Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Eslöv

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet behövs i Eslöv för att kommunen ska styra mot ett mer hållbart samhälle. Det gäller framförallt hållbarhet inom klimat och miljö men också ekonomisk och social hållbarhet. Det ska vara lätt att leva ett hållbart liv där livspusslet går ihop var du än bor i kommunen, vilken ålder du än har och vilket livsskede du än är i.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla skolor ska vara bra skolor, de bästa

Alla skolor ska vara bra skolor som elever vill gå i och lärare vill jobba i. För att komma dit behöv satsningar på skolan. Mer resurser till skolan å att det kan bli fler vuxna i kolan och högre lön till lärarna. Mer tillit till lärarna genom mindre detaljtyrning och administrativ börda. Satsningar på skolan behöver också riktas till vuxenutbildningen och SFI.

Offensiv klimatkommun

Kommunen ska underlätta för Eslövsborna att leva klimatsmart. Det kräver utbyggd cykelinfrastruktur över hela kommunen, utbyggd kollektivtrafik, fler laddningsstationer och pendlarparkeringar för både cyckel och bil vid buss och tågstationer. Kommunen bör också investera mer i förnybar energi och energieffektivieringar.

Hållbart markutnyttjande

Eslöv måste vara försiktig med hur den goda åkerjorden i kommunen används. Redan hårdgjord yta ska användas först vid nybyggnation. Använd befintliga byggnationer på ett bättre sätt genom att exempelvis bygga på fler våningar. Premiera ekologisk andelsjordbruk där maten kan användas i den offentliga verksamheten i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi r öppna för alla konstellationer som är beredda att genomdriva förslag som leder till ett mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Eslöv.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Eslöv

Kommunens kameraövervakning ska utökas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kamerabevakning kan behövas ibland men för att öka tryggheten är det bättre med mer förebyggande insatser så som belysning, nattvandrare, fritidsgårdar, drogförebyggande arbete etc.

Fler skyddade naturområden ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En bevarad natur och biologisk mångfald ger tillbaka både ekonomiska och miljömässiga resurser till samhället och kan vara ett viktigt andningshål för folk. En förstörd natur kommer slå tillbaka i form av försämrad livsmedelsproduktion, sämre hälsa, sämre vattenkvalitet etc.

Kommunen ska fortsätta säga nej till höghastighetstågen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Höghastighetsbanan behövs för att ordinarie stambana ska kunna rustas upp och fler tåg gå i tid. Eslövsbor som vill åka Pågatåg och Öresundståg kommer drabbas mindre av förseningar och ha fler avgångar att välja med ännu om höghastightesbananbyggs eftersom det kommer bli mer plats på spåren.

Nybyggen ska i första hand ske på redan asfalterad eller stenlagd mark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det behövs byggas fler bostäder i Eslöv, men att bygga på Sveriges bästa åkermark är enormt resursslöseri. Vi behöver mer åkermark och biologisk mångfald men inte fler asfalterade ytor.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig På lång sikt menar vi att detta är en viktig reform för att fler ska vilja och orka arbeta inom äldreomsorgen. Att ta han dom de äldre i samhället är väldigt viktigt och de som arbetar med detta behöver bättre arbetsvillkor för att kvaliteten på omsorgen ska kunna hålla en hög nivå.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att Eslövsbor är med och påverkar utvecklingen i kommunen. Vi utgör alla en del av samhället och skapar det tillsammans. Vi ser positivt på fler kommunala folkomröstningar i frågor som är enkelt avgränsade och som varit okända innan allmänna valet så att folk inte redan kunnat göra sin röst hörd.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att kunna svenska är väldigt viktigt i äldreomsorgen. Vi tror inte att ett språktest löser behovet. Kommunen bör testa språkkunskaoerna vid anställning och säkerställa utbildning under introduktionen för att nå den nivå som krävs.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Privata företag kan vara ett bra komplement till det offentliga men vi tycker inte att de ska vara vinstdrvande utan ha de äldre som främsta fokus. Det måste vara höga kvalitetskrav på både dem och de offentligt drivna enheterna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kommunen måste gå i bräschen för omställningen till ett mer klimatsmart samhälle och måste underlätta för invånarna att minska sittklimatavtryck. I Eslöv är det många som behöver bilen och då har kommunen ett extra ansvar att se till att folk har möjlighet att köra mindre klimatbelastande bilar så som elbilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Privata skolor kan vara ett bra komplement till de offentliga men vi anser att de inte bör vara vinstdrivande utan ha elevernas lärande i fokus.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Eslövs val:

 • Bygga ut cykelvägarna i hela kommunen
 • Göra en ekonomisk storsatsning på äldreomsorgen
 • Säkra kommunal service i alla delar av kommunen