Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Arvika

Varför ska väljarna rösta på er?

I en värld som hotas av klimatförändringar kämpar vi för ett Arvika som tar ansvar. I ett samhälle med ökande klyftor kämpar vi för ett Arvika som står för jämlikhet, jämställdhet och mångfald. I en kommun med mycket skog och utmaningar kring mående kämpar vi för ett Arvika som står upp för miljön och arbetar för invånarnas välbefinnande. I dessa frågor måste kommunen kunna vara i framkant.

Våra viktigaste lokala förslag

Mer kontinuitetsskogsbruk

Vi vill skydda den biologiska mångfalden. Detta gör vi bland annat genom att arbeta för mer kontinuitetsskogsbruk, alltså skogsbruk utan kalhyggen, i kommunalt ägda skogar.

Mer förnybart i tanken

Vi vill minska vår negativa påverkan på naturen och klimatet. Detta gör vi bland annat genom att arbeta för en utfasning av fossila bränslen och en övergång till mer förnyelsebart inom den kommunala verksamheten.

Mer jämställdhet

Vi vill inte att våra invånare ska diskrimineras eller bli negativt påverkade på grund av exempelvis sitt kön. Detta arbetar vi kontinuerligt med genom motioner såsom att införa gratis mensskydd i samtliga kommunala grundskolor som en av de tillgängliga sanitetsprodukterna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte i några frågor som påverkar den kommunala verksamheten.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi finner att det nuvarande samarbetet mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fungerar bra och ser gärna att detta fortsätter även under nästa mandatperiod. Vi är dock öppna för nya samarbetskonstellationer om så skulle krävas.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, Sverigedemokraterna. Övriga partier är vi öppna för att förhandla med.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Arvika

Det ska vara gratis att få ut allmänna handlingar i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En utskrivningskostnad likt den på bibliotek kan dock vara försvarbart.

En strandpromenad ska anläggas i Arvika hamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är positiva till konceptet allmän strandpromenad och ser gärna att möjligheterna utreds.

Ett kulturhus ska byggas i Arvika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är positiva till konceptet men är tveksamma till hur något sådant skulle finansieras och drivas på ett bra sätt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Köttproduktionen är en av de stora utsläpparna av växthusgas, och ska vi klara Parisavtalet behöver konsumtionen minska. Vi står bakom tanken ”mindre kött - bättre kött”. Med två köttfria skoldagar i veckan vill vi se till att det kött som serveras är svenskt och ekologiskt samt håller hög kvalité och följer svensk lagstiftning kring djurhållning.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Arbetstidsförkortning kan vara en väg till ett ökat välmående bland kommunalt anställda. Med den stress, den stora arbetsbelastning och de höga sjuktal som vi ser inom den allt viktigare äldreomsorgen är vi positiva till att det är just i denna sektor som konceptet arbetstidsförkortning skulle introduceras först.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Konceptet direktdemokrati, där folkomröstning är en grundläggande del, är bra om det används på rätt sätt. Det kräver dock stora resurser, såväl ekonomiska som organisatoriska, och därför ser vi helst att kommunala folkomröstningar används sparsamt och endast i sådana fall där den representativa demokratin inte kan anses räcka till för att fatta ett beslut.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det här är något som redan görs inom kommunen. Till skillnad från språkkrav för exempelvis svenskt medborgarskap så är förmågan att göra sig förstådd genom det svenska språket en grundförutsättning för arbetet inom hemtjänst och äldreomsorg. Ett sådant krav är lika självklart som att kräva att taxichaufförer har körkort.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Så länge det nuvarande, enhetliga systemet för skolpeng ser ut som det gör bör även verksamma friskolor har samma skyldigheter som de kommunala.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Boendesituationen i t.ex. Stockholms stad visar vilken viktig roll kommunerna har i tillhandahållet av billiga hyreslägenheter. Arvika kommun ligger i nuläget bra till på den fronten, men en hög beredskap med stor handlingskraft är grundläggande för att säkerställa ett fortsatt säkert bostadsklimat och för en garanti att motverka hemlöshet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Arvika kommun tillåter redan privata företag att driva exempelvis hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV), även om det är kommunala biståndshandläggare som bedömer brukarens behov eftersom kommunen betalar hälften av kostnaden. Detta ser vi som ett bra system som möjliggjör privat företagande inom sektorn på ett reglerat sätt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Tillgängligheten till laddstolpar är en viktig del i omställningen till fossilfritt, och självklart ska kommunen göra sin del för att underlätta. Dessutom ser det kommunala fastighetsbolaget redan nu över möjligheterna för att förbereda för laddstolpar på sina hyresgästers parkeringar när det behovet kommer.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Erfarenheter från flyktingkrisen 2015 där vissa svenska kommuner, såväl som hela EU-länder, vägrade ta emot flyktingar visar hur viktigt det är att alla tar sitt ansvar och gör sin beskärda del av arbetet för att undvika kollaps annorstädes. Skulle en kommun ha viljan och möjligheterna att ta emot fler än vad som har tilldelats dem bör dock vara ok. En nära kontakt med Migrationsverket är A och O.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Den stora frågan är inte hur mycket, utan på vilket sätt. Vi vill se en differentierad skolpeng där vinstdrivande företag inte ska kunna kräva lika mycket som de betydligt mer kravbelagda kommunala skolorna. Vi önskar även ett förnuftigt vinsttak på privata skolverksamheter. Så som de idédrivna friskolorna drivs idag ser vi inga problem, och dessa får gärna öka i antal där det är möjligt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Kultur är en enormt viktig del i ett aktivt och levande demokratiskt samhälle. Arvika har ett brett och mångskiftande kulturliv, speciellt för en så liten kommun, och så vill vi att det ska förbli.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: ”En slösad skattekrona är en stöld från folket” ska Gustav Möller ha sagt. Det är dock viktigt att inte vara dumsnål. Arvika kommun har ett stort antal verksamheter såväl som ett ansvar att gå före och leda vägen för exempelvis klimatomställningen. Men omständigheterna förändras med tiden, och på samma sätt kommer skattesatsen att behöva förändras. Kommunens ekonomi ska gå runt, inte gå med vinst.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Arvikas val:

 • Bedriva kalhyggesfritt skogsbruk i kommunens skogar
 • Lägga mer resurser på kommunal service utanför centralorten
 • Stärka elevhälsan