Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Kil

Varför ska väljarna rösta på er?

Det finns bara ett miljöparti. Klimat- och miljöfrågor är avgörande för planetens och kommande generationers framtid. Vi eftersträvar hållbarhet även vad gäller människors välmående och vill minska den psykiska ohälsan. I Kils kommun finns väldigt mycket att göra på klimatsidan – MP behövs för att få fokus på frågorna och för att bygga en hållbar kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Ny rese- och transportpolicy

Transportsektorns minskning av utsläpp släpar efter och Kil måste arbeta för att minska utsläppen från transporter. Effekterna av ny policy bör bli: Fungerande kollektivtrafik i hela kommunen. Prioritering av gång- och cykelvägar i kommunen. Enbart eldrivna fordon och arbetsmaskiner köps in. Krav på fossilfria transporter vid inköp av varor och tjänster samt öppnandet av fler tågstationer.

Hållbar kommunal utveckling och markförvaltning

Vid exploatering av ny mark skall allmänhetens fria rörlighet ha högsta prioritet. Fria strandlinjer måste säkerställas, då kommunen prioriterat annorlunda i tidigare beslut. Kommunen skall värna gröna korridorer kring tätbebyggda områden. Vid förvaltning av kommunens mark skall biologisk mångfald, inbindning av koldioxid och matproduktion ha högsta prioritet. Högre än exploatering och tradition.

Verka för psykisk hälsa bland barn och unga

Nästan 50% av flickor på högstadiet lider av psykisk ohälsa, och drygt 20% av eleverna som går ut grundskolan i Kil gör det utan godkända betyg. Detta är en riskfaktor för utanförskap i samhället. Invånarna i Kil toppar utskrivningen av antidepressiva läkemedel. Kommunen måste arbeta med att minska den psykiska ohälsan, och vi föreslår att en fullmäktigeberedning bildas som driver denna fråga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Nuvarande konstellation i Kil (S+C) ger alltför stor maktkoncentration vilket ibland gör att besluten hamnar fel. MP är öppet för att ingå i koalitioner som kan skapa ett hållbart Kil.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna ligger värderingsmässigt alltför långt från vårt parti.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Kil

Ett nytt industriområde ska byggas på Runnevål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Platsen är illa vald, ligger på fin jordbruksmark, och alltför nära bebyggelse. Det finns plats i befintliga industriområden, och ett nytt område måste placeras på mer lämplig plats.

400 bostäder ska byggas runt Nedre Fryken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: De många nya områden som kommer att bebyggas har stora natur- och kulturvärden. Tätorten blir väldigt utdragen och planen leder till stora kostnader för vatten, avlopp, vägar, etc. Området har dåligt utbyggd kollektivtrafik.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är väldigt viktigt att kosten till största delen är växtbaserad. Exakt hur kostansvariga väljer att utforma matsedeln varje vecka överlåter vi till dem.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Basfunktioner inom kommunen, t ex allmännyttan och vatten- och energiförsörjning, bör ägas gemensamt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig MP har länge eftersträvat kortare arbetstid. En förändring behöver ske gradvis, bland annat eftersom kommunen har stor brist på personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vissa större projekt i kommunen, t ex stora utbyggnader av bebyggelse och industriområden, borde kunna prövas i folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det viktiga är att vården fungerar. Många invandrare jobbar inom denna sektor och gör en mycket värdefull insats. För integrationens skull är det viktigt att man lär sig svenska. Alla anställda nysvenskar kan erbjudas svenskundervisning. Man kan under en introduktionsperiod gå i par med någon och därigenom lära sig språket.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen behöver se till att det finns tillgång på hyresrätter till rimliga hyror. Kommunen kan inte subventionera lägenheter, men det är viktigt att kommunen via Kilsbostäder ser till att det finns lägenheter i olika storlekar och prisklasser som passar i olika skeden i livet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: MP är emot vinster i välfärden. Det blir billigare och enklare och oftast bättre att sköta verksamheten i kommunal regi. Personalkooperativ kan vara en alternativ driftsform som ger de anställda mer inflytande.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kommunen ska ansvara för att det finns många laddplatser, men behöver inte driva stolparna i egen regi. Detta kan företrädesvis ske genom avtal och överenskommelser med lokala aktörer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I Kils kommun har integrationen av nysvenskar fungerat väl. Många av de invandrade arbetar och bidrar till samhället på olika sätt. Förutom att vi ger människor på flykt en fristad får vi också viktig arbetskraft.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kommunen har ett stort problem med att många elever söker sig till grannkommuner och deras privata skolor. Vi behöver dessa elevers skolpeng för att driva en bra kommunal skola i Kil.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Kulturskolan är oerhört viktig för kommunen och KilArena är en bra mötesplats som lyfter hela kommunen med ett brett kulturellt utbud. Biblioteken är viktiga för kulturen och för folkbildningen och demokratin i stort.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skatten vi betalar går till många bra verksamheter. Ordet kommun betyder gemensam och för oss innebär det att vi sköter vissa saker tillsammans. En bra välfärd kräver pengar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Kils val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Minska antalet elever per klass i kommunens skolor
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor