkert det är lösningen. Kan vara det. Lyssna och var flexibel till olika anställdas behov. Finns många olika lösningar men bättre arbetsvillkor och bättre lön är måsten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Mycket viktigt att kunna kommunicera med våra äldre och sjuka.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Alla kan inte köpa sig ett boende, då behövs allmännyttan. För yngre, för äldre, för dem med begränsad ekonomi eller de som behöver bostad för en kortare period måste det finnas.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kommunen kan själva driva detta. Säkrare, billigare och bättre kontroll på kvaliteten om vi beslutar oss för detta. Bättre planering kan dock behövas. Långsiktig satsning på personal och utbildning behövs, mer resurser.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ju fler publika laddstolpar, ju fler elbilar. Jämlikhetsfråga, då inte alla kan ha egen laddning. Bidrag kan sökas.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi skall ta vår del av ansvaret för de människor som behöver en trygg och bra plats att leva på.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Så lite som möjligt. Dyrare och inte en skola för alla. Urholkar vår skolbudget, men det behövs familjekooperativ på mindre orter för att lägre stadier skall finnas kvar på småorterna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur stärker människan. Ökar samhörigheten och ger oss trygghet både bakåt i tiden och i framtiden. Kommunen skall fortsätta uppmuntra och stödja förenings- och kulturlivet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig För att upprätthålla och öka den kommunala servicen till kommuninvånarna behövs mer medel. Detta speciellt när vi blir fler.

Vilka insatser är viktigast för att öka studieron i Laholms kommuns skolor?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Laholms val:

 • Minska elevantalet per klass
 • Renovera skolorna
 • Utöka elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Laholms val:

 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Planlägga mark för fler solcellsparker
 • Utöka stödet till personer med funktionsnedsättningar