Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Katrineholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det parti som under innevarande mandatperiod gång på gång ställt oss på naturens sida. Som minsta parti i fullmäktige har vi, oftast ensamma, stått upp för genuint gröna värderingar som annars inte haft någon röst. Vi söker stöd i valet för att kunna fortsätta detta viktiga arbete.

Våra viktigaste lokala förslag

Ställ om Katrineholm så vi kan motverka kommande klimat- och miljökriser

Vi måste ställa om Katrineholms kommun så vi står emot de negativa effekterna av de klimat- och miljökriser vi redan ser tecken på och som vi vet blir värre i framtiden. Katrineholm ska vara en robust kommun med hållbara sociala strukturer där alla får plats och där vi tar till vara människors kunskaper och vilja att bidra. Vi måste bygga resiliens, minska sårbarheten och öka försörjningsgraden.

Ge elever med NPF-diagnoser samma förutsättningar i skolan som andra elever

Vi vill att all verksamhet i samtliga skolor i Katrineholms kommunen anpassas så att barn och ungdomar med NPF-diagnoser får samma möjligheter som andra elever att tillgodogöra sig undervisningen utifrån sina förutsättningar.

Vad ska hända med Södra, Östra och Västra skolorna?

Låt Katrineholmarna genom ett brett samråd vara med och bestämma vad som ska hända med Södra, Östra och Västra skolorna när de blir tomma. Ska skolorna byggas om till allaktivitetshus med föreningslokaler, hantverks- och konstnärsateljéer eller till exempelvis kollektiv-, ungdoms- eller generationsbostäder ? Vi vill att fler ska få vara med och tycka till om detta.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun står för klassiska gröna värderingar som dock inte alltid överensstämmer med partiets hållning på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Katrineholm behöver ett grönare styre som tar de kriser vi ser på största allvar. Vi måste bygga ett Katrineholm som klarar av större flöden och varmare temperaturer, men också ett Katrineholm där vi bygger starkare sociala band mellan varann, där alla får plats och där alla känner sig inkluderade. Det är bara tillsammans vi kan klara de utmaningar vi har framför oss.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Katrineholm

Guldhuset som planeras vid Stortorget ska byggas på någon annan plats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Att bygga det tänkta huset på Stortorget skulle vara ett negativt ingrepp i stadsbilden. Torget har aldrig avgränsats åt norr av högre byggnader. Vi tycker att det är ett mycket bra förslag att tänka om och placera "guldhuset" någon annanstans i centrala Katrineholm. Vi vill dock att det görs på mark som redan är tagen i anspråk, inte på åkermark eller obruten naturmark som vi behöver skydda.

Kommunen ska ställa krav på motprestation för den som beviljas försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Den som söker ekonomiskt bistånd är ofta redan i en mycket utsatt situation. Istället för att öka trycket ytterligare tror vi att det är mer verksamt att ge stöttning och vägledning för att personen i fråga ska komma vidare till egen försörjning.

En fritidsgård ska öppna i Valla igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet vill se fler fritidsgårdar i Katrineholms kommun. I vårt handlingsprogram för kommande mandatperiod föreslår vi att det startas fritidsgårdar i varje stadsdel/kommundel för att ungdomar ska ha någonstans att träffas efter skolan och på helger. Fritidsgårdarna är också viktiga för att skapa bra kontakt mellan barn/ungdomar och vuxna/samhället utanför skolan.

Rosenholms reningsverk ska rustas för att bättre kunna ta hand om läkemedelsrester

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Människans påverkan på naturen får allt större och alltmer negativa konsekvenser. Vi behöver göra mycket mer för att minska vår påverkan. Därför tycker vi att det är ett bra förslag att införa åtgärder vid Rosenholm som minskar/tar bort läkemedelsrester ur avloppsvattnet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi ser idag hur svårt det kan vara att rekrytera medarbetare till olika tjänster i kommunen. Detta gäller inte minst äldreomsorgen. I vårt handlingsprogram för kommande mandatperiod lyfter vi särskilt fram detta. Miljöpartiet är generellt mycket positiva till kortare arbetstid och ser gärna att kommunen tar till sig detta förslag som en del av de satsningar som måste göras inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att behärska svenska språket är extra viktigt inom äldreomsorg och hemtjänst. Men vi tycker inte språktest är en bra lösning eftersom det riskerar att diskriminera människor som i övrigt har god kompetens. Socialstyrelsen ska ta fram ett språkbedömningsstöd som ska vara klart våren 2023. Beroende på utformningen kan det eventuellt hjälpa till vid rekrytering. Det återstår dock att se.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet medverkade under sin tid i regeringen till ett statligt investeringsstöd som bidrog till att fler billiga hyresrätter kunde byggas. När högerns budget antogs av riksdagen 2021 försvann detta stöd. Vi tror att staten måste vara garanten för att skapa billigare bostäder och vill därför återinföra investeringsstödet, så att det även ska gå att bygga små, klimatsmarta hyreslägenheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det ska finnas gott om laddstolpar i hela kommunen, samt på alla kommunala arbetsplatser och i anslutning till KFABs alla fastigheter, samt vara ett krav vid all nybyggnation. Men vi vill framförallt utveckla delningsekonomin i kommunen så att alla inte behöver äga en egen bil. Vi vill etablera flera bil- och cykelpooler i Katrineholms kommun. Den mest miljövänliga bilen är den som inte behövs.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Sverige ska stå för öppenhet och medmänsklighet. Vi vet att klimatförändringarna kommer tvinga allt fler människor på flykt, att fler platser på jorden kommer att bli obeboliga. Katrineholm ska även fortsättningsvis välkomna människor som flyr exempelvis förföljelse, diktaturer, krig och klimatkatastrofer. Alla kommuner i Sverige måste dock ta sitt solidariska ansvar och välkomnar flyktingar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi behöver välja mer växtbaserad kost för att minska vår klimatpåverkan. Vi vill att den mat som lagas och serveras i kommunen i så stor utsträckning som möjligt ska vara ekologisk, närproducerad och årstidsanpassad. Vegetarisk och vegansk kost behöver i större utsträckning bli huvudalternativ i de kommunala köken, och kött något man äter mer sällan.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är mycket viktigt att utveckla demokratin och låta fler komma till tals. I viktiga frågor kan folkomröstningar vara ett bra sätt. Om folkomröstning ska hållas i en fråga är det viktig att medborgarna får tid och möjlighet att sätta sig in i vad frågan gäller. Det är också viktigt att det är tydligt på förhand hur resultatet ska tolkas och hanteras.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Vi alltid varit positiva till en mångfald av skolor och pedagogiker, och till mindre skolor över hela landet. Det är motsatsen till dagens marknadsskola som gynnar skolkoncerner med stora skolor på centrala platser. Vi anser att den eventuella vinst som en skola gör ska stanna kvar i verksamheten. Miljöpartiet säger nej till att låta vinstutdelande aktiebolag äga och driva skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Kultur är viktigt. Vi tror att kulturella yttringar i olika former bidrar till att utveckla människor på många olika sätt. Särskilt viktigt är det med kultur riktad till barn och ungdomar. Vi kan i dagsläget inte säga att vi kommer att tillför mer pengar till kulturverksamheten. Men vi kommer att titta närmare på detta i samband med att vi tar fram vårt budgetförslag för 2023 i höst.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: I dagsläget ser vi inte något behov av att förändra kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Katrineholms val:

 • Anlägga en våtmark vid Djulö
 • Genomföra en medborgardialog om kommunens tomma skollokaler
 • Skapa fler odlingslotter