Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Jönköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi sätter alltid miljön, naturen och klimatet i första rummet för politiska beslut, eftersom detta är förutsättningen för liv. Vi vill också ha social rättvisa. Vi vill att våra barn, barnbarn och kommande generationer ska kunna leva ett bra liv på vår planet. Vi har sju år på oss att ställa om. Miljöpartiet har politiken för en rättvis och ordnad omställning, där ingen lämnas utanför.

Våra viktigaste lokala förslag

Värna Vätterns vatten

Vi arbetar för att Vätterns vatten blir ett överordnat riksintresse som dricksvattentäkt. Vi arbetar mot en gruvetablering i Norra Kärr, som är ett hot mot Vätterns vatten. Vi arbetar för en bättre rening av avloppsvattnet, bl a av läkemedelsrester och mikroplaster. Vi arbetar för att skydda Vättern från föroreningar från gamla deponier och andra markföroreningar.

Trygghet tillsammans

Icke-diskriminering och anti-rasism bygger trygghet. Kommunen behöver också utveckla delaktighet och inkludering i bostadsområden, genom t ex servicekontor som stödjer invånarna i vardagen och i kommunikation med myndigheter. Trygghet innebär även frihet från våld, både i samhället och i nära relationer. Genom ett utvecklat föräldraskapsstöd skapas trygghet för barn och unga.

Färre bilar, fler färdsätt

Vi måste minska bilåkandet för att få ner klimatutsläppen. Men det ska samtidigt vara lätt att ta sig fram i vår kommun. Vi vill se en utbyggnad av kollektivtrafiken, fler säkra cykelbanor, även längs landsvägar, samt trygga och säkra gångstråk i hela kommunen. Bilarnas utrymme måste minskas i stadsmiljön, för att få en bättre luftkvalitet och minskat buller - inte minst för våra barns skull.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi samarbetar gärna med partier som är beredda att göra en omställning till ett fossilfritt samhälle samt göra samhället mer jämlikt och rättvist.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna. Våra värderingar står alltför långt ifrån varandra.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Jönköping

Bostäder och kommunal service ska finnas i hela kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Alla kommuninvånare har rätt till goda livsmiljöer med bra service, oavsett var man vill bo. Vi vill ha en livskraftig landsbygd, där förutsättningarna finns att driva företag, gå i förskola och skola, handla mat och ha god samhällsservice. Bra bredband och kollektivtrafik måste vara väl utbyggt även på landsbygden.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från all form av bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet väckte frågan att ta bort åkermark från exploatering redan 2016. Vi måste skydda åkermark för att säkra framtida livsmedelsförsörjning. Flera andra partier insåg också att det är viktigt och beslut togs under denna mandatperiod. En stor seger för Miljöpartiet och framtida generationer. Vi fortsätter stå upp för frågan. Behovet av tillgänglig åkermark kommer bara att öka.

Framkomligheten med bil i tätorten ska förbättras och farthinder tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig För att öka framkomligheten i tätorten behöver man använda transportmedel som tar mindre plats. Därför är inte bilen effektiv, utan bidrar bara till längre köer, mer buller och förorenad luft. Istället behöver vi bygga ut kollektivtrafiken samt ha säkra och trygga gång- och cykelbanor.

Kommunen ska verka för att den planerade gruvan i Norra Kärr stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet är det parti som först tog ställning mot den planerade gruvan i Norra Kärr. Den är ett hot mot vårt dricksvatten och Vätterns växt- och djurliv. Gruvdrift innebär väldigt stora avfallsmängder, som riskerar att läcka ut till Vättern och andra vattendrag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Växtbaserad mat gynnar både klimatet och hälsan. Köttkonsumtionen måste minska för att vi ska klara klimatmålen och har även bra effekter på den individuella hälsan. Kommunen ska vara en föregångare i denna fråga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet driver denna fråga både lokalt och nationellt. Det är särskilt viktigt för kvinnodominerade yrken med stor fysisk belastning, där många riskerar att slitas ut i förtid. Kortare arbetstid ger mer tid för återhämtning och kan bidra till att man orkar vara kvar i yrket. Vi behöver vara rädda om personalen inom äldreomsorgen och göra arbetet mer attraktivt, för våra äldres bästa.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att invånarna och personalen förstår varandra för en god service och omsorg. Samtidigt behöver vi få fler motiverade medarbetare till hemtjänst och äldreomsorg och ska därför inte sålla ut kompetenta sökanden i förväg genom språktest. Istället kan kommunen anordnar språkundervisning parallellt med arbetet. Språket utvecklas bäst genom praktisk träning i vardagen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet vill ha fler billiga hyresrätter. Kommunen kan påverka detta genom ägardirektiv till de kommunala bostadsbolagen. Vi vill att kommunen ställer krav på hyresnivåer när man bygger nya hyreslägenheter på kommunal mark. 2017 infördes ett statligt investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder. Detta togs bort av riksdagen 2021. Vi vill återinföra detta.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är positiva till företag där överskottet går direkt tillbaka till verksamheten för att utveckla och förbättra den. Men vi motsätter oss vinstuttag inom välfärden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att skapa tillgång till laddning för elfordon i hela landet är en nödvändighet för omställningen till en fossilfri framtid. Kommunen kan bidra med plats. Men att ta ansvar för själva laddningstekniken är inte en kommunal fråga, utan sköts bäst av företag med statliga stöd.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen ska ta sitt ansvar för att hjälpa människor på flykt. Vi har också behov av fler invånare i arbetsför ålder för att säkra välfärdens kvalitet, som kräver mer arbetskraft. Människor på flykt kommer sannolikt att öka över tid, när klimatförändringarna gör det omöjligt att bo på många platser i världen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet vill förbjuda vinstutdelande aktiebolag från att driva skolor. Skolan ska inte vara en marknad. De skattepengar som går till skolan ska nå fram till eleverna och stärka utbildningens kvalitet. Annars finns det en risk att den kommunala skolan får mindre resurser, samtidigt som kommunen ska ansvara för att alla barn och unga har en bra skolgång.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet vill inrätta en kommunalt driven konsthall i Jönköping, för att göra konst tillgänglig för alla invånare och besökare, oavsett ålder och bakgrund, och säkra en kontinuitet. Vi vill också öka anslagen till det fria kulturlivet. Kommunen ska stödja kulturens roll: att ifrågasätta, granska och fördjupa, underhålla, glädja och berika. Kultur måste få kosta. Det är en framtidsinvestering.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Jönköpings kommun har ett bra skatteunderlag med stabil ekonomi. Kommunen har en förhållandevis låg arbetslöshet och många invånare i arbetsför ålder. Invånarantalet ökar och därmed även skatteunderlaget. Samtidigt ökar de kommunala kostnaderna när Jönköping växer . Miljöpartiet bedömer att de ökade kostnaderna kompenseras av det ökade skatteunderlaget.

Vilka insatser ska Jönköpings kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Jönköpings val:

 • Öka insatserna mot våld i nära relationer
 • Öka resurserna till elevhälsan
 • Öppna servicekontor som hjälper invånarna i vardagen

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Jönköpings val:

 • Bygga ut kommunens cykelvägar
 • Skapa praktikplatser så att fler kommer i arbete
 • Säkra likvärdiga skolor i alla kommundelar