Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Halmstad

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på oss är en röst för en rättvis klimatomställning, stärkt välfärd och ökad jämlikhet. Det finns bara ett miljöparti. Vi är det parti som alltid kommer att ta striden för människor, naturen, djuren och miljön.

Våra viktigaste lokala förslag

Miljö och klimat

Se till att Halmstad blir en fossilfri kommun senast år 2030, bla genom ökad satsning på sol- och vindkraft. Utveckla och förbättra gång- och cykelvägar samt kollektivtrafiken. Värna jordbruksmarken och satsa på grön innovation. Vi vill se fler reservat för skog och vatten. Alla kommuninvånare ska ha tillgång till grönområden.

Utbildning och hälsa

Halmstad ska vara en kommun där skolgången är likvärdig och främjar en lärmiljö där elever och lärare utvecklas och trivs. Barn och ungas fysiska, psykiska och sociala hälsa ska stärkas och de som behöver stöd ska få det tidigt. Vi vill minska antalet barn per grupp i förskolan, förstärka elevhälsan, anställa fler i skolan och ge lärarna mer tid för eleverna.

Tillit och trygghet

Halmstad ska vara en kommun som ger invånarna likvärdiga förutsättningar för hälsa, trygghet och säkerhet oavsett var en bor. Förstärka barn- och jämställdhetsperspektivet i samhällsplaneringen, öka delaktigheten i kultur och föreningsliv för att stärka demokratin. Vi vill satsa på verksamheter som stödjer män, kvinnor och barn som möter våld i hemmet samt stödet för hbtq+ personer i utsatthet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer att söka inflytande för att genomföra den gröna politiken. Vi är vana att samarbeta med olika partier och valresultatet får bestämma förutsättningarna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Halmstad

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Halmstads kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Havsbaserad vindkraft kan ersätta hela Sveriges elproduktion från kärnkraft och mer därtill. Det blåser mer till havs vilket gör att den havsbaserade vindkraften är en stabilare energikälla och har en större årsproduktion än den landbaserade.

Ett hotell ska byggas på Österskans i centrala Halmstad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Den nuvarande förslag tar förs stor plats i anspråk samtidigt som det inte passar in med befintliga karaktärsdrag och den känsliga kulturmiljön.

En ny bilbro ska byggas över Nissan på Söder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill ha hållbara transporter i synnerhet i innerstaden, vilket leder till att det inte finns något behov av en bro. Samtidigt löser inte den föreslagna bron behovet, varken volymmässigt eller större transportfordon.

Örjans vall ska rivas för att ge plats för nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Med tanke på klimatförändringarna och de konsekvenser det medför i form av exempelvis översvämningar är platsen inte lämplig för bostadsbyggnation.

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Halmstad har den bästa åkermarken i Sverige. Vi behöver effektivisera vårt jordbruk, minska näringsförluster och utnyttja all odlingsbar mark för att säkra vår livsmedelsproduktion. Vi ser det som en slags solidaritet - att vi själva kan producera vår mat och inte köper upp mat som andra människor behöver.

Företag som köper kommunal bostadsmark måste bygga en andel hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Med reservation för att på vissa ställen i kommunen är det inte lämpligt med fler hyresrätter med tanke på kommunens utmaning med segregation. Det är viktigt med fler blandade boendeformer i hela kommunen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det handlarom hur man ska se på folkomröstningar - rådgivande eller beslutande. Vi har ett representativt system och det fungerar väl. Därutöver behöver kommunpolitiker generellt sätt bli bättre på att förankra och fånga invånarnas åsikter och behov. Miljöpartiet vill se fler plattformar för inflytande och lokalt engagemang.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns redan kravställande om att ha kunskaper motsvarande Svenska för invandrare, SFI nivå C. Samtidigt vill vi hellre se till att stärka språket från dag ett inom etableringen genom olika insatser både i kommunens regi och med hjälp av civilsamhället.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunens bolag (HEM/HFAB) ska dock arbeta för att det finns laddpunkter.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver vara solidariska när det kommer till flyktingmottagandet. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Däremot behöver vi arbeta hårt för att påskynda etableringen på arbetsmarknaden och övriga samhället för alla de som får uppehållstillstånd. Vi vill satsa på fler praktikplatser, mer resurser till vuxenutbildningen och en jämlik skolgång.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill satsa på en likvärdig skola som möter varje elev utifrån elevens egna förutsättningar. För att uppnå detta behövs det mer resurser till skolan. Vi vill ha kvar pengarna i skolan och därför stoppa alla vinstdrivande friskolor. Ingen ska sko sig på våra barns framtid.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Ett levande och tillgängligt kulturliv är en central del av ett Halmstad som konst- och kulturkommun. Olika kulturverksamheter är viktiga verktyg för att skapa plattformar för demokratisk och social utveckling i kommunen. Vi i Miljöpartiet vill satsa mer resurser på dessa verksamheter.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Halmstad har idag en rimlig skattenivå för att tillgodose invånarnas behov. Kommunen behöver arbeta med fördelningen av de kommunala medlen så att de tjänar invånarna väl. I det långa loppet vore det önskvärt att skattenivån kan sänkas.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Halmstads val:

 • Anställa mer personal på Andersbergsskolan
 • Utöka resurserna till vuxenutbildning
 • Utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet vill bryta segregation, snabba på etableringen på arbetsmarknaden och investera i en likvärdig skolgång.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Halmstads val:

 • Bygga fler billiga hyreslägenheter
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Skapa fler grönområden i tätorterna