Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Hammarö

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet är det enda parti som tar itu med klimathotet och konsekvent för en grön politik i solidaritet med kommande generationer. Vi förenar det med vår övertygelse om alla människors lika värde, jämlikhet och rätt till delaktighet i samhället. Skolan på Hammarö ska hålla toppklass så att alla kan komma in på gymnasiet. Då förebygger vi fattigdom och ger alla barn den bästa chansen i livet.

Våra viktigaste lokala förslag

Skola och barnomsorg

Alltmer av lärarnas tid går åt till administrativt arbete, och vill vi ändra på. Vi vill att barnen ska få mer tid med sina lärare. Det är enligt forskningen det allra bästa sättet att förbättra skolresultaten. Trygga och lugna skolor med välutbildade lärare och skolledare. Inga barn ska hamna utanför. Vi ska fortsätta vara Värmlands bästa skolkommun.

Miljö och hållbarhet

Hammarö ska minska utsläppen av klimatgaser genom att fler åker buss och cyklar istället för att åka bil. Säkra cykelvägar ska finnas för alla barns väg till skolan.Vi uppmuntrar övergång till elbilar genom att ordna offentliga laddplatser. Matavfall ska källsorteras och insamlas för att tillverka biogas. Vi tar ansvar för Hammarös roll i att hindra klimatförändringarna.

Samhällsplanering och byggande

Vi verkar för att sociala mötesplatser ska finnas i bostadsområdena. Spontanidrottsplatser är viktiga. Grönområden mellan våra bostäder ska bevaras. Segregationen mellan Hammarös olika bostadsområden ska motverkas i bebyggelseplaneringen. Hammarös första kollektivhus (kollektivt boende) byggs på lämplig lokalisation.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Miljöpartiet är det enda riksdagsparti som tar itu med hoten mot vår framtid och konsekvent för en grön politik grundad på övertygelsen om alla människors lika värde och rätt till delaktighet i samhället. Detta förenar oss Miljöpartister på Hammarö och ligger till grund för vår lokala politik.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha största möjliga genomslag för Miljöpartiets politik och vi kommer att agera med den målsättningen. Valresultatet kommer att avgöra vad vi kan uppnå och hur det kan ske.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Hammarö

De två fritidsgårdarna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig På fritidsgårdarna kan man känna sig trygg, bli sedd, utvecklas och får vara den man är. De är öppna och kräver inte prestationer eller närvaro på viss tid. Därför kan de vara särskilt viktiga för ungdomar som inte deltar i föreningslivet. Viktigt att fritidsgårdarna har mål, utvärdering och kvalificerad personal, vilket vi har idag. Det måste finnas ett nära samarbete med kommunens föreningar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Nej. Vi har i nuvarande majoritet infört fritt val mellan två rätter dagligen. Vi tror att frivillighet och nyfikenhet, snarare än tvång, är effektivare för att minska kostens klimatpåverkan. Skolmåltiderna kan t.ex. koldioxiddeklareras (se vissa lunchrestauranger) så att barnen får möjlighet och uppmuntras att ta ansvar och reflektera över vilka val de gör och hur de påverkar andra människor.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Hammarö har endast två kommunala bolag, Hammaröbostäder och Hammarö Energi, och båda konkurrerar delvis med privata aktörer. De har dock en särställning som instrument för kommunens utveckling med viktiga allmännyttiga funktioner. Därför ska de stanna i kommunens ägo. Konkurrens bör utnyttjas till att effektivisera verksamheter där kommunens roll som utförare inte behövs.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Försök med sextimmarsdag har gjorts i äldrevården i Umeå och Göteborg och sjukskrivningarna påverkades inte alls eller bara marginellt. Det talar emot att sextimmars arbetsdag kan lösa de problem vi idag har med stor sjukfrånvaro och personalomsättning i äldreomsorgen. Därtill skulle det bli enormt dyrt. Socialförvaltningen måste jobba hårt med att göra arbetet både attraktivare och mer hållbart.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi har laglig skyldighet att ordna rådgivande folkomröstning om tillräckligt många invånare kräver det, så vi kan inte välja hur ofta det sker. Vi politiker kan också initiera en folkomröstning. Under vissa omständigheter kan det vara motiverat för en särskilt viktig fråga. Men normalt ska politikerna klara av att besluta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Alla anställda i Hammarös hemtjänst och äldreomsorg måste såklart ha tillräckliga språkkunskaper för att hålla god kontakt med våra brukare, samarbeta med kollegor och skriva journal. Detta säkerställs idag vid anställningsförfarandet. Brukarnas nöjdhet med personalen ligger runt 95 %, så vi politiker behöver nog inte peta i den nuvarande metoden för verifiering av språkkunskaper.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Barn ska ha rätt att välja skola, men skolor ska inte ha rätt att välja barn! Självklart ska de ta emot nyanlända elever!

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig För att minska klimathotet behöver vi alla hjälpas åt, och Hammarö kommun måste ta sin del av ansvaret. Vi ska underlätta övergången till elbilar genom att verka för en utbyggnad av infrastruktur för laddning. I samarbete med externa aktörer tar vi nu fram en plan för laddinfrastrukturen, bl.a. publika laddstolpar. I december ska den redovisa olika aktörers roller och vägen framåt.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Under 1800-talet flydde svenskar från svält och religiöst förtryck och mottogs i ett fritt Nordamerika. Vi i Miljöpartiet minns det när vi försvarar mänskliga rättigheter här på Hammarö. Sverige har undertecknat Genevekonventionen, så det är omöjligt med ett kommunalt veto mot flyktingmottagning. Migrationsverket beslutar, men måste samråda med varje kommun där flyktingar ska placeras.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Barn ska ha rätt att välja skola, men skolor ska inte ha rätt att välja barn! Tyvärr sker detta idag i grundskolor i andra kommuner, och det är svårt för en kommun att styra och motverka. Alla ska med, tycker vi, och då är aktiebolag inte lämpliga att driva skolor. Däremot värnar vi idéburna skolor och föräldra- och personalkooperativ som vi ju har på Hammarö.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Hammarö kommun spenderar minst av alla värmländska kommuner på kultur! Kulturskolan har flera års kö till musikundervisning och det leder till stora orättvisor. Det vill vi ändra på!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill gå tillbaka till den skattesats som rådde före förra valet, dvs sänka med 1,5 kr. Men det måste ske stegvis, och det får inte gå ut över kvaliteten i skolor och äldreomsorg. För 2023 har vi i majoriteten budgeterat en sänkning med 0,2 kr

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Hammarös val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Minska lärarnas administrativa uppgifter