Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Falköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står upp för både människa, djur & natur och kommande generationer. Vår gröna ideologi låser sig inte till gamla lösningar och modeller. Vi ser till människa, inte till system.

Våra viktigaste lokala förslag

Förbättringar av klimat & miljö

Vi vill se en energieffektivisering av den kommunala verksamheten och dessutom fasa ut fossila bränslen från verksamhet. Kunskapsutveckling för medborgare och företag kring klimatanpassning, omställning och biologisk mångfald för att underlätta för medborgare och företag i omställningen. Utveckla möjligheter för tillgång till återanvändningsbart virke och byggmaterial på Återvinningscentralerna.

Ökad självförsörjning

Vi vill producera egen grön el på kommunalt ägda fastigheter, samt utreda möjlighet för en solcellspark på “soptippsberget”. Vi vill bevara jordbruksmarken för matproduktion och stötta kommunens jordbruksföretag genom nätverkande och kompetensutveckling. Utveckla beredskapslager tillsammans med närliggande kommuner och i regionen.

Ökad social hållbarhet

Vi vill förstärka demokratin för ökad inkludering i samhällsutvecklingen. (Medborgarförslag, medborgardialoger, rådslag) Skapa en likvärdig, flexibel och välutrustad skola med väl tilldelade resurser som tillgodoser elevernas behov. Gratis och utbyggd kollektivtrafik för att underlätta pendling vid studier och arbete. Utvärdera och förnya cykelstrategin, och inkludera landsbygden i strategin.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi tror inte på längre straff för unga, utan vill hellre se att kommunens socialtjänst och skola får ökade resurser för att arbeta förebyggande.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan tänka oss att samarbeta med de partier som delar vår värdegrund och där vi kan få igenom vår gröna politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna är uteslutet, övriga partier får bevisa vart de står.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Falköping

Planerna på att bygga Platåskolan för över tusen elever ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi ser att eleverna i Falköping behöver en ny modern skola. Planerna för skolan ser riktigt bra ut och ska tillgodose elevernas behov, trots dess storlek.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill värna den personliga integriteten, och anser inte att ett övervakningssamhälle ökar tryggheten, snarare motsatsen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är något som får granskas i individuella fall, men generellt för företag med medborgarfokus ser vi att Kommunen driver med tydligare medborgarintresse.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Äldreomsorgspersonalen behöver attraktivare arbetsvillkor. Vi ser sänkt arbetstid som ett av dessa, men än viktigare är att bli av med delade turer och stress.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Medborgarnas röst måste bli högre och tydligare i politiken.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Skolan ska inte välja elever, föräldrar ska välja skola åt sina barn.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En tillgänglig bostadspolitik gynnar hela samhället

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Privata företag får absolut bedriva företag inom välfärden, men vinsten bör återinvesteras i verksamheten och gynna de boende, inte investment-bolag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kommunens klimatstrategi innehåller mål om sänkta klimatutsläpp inom hela kommunens geografiska yta, och därför måste kommunen se till så att infrastruktur för utsläppsfri bilism finns på plats för att stödja medborgarna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Människor på flykt ska aldrig vara oroliga över att inte få plats i vårt Sverige!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: I dagsläget ser vi nationellt hur friskolor utarmar den kommunala skolbudgeten, varför vi ser att vi ska vara försiktiga med nyetableringar. Medan idédrivna friskolor och landsbygdsskolor som hålls till liv med hjälp av friskolor ska stöttas.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Kultur är viktigt för alla medborgare. Det är ett demokratiskt uttryck. Barn och unga ska ha självklar tillgång till kulturskola, idrott och bibliotek.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Ökade levnadskostnader och drivmedelspriser kräver sänkt skatt på arbete för att medborgarna ska ha råd med både bra liv och klimatomställningen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Falköpings val:

 • Bygga en kommunal solcellspark
 • Införa gratis kollektivtrafik i kommunen
 • Öka antalet lärare i lågstadieskolorna