Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Gotland

Varför ska väljarna rösta på er?

Det finns bara ett miljöparti i Sverige. Bara ett parti som har politiken för en rättvis klimatomställning. Vi är en del av det parti som får högst betyg av miljörörelsen och det enda partiet som har en klimatfärdplan. Miljöpartiet kommer alltid ta kampen för både människa, naturen, djuren och miljön. Vi vill att alla som lever på ön ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

Våra viktigaste lokala förslag

Företagsmiljöpartiet

Vi vet att en politik som gynnar miljömässig och socialt hållbar utveckling, entreprenörskap och innovation är vad gotländska företagare förtjänar och behöver. Ett hållbart samhällsbygge förutsätter moderna och innovativa företag som skapar arbetstillfällen, men även goda förutsättningar för de småföretagare som vill utveckla lantbruk, matproduktion och livsmedelsförädling för en högre lönsamhet.

Vårdmiljöpartiet

Samhället behöver satsa på hälso- och sjukvården både på kort och lång sikt. Region Gotland behöver därför utveckla nya arbetssätt inom vården och se över var den erbjuds. Vi vill att ingångslönerna för sjuksköterskor och undersköterskor höjs till en rimlig nivå och att hemtjänstpersonal ska ha heltidslön för 30 timmars arbetsvecka.

Livsmiljöpartiet

Miljöpartiet vill skapa en hållbar vattenförsörjning och säker tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat genom ett starkare lagstadgat skydd, större insatser för klimatanpassning, bättre kemikaliekontroll och nya finansieringslösningar för långsiktiga investeringar. Vi vill stärka skyddet för viktiga dricksvattentäkter och stoppa den storskaliga kalkbrytningen på Gotland.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti Regionalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är betydligt mer kritiska till den storskaliga kalkbrytningen på ön än vad partiet är på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se det styret som ger Gotland mest grön politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Gotland

Regionen ska bygga en avsaltningsanläggning för Visby och Norra Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet ser ett framtida samhälle där avsaltat vatten används till sådant vi idag använder prima dricksvatten till, som att tvätta bilen, duscha, skura golv och frysa ishallar. Vi tror att det naturliga grund- och ytvattnet är det som ska utgöra vårt dricksvatten och vill därför att vårt grundvatten alltid ska prioriteras i de fall andra intressen hotar dess förekomst.

Äldreboenden som drivs privat ska återgå till att drivas av Region Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill att fortsatt upphandling av Region Gotlands egna äldreboenden stoppas.

Regionen ska verka för att stoppa storskalig kalkbrytning på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi anser inte att en så pass storskalig industri är möjlig att bedriva på en liten och känslig plats som Gotland. Det har brutits och sprängts i hundra år på vår lilla ö och kalkbolagen har nu kommit ner på djup där det inte längre är möjligt att bryta utan att påverka det livsviktiga grundvattnet.

Landsbygdsskolorna på Gotland ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill värna landsbygdsskolorna och bibehålla modellen med förskola-årskurs 6 där.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Medarbetarna förtjänar mer än applåder – de måste få fler kollegor, mer tid till återhämtning och högre löner. Det är hög tid att uppvärdera kvinnodominerade yrken.

Det ska hållas fler lokala folkomröstningar på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet vill se ett samhälle där varje medborgare har konkreta möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Därför vill vi komplettera vårt parlamentariska system med mer direktdemokrati, fler lokala rådgivande folkomröstningar, större öppenhet och fler möjligheter att påverka beslutsprocessen. Besluten ska alltid tas så nära de berörda som möjligt.

Alla nyanställda inom vård, hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ett test är inte rätt metod att lösa ett problem. Vi skulle riskera att förlora många kompetenta personer som är bra på att ta hand om människor om vi skulle införa detta. Däremot ska vi givetvis hjälpa och stötta de individer som behöver förbättra sina språkkunskaper. Det krävs ordentlig utbildning före anställning.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Region Gotland ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill främja en blandning av bostadsstorlekar, bostadstyper och upplåtelseformer inom samma område vilket motverkar segregation och skapar ett mer levande samhälle.

Region Gotland ska ansvara för att alla har tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ett bra förslag, vi vill också att all nyproduktion av flerbostadsfastigheter inkluderar solceller, energilagring och laddstolpar för elfordon.

Region Gotland ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Asylrätten är en grundläggande mänsklig rättighet och en fråga om värdighet. Migration ska ses som en tillgång – inte en belastning.

Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kulturella och kreativa näringar är tillsammans med vårt kulturarv och kulturlandskapet ett av Gotlands starkaste profilområden, därför behöver den offentliga finansieringen stärkas.

Barnmorskor i förlossningsvården ska erbjudas förkortad arbetstid med bibehållen heltidslön

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver investera mer i de anställda och förbättra återhämtningen. Miljöpartiet vill se en större flexibilitet och att fler barnmorskor ges möjlighet till förkortad arbetstid med bibehållen lön, för minskad stress och mer tid till återhämtning.

Regionerna ska lämna över ansvaret för sjukvården till staten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Däremot måste staten ta ett större ansvar för vårdens finansiering. Varje höjning av regionskatten drabbar de med lägst inkomster hårdast. Miljöpartiet vill därför se en högre statlig finansiering och öka statsbidragen till vården med 40 miljarder kronor per år till år 2026.

Regionen ska verka för att rätten till tolk ska begränsas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Information om Regionens verksamheter ska finnas tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, på lätt svenska, på våra minoritetsspråk och de vanligaste invandrarspråken. Tillgången till god tolkhjälp ska säkerställas.

Kollektivtrafiken i gles- och landsbygd ska byggas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi tror att morgondagens kollektivtrafik kommer att bygga på den enskildes behov med anropsstyrning och förbeställda resor. Vi vill därför främja en teknisk utveckling som gör detta möjligt så att det går att leva hållbart på hela Gotland. Vi vill även att Region Gotland tillsammans med näringslivet uppmuntrar nya former för systematiskt samåkande och fordonspooler.

Regionen ska verka för att begränsa privata vårdcentralers rätt att etablera sig var dom vill

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Verksamheter i välfärden får inte hanteras som vilken marknad som helst. Vi är inte konsumenter i välfärden, vi är medborgare. Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen.

Hur mycket skattemedel ska regionen satsa på kollektivtrafik?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill att människor ska ha möjlighet att välja den vård eller omsorg som passar dom bäst. Det är positivt att kunna byta husläkare. Vi vill förbättra villkoren för idéburna aktörer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag på Gotland?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst. Elever, föräldrar och skattebetalare ska kunna lita på att våra gemensamma skattepengar används på rätt sätt. Vi behöver idéburna skolor på ön.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill att samhällets möjligheter att bedriva långsiktig kulturverksamhet oberoende av staten förbättras. Vi ser helst att kulturstöden utökas och anpassas till de behov som finns, samt att stöd även ska kunna ges till kulturföretag och enskilda firmor.

Hur mycket ska medborgarna på Gotland betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Miljöpartiet Gotland har hoppat över denna fråga

Vilka av följande förslag ska Region Gotland prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Gotlands val:

 • Erbjuda gratis kulturskola
 • Förbättra Region Gotlands service gentemot företag
 • Prioritera inköp av ekologisk mat till skola och vård