Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Hörby

Våra viktigaste lokala förslag

Småskalighet - en hållbar utveckling som måste fungera.

Lokal produktion minskar sårbarhet och minskar beroendet av andra i en orolig värld. Kommunen skall ge förutsättningar för den småskaliga producenten att överleva genom -stöd och rådgivning att förverkliga nya idéer för företag -förbättra förutsättningar för småskaliga odlare och bönder att sälja sina varor -öka ekologiskt och närodlat i de kommunala inköpen

Mänskligt mottagande av människor på flykt

Sverige är ett land som varit förskonat från krig i över tvåhundra år. Samhället har förmågan att hjälpa andra på en humanitär grund. Trygga människor som fortsätter utvecklas i sina liv är gynnsamt för människan och hela samhället. Vi behöver -arbeta för en öppnare attityd där invånarna ser värdet som människor från andra kulturer kan tillföra -tillvarata den kompetens och arbetskraft som kommer

En giftfri miljö med stor biologisk mångfald.

Miljön vi bor och lever i lånar vi av framtida generationer. Mångfald i naturen skapar en uthållig och stabil miljö. Minskad kemikalie exponering gynnar både människors hälsa och miljön. Vi behöver -ansluta till Naturskyddsföreningens initiativ giftfri skola -reducera ytor som klipps och öka ängsmarkerna för att gynna insektsfloran -säkra friskt vatten i Hörbyån och Ringsjön -värna strandskyddet

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Hörby

Alla kommunens beslut ska vara normkritska och verka mot diskriminering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Varje individ har olika förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. En politik där alla skall vara lika slår ut de människor som kanske t.ex har ett funktionshinder. Hörby ska vara en plats där alla ska kunna delta i samhället, oavsett funktionsnivå, HBTQ eller etniskt ursprung.

Kommunen ska fortsätta tidsbegränsa hyreskontrakten för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Osäker boende fyller på den stress och osäkerhet som flyktingen utsätts för och ökar risken för utanförskap, tryggt boende är en förutsättning för att du skall kunna bli en aktiv del i samhället. Flyktingar har låg möjlighet att påverka sin boendesituation och ligger helt i händerna på kommunen.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Miljöpartiet Hörby har hoppat över denna fråga

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att barn får ett varierat utbud av mat och en förståelse för vilken påverkan på klimatet och närmiljön. Vi äter idag alldeles för mycket kött vilket tyvärr kan påverka hälsan när man blir äldre. Det är viktigt att barnen får en sund matkultur med sig i livet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är tungt att arbeta inom äldrevården där tunga lyft ibland inte kan undvikas. Det är många i äldreomsorgen som inte orkar heltid hela livet och därför skall möjligheten ges för dem att gå ned i tid med bibehållen lön så att kroppen håller hela livet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Hörby behöver ha en bättre dialog med sina invånare och folkomröstningar om hur kommunen skall utvecklas på olika område är något som berör alla. Majoriteten av invånarna bor utanför centrala Hörby och folkomröstningar kan vara ett verktyg för en starkare samhörighet med kommunen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Äldre och handikappade förtjänar att bemötas på det språk som man förstår för att få den service man behöver. Att kräva perfekt svenska är inte realistiskt eller kanske inte ens optimalt. Det skall alltid finnas en arbetsledare som har möjlighet att delta vid behov. Vi vet att för lära sig bra svenska behöver man komma ut i arbetslivet och i vården behövs alla.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att få sin första lägenhet eller vid en livskris känna att man faktiskt har råd att bo, är viktigt för ett tryggt samhälle. Kommunen måste ha tillräckligt med enkla, billiga lägenheter för dem som flyttar hemifrån men också för dem som behöver ett tillfälligt boende. Detta måste vara en del av kommunens service till sina medborgare.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att bli äldre innebär inte att man inte skall ha någon valfrihet självklar skall det finnas möjlighet för privata bolag att driva äldreboende. Kommunen måste se till att man har en kontinuerlig uppföljning för att säkra kvalitén på de man ger bidrag eller betalar ut service kostnad till. Kommunen måste också se till att hjälpa äldre att kunna välja utifrån deras behov och önskningar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi håller på att lämna fossil-eran för en fossilfri tid. Detta innebär att fler elbilar kommer att finnas och behovet av att ladda dem också ökar. Vi måste kunna erbjuda besökare i Hörby och kanske även ute i byarna möjlighet till detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Orsaken till konflikter i världen är många och en del av problemet är tillgångarna som finns i olika länder. Vår konsumtion i Sverige påverkar omvärlden. Många importerade produkter och olja orsakar klimatförändringar och konflikter som människor flyr från. Då vi är en del av orsaken, behöver vi även vara en del av lösningen och se till att de som flyr får någonstans att leva.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: De privata företag som finns skal kunna finnas kvar under förutsättning att de driver en verifierad kvalitetsskola där man ger de bästa förutsättningarna för alla elever självklart utan diskriminering. Vinster skall återinvesteras i skolan och inte gå som aktieutdelning.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur är något som binder samman invånare då måste detta också vara tillräckligt finansierat för att alla skall kunna ta del. Det är viktigt att Hörbys medborgare har en möjlighet att lära känna dess historia för att kunna se den utveckling som har skett och vad Hörby har bidragit till i världen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Årets redovisade överskott har berott på ökning i statsbidrag och vi anser detta skall återinvesteras i de kommunala verksamheterna. Äldrevård och skola har blivit mål för stora besparingar under manadat perioden och lärarna har lyft bristerna som uppstår efter detta. Vi ser inte någon skattehöjning utan skatten skall vara tillräcklig för att ge kommuninvånarna förutsättningar och inte belasta dem

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Hörbys val:

 • Erbjuda kommunal service i hela kommunen
 • Köpa in mer ekologiska livsmedel till skolor och äldreboenden
 • Ta bort avgiften för kulturskolan