Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Forshaga

Varför ska väljarna rösta på er?

Att värna om miljön och motverka hänsynslös exploatering för kortsiktig vinning är en ödesfråga för mänsklighetens fortlevnad, och inget annat parti tar denna fråga på tillräckligt stort allvar.

Våra viktigaste lokala förslag

Klimatneutralt Forshaga

I kommunfullmäktige i Forshaga har vi gemensamt beslutat att kommunen ska vara klimatneutral senast 2030. Vi vill verka för: Attraktivare kollektivtrafik lokala tankställen för el- och biogasfordon solenergi från kommunala tak cykelbana till Kil ökad andel ekologiska och närproducerade råvaror i kommunens kök

Förkortad arbetstid

Kommunens personal har gjort viktiga insatser för samhället, inte minst under coronan. För att ge personalen ett hållbart arbetsliv, så vill vi införa förkortad arbetstid. Vi tycker att det är lämpligt att först genomföra ett försök inom hemtjänsten.

Människovänlig samhällsplanering

Vi vill bygga Forshagas samhällen mer barnvänliga, så att den nära, snabba och säkra vägen är till cykel eller till fots. Attraktiv närnatur ska vara en resurs för boende och besökare. Vi behöver bygga ut cykelvägar på landsbygden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är vår förhoppning att Miljöpartiet kommer att kunna fortsätta ha inflytande på svensk politik, helst i regeringsställning.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ingen kommentar

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Forshaga

Kommunen ska öppna fler förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Eftersom det till följd av inflyttning och folkökning finns ett växande behov av förskoleplatser så är fler förskolor ett sätt att möta det, alternativt att bygga ut de befintliga.

Mobilförbud ska införas på skoltid i kommunala skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att rektorer ska få bestämma om arbetsmiljön i skolan och när de vill införa mobilförbud så är det rätt att de har den möjligheten

Alla över 85 år ska garanteras plats på ett anpassat boende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att man ska kunna ha ett bra liv i alla åldrar här i kommunen. Många över 85 behöver anpassat boende, och det behöver vi som kommun vara förberedda för, så att den valmöjligheten finns tillgänglig.

Minutscheman inom äldreomsorgen ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ja, det är viktigt att anställda inte blir pressade under schemat, samtidigt behöver fasta tider ändå finnas för att tillgodose efterfrågan på omsorg. Äldre ska var trygga i att personalen infinner sig, vilket underlättas av i görligaste mån fasta tider. Utrymme behöver samtidigt finnas för oförutsedda händelser.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunala bolag såsom Forshagabostäder och Forshaga Fiber är viktiga då de fyller uppgifter som privata bolag inte behöver göra. T.ex vill inte privata bolag byggga nya hyresbostäder i kommunen trots att behovet är stort. Motsvarande gäller Forshaga Fiber.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi går till val på förkortad arbetstid i hemtjänsten. Exakt antal timmar per vecka och om nedgången i arbetstimmar ska ersättas 100% eller mindre är frågor som vi ser fram emot att diskutera med övriga partier.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Delaktighet är viktigt, och när det lämpar sig bör kommunala folkomröstningar vara en del av den demokratiska processen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kunskaper i svenska språket är viktigt, men även många andra språk är berikande för arbete i hemtjänst och äldreomsorg. Vill man ta hjälp av språktest för att hjälpa anställda att förbättra sin svenska så må det vara hänt, men det bör inte användas som ett medel att stänga dörren för nya anställda.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är viktigt att alla nuvarande och framtida kommuninvånare ges möjlighet till en bostad. Den vanligaste begränsningen är oftast inte utbud utan ekonomiska möjligheter att ta emot det som erbjuds. Det är viktigt att unga som gamla m.fl. inte blir ekonomiskt segregerade och här har kommunala bostadsbolaget FaBo en viktig uppgift.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Privata vinster i vård och omsorg tenderar att öka risken för att kvaliteten försämras, då de prioriterar vinning på bekostnad av att ge god vård och omsorg.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig För att minska fossila utsläpp behöver elfordon kunna laddas. För att detta ska kunna genomföras är det viktigt att kommunen är delaktig i den utvecklingen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi anser det är viktigt att skolan inte ska bli en marknad, men verksamhet som Forshaga Akademin är ett viktigt tillskott!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig För oss är det viktigt stärka stödet till kultur, natur och idrottsföreningar. Kultur berikar demokratin och ökar livskvaliteten för invånarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kommunens ekonomi är god idag och vi bedömer att befintliga medel är tillräckliga för att klara kommande satsningar. Klimat och miljöåtgärder är dessutom oftast direkt lönsamma.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Forshagas val:

 • Anlägga fler cykelvägar
 • Erbjuda lovskola och läxhjälp
 • Införa tätare turer i kollektivtrafiken på helger

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill bygga Forshagas samhällen mer barnvänliga, så att den nära, snabba och säkra vägen är till fots eller per cykel. För allas rörlighet är det viktigt att förbättra kollektivtrafiken, speciellt på kvällar och helger. Vi vill att alla elever ska få det stöd och den tid de behöver för att klara skolgången väl.