Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Falkenberg

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi är det enda riktiga Miljöpartiet där solidaritet och respekt för allt levande på jorden finns i vårat DNA. i Falkenberg verka för en landsbygd där bönder lättare ska kunna ställa om till ekologiskt jordbruk och där människor som lever och verkar ska kunna ha tillgång till samhällsservice och goda kommunikationer. Vi vill aktivt värna jordbruksmark samt arbeta för att vara föregångare in

Våra viktigaste lokala förslag

Förnyelsebar energi

Installera solceller på alla kommunala byggnader där det är möjligt, med start ishallen. Krav på solceller vid all detaljplaneläggning samt bygglov. Förenkla bygglovsregler för solceller på befintliga byggnader. Investera i vätgasanläggningar. Underlätta utbyggnad av havsbaserad vindkraft utanför Falkenbergs kust.

Hållbar matproduktion

Bevara jordbruksmark till odling vid detaljplaneläggning. Stödja och aktivt arbeta för att kommunens lantbrukare ska kunna ställa om och få utbildning i ekobruk. Öka andelen kravmärkt och närodlad mat till kommunens verksamheter Gynna småbrukare framför koncerner i kommunens upphandlingar. Säkra kompetensförsörjningen genom att satsa på det lokala Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Hållbar transport och kommunikation

Anlägga nya cykelbanor till Vessigebro, Slöinge och Långås. Satsning på cykelvägar och cykelöverfarter vid om/nybyggnation av vägar. Anlägga offentliga tryckluftspumpar för cyklar på fler platser. Utveckla stationsområdet med handel och möjlighet till säker cykelförvaring. Installera fler laddningsstolpar för elbilar.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet är öppen för samarbete med nästan alla partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Falkenberg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För oss är frågan om personlig integritet mycket viktig och varje kamera på allmän plats en inskränkning på den personliga integriteten. Varje gång ett samhälle valt att låta upplevd säkerhet gå före personlig integritet har det varit de första stegen mot ett mer auktoritärt samhälle. Dock har de sin plats på tex avskilda parkeringar och i parkeringshus

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Sverige har en självförsörjningsgrad på mindre än 35% och pandemin visade tydligt att i händelse av kris kan vi inte räkna med att importera det vi behöver. Varje land kommer se till sina egna behov först. Därför måste varje kvadratmeter kvarvarande jordbruksmark skyddas

Kommunen ska ställa krav på solcellsanläggningar vid nya bostadsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Ja. Solceller skall sitta på tak, inte i solcellspaneler. Skall vi bli av med beroendet av icke-förnyelsebar energi måste vi ställa om till förnyelsebara energi källor så snabbt som möjligt. Skall vi bli av med fossil el snabbt nog för att klara 2 grads målet måste all fossilenergi ersatts inom två till tre år. Alltså måste vi göra allt vi kan för att styra utvecklingen åt rätt håll

Kommunen ska säga nej till nya vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Samma motivering som på fråga tre. Att i det här läget motverka etablering av förnyelsebar energi är ren idioti

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Forskningen visar tydligt att skall vi säkra tillgång till framför allt billiga hyresrätter och grön el behöver de tillhandahållas av det allmänna

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I dagens samhälle finns en stor del av befolkningen som inte har jobb samtidigt som de som jobbar stressar ihjäl sig. Forskningen på området visar tydligt att ju bättre balans mellan jobb och fritid ger bättre mående, lägre sjukskrivningstal och högre effektivitet. Att inte förkorta arbetsveckan, inte bara för hemtjänsten utan för hela samhället, är att be om ökad psykisk ohälsa och sämre resultat

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Om vi bortser från det inhumana i förslaget så behöver vi alla händer i kan hitta i äldreomsorg, förskola och skola. Den demografiförskjutning som varnats för i flera decennier är tillslut här och alla aktörer har stora provåblem att hitta personal. Att i det läget avskriva kompetenta vårdgivare pga av bristande språkkunskaper är att be om problem

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Ja. Friskolor skall inte ha en gräddfil utan avkrävas samma ansvar och ha samma skyldigheter som kommunala skolor. Åtminstone så länge de är skattefinansierade

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ja. Billiga hyresrätter är en förutsättning för att säkra bostäder till socioekonomiskt svaga grupper, ungdomar och fattigpensionärer och i nuläget är det endast det allmänna som tillhandahåller dem. Privata hyresvärdar är inte intresserade

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Om de uppfyller alla lagkrav och inte plockar ut skattepengar ur verksamheten är de ett välkommet alternativ

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Ja. Sociotekniskasystem (el, vatten, kollektivtrafik, tåg m.m.) har till dags dato alltid blivit billigare och effektivare i allmän regi än i privat. Därför bör det allmänna satsa på infrastruktur som leder till en snabbare omställning från fossila bränslen

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Nej. Dels är flyktingar en tillgång. En klar majoritet vill inget hellre än att komma i arbete och ge tillbaka till det samhälle som tagit emot dem och vi har ett stort behov av ny personal inom många sektorer. Men främst: En flyr inte för att det är en rolig grej utan för att alternativet är död och/eller förföljelse och som 1930-40 totalen visade måste rätten till asyl vara okränkbar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Privata alternativ kan vara ett positivt inslag i skolan, men då skall de drivas i annan form än företag. Ett företags främsta uppgift är att generera vinst till ägarna och då de ända inkomsterna i skolan är skattepengar skall de aldrig betalas ut som vinst till ägarna utan alltid återinvesteras i verksamheten. Därför behöver företagsdrivna friskolor kraftigt minska, kanske tillochmed försvinna h

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur är en investering i medborgarnas välmående och hälsa, alltså en investering för kommunen snarare än en kostnad. Att göra kultur självfinansierad är att utestänga stora delar av samhället från kulturupplevelser. Dessutom de delar där effekterna på hälsa oc välmående är som störst

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det finns i nuläget inget behov av att höja skatten

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Falkenbergs val:

 • Bygga cykelvägar på landsbygden
 • Införa arbetssätt med två undervisande lärare per lektion
 • Utöka bemanningen i äldreomsorgen