Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Hudiksvall

Varför ska väljarna rösta på er?

En politik som utgår från människa, djur och natur. Som tar staden och hela kommunen in i en hållbar framtid för flera generationer framåt. Vi vill skydda våra grönområden och planera staden med människan i fokus. Se till att våra skolor ger barn jämlik start i livet och omsorgstagaren en meningsfull vardag.

Våra viktigaste lokala förslag

Människan i centrum

Vi vill planera vår växande stad och kommun med människan i centrum där vi kan ta oss fram till fots och på cykel, inte en stad för bilar. Se till att vi har hög kvalitet på våra tjänster, vilket vi får genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att stödja kultur, föreningar och näringsidkare samt värna våra grönområden få ett levande folkliv, det som gör det attraktivt att leva här.

Grön nära omställning

Allt hänger ihop! Därför vill vi främja ett hållbart jord- och skogsbruk som leder till bättre biologisk mångfald och ökad självförsörjning. Bredband i hela kommunen så människor kan bo och jobba var de vill. Främja förnybar energi, få en central dragning av OKB och främja ny teknik som ger nya jobb och människor som enkelt kan pendla till arbete i kommunen.

Jämlika förutsättningar

Våra förutsättningar skiljer sig åt. Samhället måste göra sitt yttersta för att jämna ut detta. Vi vill börja med barn och unga och fortsätta genom hela livet olika skeenden. Barn har rätt till bra utbildning, där läggs grunden för resten av livet, vi vill se till att kommunen har skolor nära våra barn och av god kvalitet. Alla delar av omsorgen ska ges tid och förutsättningar att möta människan

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Väljarna kan tryggt lita på att alla de beslut Miljöpartiet tar grundar sig i en solidaritet med miljö, klimat och natur. I solidaritet med kommande generationer och jordens alla människor. Oavsett politisk nivå

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet är varken höger eller vänster, det handlar om att få igenom en politik för en hållbar framtid

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Hudiksvall

Kommunen ska verka för att nya Ostkustbanan dras centralt genom Hudiksvall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Närhet till människor och verksamheter är viktigt utan att för den delen bli en barriär genom centrum som behållande av dagens dragning skulle bli. Vi skulle då också behöva riva delar av vår kulturbebyggelse vilket mp inte vill. Förslag mellan eller öst är bättre men fortfarande central dragningar

Landsbygdsskolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Rätt till bra och jämlik utbildning är utgångspunkten. Barn på landsbygden har också rätt till behöriga lärare vilka har rätt till behöriga kollegor att samarbeta med.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Den formen av detaljstyrning tror vi inte på. Kostenheten och bespisningspersonalen gör ett fantastiskt jobb med att ge våra elever en näringsrik lunch. Sen kan upphandlingarna riktas mot mer ekologiskt och närodlat

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Om konkurrensen är snedvriden måste det så klart åtgärdas. Vi har bra lagstiftning i Sverige som styr detta. Förändra istället för att avveckla.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet har fört politik för sex timmars arbetsdag i många år och äldreomsorgen är ett perfekt yrkesområde att införa detta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Utan våra nyanlända skulle vår omsorg ha det ännu svårare att klara bemanningen. Genom interaktion och arbete utvecklas språket från klassrummet ännu snabbare.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt för integrationen och förståelse för vårt mångkulturella samhälle. Viktigast är för de nya eleverna att då får rätt introduktion och stöd i det nya språket såväl som fortsatt stöd på sitt modersmål för att klara skolan. Huvudman är inte det viktigaste

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi har bostadsbrist i kommunen. Vårt kommunala bostadsbolag är en viktig aktör för att bygga hållbart och blandat i alla delar av vår kommun.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kvalitet och att det blir bra för våra brukare är prioriterat. Vem som kommer hem till våra äldre och var det väljer att bo är också en viktig frågas om allas rätt till valfrihet

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kommunen ska vara en föregångare i den gröna omställningen. Att bygga fler laddstolpar runt i vår kommun är ett av många steg vi vill se under kommande mandatperiod

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi är alla boende på samma jord och måste visa solidaritet med våra medmänniskor som flyr från krig, svält och odemokratiska krafter. Vi ska göra allt för att hjälpa dessa in i vårt samhälle för de kommer att bidra på så många plan framgent

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet är för valfrihet, att välja pedagogik eller skolform. Viktigt för oss är att vinsten återinvesteras i skolan och eleverna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Kultur är en av de som skapar mervärde i en kommun. Alla åldrar och var vi än bor i kommunen ska kulturen utvecklas och föras tillgänglig, både att utöva och få ta del av

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi har en skattesats som ligger på en rimlig nivå idag. Förändras våra förutsättningar drastiskt får vi ta nya beslut utifrån detta, men vi vet att vi har utmaningar framöver baserat på genomsnittsåldern på vår befolkning till exempel. Utgångspunkten är att vi måste hålla bra kvalitet på våra kärnuppdrag som skola, samhällsbyggnad och omsorg.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Hudiksvalls val:

 • Bygga ut i bredband i hela kommunen
 • Lägga mer resurser på kultur- och föreningsliv
 • Stärka elevhälsan i kommunala skolor