Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Karlskrona

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet i Karlskrona står för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar politik. Vi vill skapa ett hållbart Karlskrona, en kommun som erbjuder en god livsmiljö för människor och allt annat levande, nu och för framtida generationer. Karlskrona har goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Det krävs modiga och framsynta politiska beslut för att ta sig an dom.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsning på produktion av fossilfri el

Vi vill att vindkraftsparker byggs i havet söder om Karlskrona, att en vätgasanläggning skapas i kommunen, att kommunens kraftvärmeverk utnyttjas för att utjämna variationer i eltillgången och att varmvatten lagras i outnyttjade bergrum. När elpriserna går upp producerar vi mer el och använder det lagrade varmvattnet till fjärrvärmen. Elnätet (som är det nästglesaste) måste byggas ut kraftigt.

Integrationen är framtiden för Karlskrona

Hela Karlskrona ska leva. För att få ett jämställt, demokratiskt och integrerat samhälle vill vi göra speciella insatser för att utveckla Mellanstaden. Vi vill inrätta en stadsdelsnämnd, erbjuda praktikplatser till utrikes födda, få till en ny mötesplats för föreningar, göra Kungsmarksplan till en attraktiv mötesplats med grönska och avsätta mark för en framtida Norra Station.

Kulturhus och kulturskola

Kulturskolan behöver nya ändamålsenliga lokaler för utvecklad verksamhet. Vi är för ett nybygge i kvarteret Lindblad. Det planerade kulturhuset vid Stortorget ska byggas. Det nuvarande stadsbiblioteket ska efter renovering hysa en konst/utställningshall och i övrigt upplåtas för kulturaktörer och kulturföreningar. Där ska finnas repetitionssalar, ateljéer, rum för workshops, körsång m.m.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Klimatförändringarna påverkar livet i Karlskrona. För naturens och vår egen skull, och ännu mer för våra barn och barnbarn måste vi ta politiska beslut för ett hållbart samhälle. Vi kommer eftersträva att samarbeta med de partier som tar klimatet på allvar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Karlskrona

Kommunen ska verka för vindkraftsparker i havet söder om Karlskrona

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det har inte byggts något vindkraftverk i Blekinge sedan 2015. I dagsläget har vi 51 vindkraftverk i hela länet, och det är något av det lägsta i Sverige. Blekinge bara producerar 30% av vår egen energi, medan Norrland är de som expanderar kraftigt på vindkraft, och får stora tillverkare som Northvolt. Skatten från energiproduktion ska dock stanna i kommunen!

Kommunen ska bygga ett nytt kulturhus vid Stortorget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig För Miljöpartiet är kultur och fritid en viktig del i att forma och utveckla vårt framtida Karlskrona. Vi vill ha ett större utbud av fritids- och kulturaktiviteter att ta del av och utöva. Alla som lever här ska kunna ta del av ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald, och uppmuntras till eget skapande. Där är ett funktionsdugligt kulturhus en nyckel för en levande stad.

Bengtsaleden mellan Verkö och E22:an ska byggas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En otidsenligt lastbilsled som går över åkermark, och den nybyggda frisbeegolfbanan och hotar Prästamarkens naturreservat och har flera gånger blivit nedröstad i kommunfullmäktige är inte något vi kommer stödja. Vi vill hellre att det ska bli en vandringsled längs Bengtsaledens sträckning.

Kameraövervakning ska införas på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ett tryggt samhälle är något vi i Miljöpartiet eftersträvar. Kameraövervakning kan vara en nyckel för att klara upp brott, men det måste efterföljas med strikta säkerhetsrutiner för hur informationen används och man måste värna integriteten hos kommunmedborgarna.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi har en köttnorm i dag. Vi tar för givet att varje måltid ska innehålla och byggas upp runt kött och sedan 1990 har vår köttkonsumtion ökat med 50 procent. Men att kött och andra animaliska produkter är en miljöbov har många i dag förstått, och veterinärernas vittnesmål om grymma avlivningsmetoder gör att vi i MP vill verka för en vegonorm i samhället.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet anser att de bolag som kommunen äger helt eller delvis ska ha ett tydligt uppdrag att ge service och bidra till en ökad välfärd för alla medborgare i kommunen. Kommunens ägande i Karlskrona Baltic Port ska ses över då verksamheten har en omfattande klimat- och miljöpåverkan.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig I Karlskrona kommun vill vi i Miljöpartiet börja med förkortad arbetstid, med bibehållen lön, på prov inom i första hand slitsamma kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg. Vi tror att det kommer att ge ökad livskvalitet och att man orkar arbeta hela arbetslivet med minskad risk för sjukskrivningar. Dessutom tror vi att kommunen kommer att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är alltid för mer direktdemokrati i kommunen. Finns det en dokumenterat stor opinion i en fråga ska man kunna kräva folkomröstning. Ska vi bygga ett hållbart samhälle måste vi kunna lita på beslutsfattarna. Miljöpartiet anser att folkliga initiativ måste uppmuntras, annars hotas tilltron till den representativa demokratin.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet eftersträvar att det ska finnas en balans mellan villor, bostadsrätter och hyresrätter i alla delar av kommunen. Just nu ser vi att de hyresrätter som byggs är väldigt dyra att hyra och att de är alldeles för få. Vi behöver komma till rätta med bostadsskulden i Karlskrona. Även Bostad Först behöver fler lägenheter så vi kan lyfta bort hemlösa från gatan .

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi har sett med marknadsskolan att det är inte likställt med kvalité för brukarna att sälja ut skolorna till koncerner, och vi befarar att samma kommer att ske inom äldreomsorgen. Därför röstade vi emot ett privat omvårdnadsboende på Pottholmen och kommer i framtiden bara rösta för om det är idéburet och icke-vinstdrivande.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi har ett brinnande krig i vårt närområde och Karlskrona har varit första hållplats för många av de ukrainare som flytt. Vi behöver istället bli bättre på att ta emot folk och förbereda oss för eventuellt fler flyktingvågor från Putins krigsmaskiner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig I KPMGs rapport om marknadsskolornas eventuella etablering i Karlskrona ser vi att även om vi hade lagt ner en skola idag, så hade vi inte behövt en ny skola. Marknadsskolorna urholkar även kvalitén på undervisningen och stödet alla elever i hela kommunen får. Det världsunika svenska skolexperimentet måste få ett slut.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: För Miljöpartiet är kultur och fritid en viktig del i att forma och utveckla vårt framtida Karlskrona. Vi vill ha ett större utbud av fritids- och kulturaktiviteter att ta del av och utöva. Alla som lever här ska kunna ta del av ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald, och uppmuntras till eget skapande.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi ser varken ett behov av att öka kommunalskatten då kommunen går med vinst eller sänka den då kommunen är högt belånad och har även en underhållsskuld på en halv miljard att beta av, därför vill vi behålla skatten på nuvarande nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Karlskronas val:

 • Bygga en ny kulturskola i kvarteret Lindblad
 • Bygga nya hus i klimatsmart trä
 • Förbättra samhällsservicen utanför tätorterna