Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Götene

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi ser helheten mellan vårt ekosystem, arters och människors överlevnad. Vi är det parti som tar klimatkrisen på allvar. Klimatet orsakar redan nu människors lidande och död. Vi är det enda parti som har en klimatfärdplan.

Våra viktigaste lokala förslag

Barn och ungdom

Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Att elever ska ha möjlighet att uppnå sin fulla potential. Förskola, 1-6 skolor och fritidsaktiviteter ska finnas i alla kommunens tätorter.

Äldreomsorg

Vårdtagare inom äldreomsorg och LSS ska känna trygghet och erbjudas ett rikt utbud av aktiviteter. Trygghetsboende ska finnas i alla tätorter.Personalen ska ha en rimlig arbetsbörda och en god arbetsmiljö. Heltidsarbete ska vara en möjlighet.

Miljö och klimat

Kommunen bör använda fossilfria energikällor. Maten som serveras i kommunens verksamheter ska vara närodlade, ekologisk och klimatsmart. Översikts- och detaljplaner ska innehålla åtgärder för klimatanpassning. Nybyggnationer ska vara klimatneutrala.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet tillsammans med partier som vill stödja och driva våra gröna frågor.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Götene

Hela Brännaskogen ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Viktigt att bevara och utöka grönområden för klimatet och välbefinnande.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alla ska ha tillgång till våra stränder.

Övervakningskameror ska sättas upp på offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska köpa tillbaka Västerbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver den gymnasieskola som finns där. Den gynnar elevers valmöjlighet och vår kommuns näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kan göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare och behålla personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Inga missförstånd som beror på bristande språkkunskaper får inte äventyra säkerheten och trygghet för vårdtagare och anställda.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det behövs billiga bostäder för unga som vill ha eget boende och äldre som vill flytta ifrån sina hus.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Götene kommuns äldreomsorg har i enkäter under flera år i rad fått höga betyg beträffade kvalitet och nöjdhet.Det visar att kommunen kan! Skattefinansierad verksamhet bör i första hand drivas kommunalt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Detta är i första hand en fråga för elnätsbolaget. Däremot kan kommunen upplåta mark till publika stolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vårt land har bestämt att ta emot flyktingar. Alla kommuner bör solidariskt ställa upp utifrån sina förutsättningar att ta emot människor som behöver skydd.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur ska vara tillgänglig för alla och ger både bildning och livskvalitet.Ett allaktivitetshus kan ge generösa utrymmen för kreativitet och skapande. Alla barn ska ha möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet oavsett föräldrars ekonomiska förutsättningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Götene kommun ligger högt skattemässigt. För att behålla den sociala välfärden och möta upp för kommande investeringar behöver skattesatsen ligga kvar på befintlig nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Götenes val:

 • Bygga ett nytt badhus
 • Planlägga fler bostäder utanför Götenes centralort

Så svarar MP: 1. Utöka elevhälsan i kommunens skolor. 2. Bygga ett nytt badhus. 3.Planlägga fler bostäder utanför Götene centralort.