Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Eskilstuna

Varför ska väljarna rösta på er?

1. En röst på Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna är en röst på ett nytt grönt folkhem. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart och miljövänligt samhälle och satsa stort på en förbättrad välfärd, där alla ska med. Vi vill öka takten på omställningen genom förnybar energi, skydda vår värdefulla natur, satsa på skolan, bättre arbetsvillkor och krafttag mot våld och kriminalitet.

Våra viktigaste lokala förslag

Badbar å och fria vandringsvägar

Ån är en källa till glädje för många Eskilstunabor, men idag går det tyvärr inte att ta sig ett dopp i centrala staden. Det vill vi ändra på och utveckla å-rummet för rekreation. Vi värnar också om ett rikt djur- och växtliv och vill ge fisk som ål och asp möjlighet att komma tillbaka till Eskilstunaån genom att skapa fria vandringsvägar.

Satsa på fler gröna jobb och utveckla Eskilstuna till Sveriges energihuvudstad

Vi behöver ställa om ett hållbart energisystem. Eskilstuna har goda förutsättningar för att bli en spjutspets i omställningen, med Energy evolution center, ett universitet, ett kommunalt energibolag, och två myndigheter med energi i fokus. Det här vill vi ta vara på och skapa Sveriges energihuvudstad - i Eskilstuna och driva på för en grön omställning som skapar innovation.

Sätt stopp för våld och skjutningar

Alla barn i Eskilstuna ska få en trygg uppväxt med möjligheter och en framtid att längta till. Förebyggande insatser skapar motståndskraft mot våldet, därför vill vi bredda de satsningar som finns för ökad trygghet idag (Trygga Unga, 13-20 år), till att omfatta även förskolan och familjecentraler och satsa resurser på både Trygga Barn (0-12 år) och fler familjevägledare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Principiellt är vi öppna för att samarbeta med alla partier vars politik och ideologi inte går helt på tvärs mot vår. I praktiken innebär det att ett samarbete med S, C och V ligger närmast till hands.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

3. Samarbete med SD är uteslutet och med M och KD föga sannolikt.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Eskilstuna

Kjula flygplats ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Att de partier som nu styr Eskilstuna länge drivit på för en kommersiell flygplats i Kjula är klimatmässigt vansinne. Flyg är det mest klimatbelastande färdmedlet och ser på kort sikt ut att bli svårast att ställa om till hållbara drivmedel. Det är fel att lägga kommunala skattepengar på en flygplats, vi ser hellre att området används för en solcellspark.

En ny scen ska byggas i Stadsparken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig En ny scen i Stadsparken skulle främja kulturlivet i Eskilstuna och bidra till att skapa en levande stad, särskilt under sommaren. Miljöpartiet värnar alltid kulturen och ett levande centrum.

Kommunens gymnasier ska erbjuda fler utbildningar inom bristyrken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vår politik ska ge alla människor möjlighet att efter sina egna förutsättningar kunna utbilda, fortbilda och omskola sig i relation till arbetsmarknadens efterfrågan. Vi menar att till exempel yrkesutbildningar är särskilt viktiga att satsa på eftersom dessa i stor utsträckning leder till arbete efter genomförd utbildning.

Personer med hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet önskar se olika aktörer som erbjuder olika typer av service, exempelvis specialkompetens inom demensvård eller funktionsvariationer eller service på olika språk. För de seniorer som vill bo kvar hemma ska vi ha en fungerande hemtjänst i vår kommun. Vi vill att fler kommer in och erbjuder något annorlunda, till exempel service på olika språk eller annan specialkompetens som är nischade

Inga fler kommunala hyreslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Att kunna erbjuda bostäder anser vi är ett viktigt kommunalt uppdrag. Alla behöver någon stans att bo. Genom att äga och driva ett kommunalt bostadsbolag kan vi dessutom bidra till att utveckla Eskilstuna till en socialt och miljömässigt hållbar stad

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är inget konstigt med att driva företag i offentlig regi, tvärtom anser vi att det är positivt att vissa viktiga samhällsfunktioner ägs gemensamt. Det skapar nödvändiga förutsättningar för hållbar omställning.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill se ett mer jämställt arbetsliv. Ett viktigt steg på vägen är bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken inom äldrevård och barnomsorg, där många sliter hårt. Här vill vi se att arbetstidsförkortning stegvis införs där det är lämpligt genom 6 timmars arbetsdag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att i rekryteringsprocessen bedöma sökandes kunskaper i det svenska språket. Men att införa språktest vid alla nyanställningar skulle innebära en indirekt diskriminering och utesluta en del av de sökande. Forskning om språkinlärning visar att förutsättningarna varierar mellan individer och grupper och att test därför skulle verka diskriminerande.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill vika mer av gatuutrymmet åt mer yt- och energieffektiva färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik, men ser också att bilen kommer vara fortsatt nödvändig. Här är det viktigt med så hållbar energi som möjligt. Vi vill öka tillgången på laddstolpar på mark som kommunen har rådighet över, både för lätt och tung trafik och både vid arbetsplatser, trafiknoder, bostadsområden mm.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Tidigare flyktingmottagande har visat att ofta rika moderatledda kommuner som Danderyd smiter undan sitt ansvar och hjälper inte till med mottagandet. Det ska vara rättvist över landet, alla kommuner behöver ta ett ansvar här och därför behöver vi en centralt styrd fördelning av flyktingmottagandet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet värnar om en mångfald av aktörer och pedagogiska inriktningar i skolan. Friskolor och det fria skolvalet utgör en viktig del i det. Alla elever och föräldrar ska ha möjlighet att välja den skola som passar dem bäst. Idag drivs många skolor av stora aktiebolag vars syfte är vinst. Vi vill att skattepengar som avsatts för skolan skall gå till skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Kulturen ger upplevelser och stärker bildningen. Den kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur. Kulturen har också potential som integrationsverktyg. Vi vill därför bidra till att kulturen når fler och bland annat se till att Kulturskolan får de resurser de behöver för att skapa positiva möten med uppsökande verksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det finns inget egetvärde i att höja skatten, vi ser också att det behöver satsas mer på välfärden. Däremot föredrar vi att ha mer skatt på miljöförstörande verksamheter än höjd skatt på arbete.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Eskilstunas val:

 • Ge ökade resurser till skolorna i utsatta områden
 • Skola, polis och kommun ska rikta insatser mot unga som riskerar att bli kriminella
 • Verka för att Fryshuset startar ungdomsverksamhet i Eskilstuna

Så svarar MP: Extra viktig Alla barn i Eskilstuna ska få en trygg uppväxt med möjligheter och en framtid att längta till. För att det ska bli möjligt behöver vi jobba i två parallella spår. För att få stopp på skjutningar och otrygghet måste vi dels försvåra för de kriminella, dels fokusera på sådant som bygger motståndskraft mot våldet, med bred samverkan mellan polis, förskola, skola, kommun, socialtjänst mfl.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Eskilstunas val:

 • Anställa fler speciallärare i kommunens skolor
 • Bygga fler cykelvägar
 • Lägga mer resurser på att förbättra vattnet i Eskilstunaån