Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Ekerö

Varför ska väljarna rösta på er?

Det finns bara ett miljöparti och vi kommer alltid prioritera miljö och klimat. Miljön och klimatet är en förutsättning för ett gott liv, för nuvarande och kommande generationer. Kostnaden för omställningen till ett hållbart samhälle ska inte drabba dem med minst resurser. Vi tror på innovation som ett medel för en grön omställning. Alla ska med när Sverige ställer om.

Våra viktigaste lokala förslag

En ö utan kö

Om vi ska uppnå en ö utan kö behöver vi skapa ett Ekerö där vi inte blir beroende av bilen i lika hög utsträckning som idag. Skolor, fritidsaktiviteter och arbete ska finnas nära, vilket är bra både för familjepusslet klimatet, miljön och köerna i kommunen. För att lyckas behöver vi satsa på bättre förutsättningar för kollektivtrafik och göra det enklare att ta sig fram som gående och med cykel.

Skola för ALLA barn

Idag uppfostrar vi inte längre våra barn att okritiskt lyda. Barn ska få växa och bli individer som både kan stå på egna ben och samarbeta. Alla ska få sina behov tillgodosedda och trivas i skolan, elever som anställda. Därför måste vi ha mindre barngrupper, större resurser för skolmaterial och bättre arbetsvillkor för lärare. Skolor ska finnas i hela kommunen och inga vinster får lyftas ut.

Levande landsbygd en förutsättning för liv

Ekerö är en kommun med både landsbygd och tätort. Båda viktiga för sin egen och varandras skull. Svårigheterna att bo och verka på landsbygden har dock ökat. Det vill vi vända på. En långsiktig finansieringsmodell för lokala skolor och förskolor, stärkande av service, omsorg, näringsliv, fritidsaktiviteter och mötesplatser tillsammans med goda kommunikationer är något av det vi vill förverkliga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet vill sitta i majoritet för att få igenom grön politik. Vi är öppna för samarbeten för att få igenom sakpolitik. Vi vill fördjupa dialogen med medborgarna och ta tillvara deras engagemang.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Ekerö

Munsö skola ska bli en låg- och mellanstadieskola igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet vill underlätta för familjer att leva i hela kommunen. Alla barn ska ha nära till skolan så att de kan gå eller cykla. Barn ska ges frihet och möjlighet att välja den skola som passar dem bäst. En skola är central för en levande landsbygd med ett aktivt föreningsliv och näringsliv.

Kommunen ska uppföra ett allaktivitetshus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet vill ha ett allaktivitetshus för att skapa möjligheter till en aktiv fritid och där generationer kan mötas kring gemensamma intressen.

Kommunen ska underlätta för bostadsbyggande i strandnära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet värnar strandskyddet då det är viktigt för den biologiska mångfalden och för att säkerställa tillgängligheten för allmänheten.

Kommunen ska inte sälja mark till friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ekerö kommun äger så lite mark så den behöver bibehållas i kommunal ägo för kommunens egna verksamheter.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet vill skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en kvalitativ fritid. Det är en jämställdhetsreform då kvinnor i högre utsträckning än män sliter ut sig inom äldreomsorgen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I brist på avsaknad av en god medborgardialog och ej förankrade beslut anser vi att kommunala folkomröstningar är ett viktigt verktyg för att medborgarna ska kunna delta i demokratiska processer mellan ordinarie val.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt med god språkkompetens inom äldreomsorgen men Miljöpartiet anser inte att ett språktest är rätt sätt att uppnå det. Vi vill istället skapa förutsättningar för längre språkstudier i kombination med vårdstudier innan anställning.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet anser att regelverket för friskolor ska vara likvärdigt med det regelverk som gäller för kommunala skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet vill att kommunen verkar för fler billiga hyresrätter för att personer i olika faser i livet och med olika ekonomiska förutsättningar ska kunna bo i kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet är positiva till valfrihet inom äldreboenden och hemtjänst.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Alla kommuner måste ta ett solidariskt ansvar för människor på flykt. Det är ett viktigt verktyg för att minska bostadssegregationen. Miljöpartiet anser att en mångfald av människor och erfarenheter i kommunen bidrar till en kreativ samhällsutveckling.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet är positiva till de friskolor som idag finns i Ekerö kommun som drivs av huvudmän med en alternativ pedagogik och inte av vinst. Vi är kritiska till etablering av friskolor som drivs av vinst snarare än pedagogisk kvalitet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet anser att kultur är en viktig del för att skapa god livskvalitet och en social gemenskap i kommunen. Kulturen bidrar till vidgade perspektiv och en mer vital demokrati.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Ekeröalliansen valde att sänka skatten under en period då vi behöver resurser för att investera i en grön omställning till ett hållbart samhälle och vi vill återställa skatten till nivån som var 2021.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Ekerös val:

 • Anställa fler pedagoger i kommunens skolor
 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Ordna fler lokaler åt föreningar