Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Båstad

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi är det partiet som har klimat och miljö i fokus. Vi är det parti som tycker det är viktigt att vi driver vår omställning nu om vi ska nå våra klimatmål. Vårt parti tycker det är viktigt med medmänsklighet. Att hela vår kommun är lika viktig och alla medborgare i den. Våra barn och unga är vår framtid tillsammans med vår miljö. För deras skull behöver vi ställa om, bevara och berika.

Våra viktigaste lokala förslag

Skola - elevhälsa

Skolan har en omfattande roll, större än att utbilda eller sätta betyg. Skolan är grunden till ett välfungerande samhälle och demokrati. För att unga ska få en bra och givande utbildning måste de må bra, och om de inte gör det måste de få rätt resurser för att bli bättre. Vi vill därför stärka elevhälsan och införa ett maxtak på elever per skolkurator/skolpsykolog i grund- och gymnasieskolan.

Vård och omsorg – med grund i hållbarhet för personal och brukare.

Inom vård och omsorg är det viktigt att vi har fokus både på personalens arbetsmiljö, och brukarnas livsmiljö. Utöver arbetsmiljö i det dagliga arbetet behöver vi satsa på hälsofrämjande aktiviteter för både äldre, brukare och personal. Med hälsofrämjande insatser på bred front skapar vi bättre förutsättningar för god och långsiktig livssituation för alla.

Hållbarhet -med miljöfokus i hela kommunen.

Vi vill att kommunen, i alla sina verksamheter och bolag, genomför flera konkreta åtgärder för ett stärkt fokus på hållbarhet ur ett miljö- och klimatperspektiv. Kommunala verksamheter och bolag ska föredömligt använda Agenda 2030 och även ställa krav enligt detta vid upphandlingar av inköp och underleverantörer.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill vara med och påverka i kommunen och driva våra viktiga frågor efter valet. Men hur det politiska styret ska se ut och om vi ingår i det får vi se när valresultatet kommer. Vi vill inte spekulera i något vi inte vet förutsättningarna för.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Båstad

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tror inte övervakningskameror i sig löser något problem. Det utesluter inte att det på enstaka platser skulle kunna vara ett komplement. Viktigast ut trygghetsaspekt är att jobba med det eventuella underliggande problemet för att skapa trygghet på riktigt och långsiktigt.

Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att nå FN:s hållbarhetsmål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Genom en handlingsplan kan vi ta fram konkreta aktiviteter och åtgärder vi behöver göra för vår klimatomställning och nå FN:s hållbarhetsmål. Detta är oerhört viktigt att vi genomför.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunala engagemang ska syfta till att skapa kvalitet för medborgarna inom viktiga områden som utbildning, boende, vård, omsorg, kultur fritid och miljö. Kommuner ska inte satsa skattepengar på riskfyllda investeringar eller bolag som inte uppfyller krav enligt Agenda 2030.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Två köttfria dagar i veckan med bra näringsrik mat är bra för både hälsan och klimatet. Maten som presenteras ska vara tilltalande för eleverna och gärna framtagen i samverkan med dem. Matens koppling till miljö och klimat kan tas in undervisningen och bidra till bredare kunskaper om hur mat blir till och näringsämnenas funktion i kroppen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ställer oss positiva till att utreda förslaget. Att ha en hållbar arbetsmiljö inom vårt och omsorg är viktigt. Att minska arbetstiden med bibehållen lön skulle kunna vara ett sätt att värna om personalens hälsa. Det kan också bidra till att underlätta nyrekrytering och göra arbete inom äldreomsorgen mer attraktivt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Generella språktest tror vi inte är rätt väg att gå. Att ha tillgång till språket är mycket viktigt för alla, men för att införa specifika språktest inom omsorgen måste det finnas ett tydligt uttalat syfte och mål. Det viktigt att skapa motivation och goda förutsättningar för alla medarbetare att både lära sig svenska och få rätt förutsättningar att utföra sitt arbete.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att vår kommun kan tillhandahålla bra och prisvärda hyresrätter till medborgare i alla åldrar är viktigt. Vi vill att våra ungdomar ska kunna stanna i kommunen. Vi vill att det ska vara möjligt att starta en familj och kunna hyra sitt boende. Och som äldre ska du ha råd att bo.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är inte emot privata företag generellt. Vår kommun är liten och vi ser det utmanande att ha ett delat uppdrag. Vi vill helst inte se vinstdrivande företag inom dessa verksamheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att kommunen bidrar till omställningen och skapar förutsättningar för medborgarna i kommunen att ställa om.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ska hjälpa dem som är på flykt. Asylrätten är en mänsklig rättighet och det är viktigt att vi också är en del av att hjälpa människor som flyr undan krig, svält eller förföljelse. Flerkulturella inslag i samhället kan bidra positivt till utveckling. Vår uppgift som samhällsmedborgare är att skapa bra förutsättningar för integration, samverkan och bevarande av ett öppet samhälle.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi är en liten kommun som idag har en friskola. Vi tror på att människor har rätt till valfrihet men det får inte ske på bekostnad av att skattepengar används på fel sätt. Vi är för friskolor men ej vinstdrivande sådana. Vi tycker dagens skolor i kommunen har en bra balans.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Idag drivs stora delar av kulturarbetet av privata aktörer. Vi har i vår kommun ett fantastiskt utbud och stora möjligheter till att ta ännu mer tillvara på kulturen och skapa enklare förutsättningar att alla kan ta del av detta. Här tror vi kommunen kan vara en viktig bidragsfaktor till att jobba för att kulturen når fler av våra medborgare.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Idag ser vi inget behov av att höja skatten. Men heller inte minska. Det går inte att spekulera om framtiden men just nu ser vi att den bör ligga kvar på samma som idag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Båstads val:

 • Binda ihop tätorterna med cykelvägar
 • Minska storleken på klasserna i kommunens skolor
 • Ta bort hemtjänstens minutstyrda scheman