Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Arboga

Varför ska väljarna rösta på er?

I varje beslut lyfter vi fram de gröna frågorna med fokus på klimat, miljö och social rättvisa. Med ökad satsning på det civila försvaret och grönområden kommer Arboga stå väl rustat att hantera framtidens utmaningar. Med cirkulär ekonomi i fokus och medborgardialoger i ett tidigt planeringsskede, formar vi tillsammans en framtid att längta till.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärk Arbogas beredskap inför klimatförändringar och andra samhällsstörningar.

Vi vill stärka förutsättningarna för en ökad livsmedelsproduktion i närområdet, genom att ställa krav på att handla närproducerat och ekologiskt vid offentlig upphandling. Vi vill verka för upprättandet av ett beredskapslager i Arboga kommun. Vi vill öka andelen lokalt producerad förnyelsebar energi och göra det enklare för Arbogaborna att återvinna, återbruka och dela på varor och tjänster.

Förbättra den sociala och ekonomiska tryggheten i Arboga kommun

Vi vill verka för ett Arboga där stadskärnan blir en mer levande och social mötesplats, med ökad vuxennärvaro (genom till exempel fler nattvandrare), fler aktivitetsytor och mötesplatser. Vi vill ha en mer aktiv dialog mellan medborgare och kommunen för att förbättra det trygghetsskapande arbetet.

Arboga ska bli en av Sveriges ledande demokratikommuner

Demokratin är ingen självklarhet. På det lokala planet finns goda möjligheter att göra den inkluderande och deltagande. Därför vill vi att Arboga satsar på medborgardialog i viktiga kommunala frågor som rör bl a skolan, infrastruktur, miljö och omsorg. Stadsbiblioteket ska bli Arbogas demokraticentrum med plats för information, samråd, samtal, möten och demokrativägledning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill sitta kvar i Kommunfullmäktige, ta en plats i Kommunstyrelsen och samarbeta med partier som prioriterar miljö, klimat, resiliens, demokrati och social rättvisa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja. Vi kan inte tänka oss att styra tillsammans med SD.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Arboga

Idrottsplatsen Sturevallen i Arboga ska rivas och ge plats för bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Området Sturevallen behöver utvecklas till en mer tillgänglig och välkomnande plats . Rivs den måste den ersättas med samma funktion på en annan plats. Vi kan tänka oss bostäder och servicefunktioner som gynnar möten.

Kommunen ska avskaffa delade turer inom hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi måste skapa en hållbar arbetssituation för de anställda. Sammanhållna turer underlättar också för pendlare från andra orter.

Krav på närproducerat ska ställas vid kommunal upphandling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det får gärna kombineras med krav på ekologiskt och ska gynna den biologiska mångfalden. Dessutom förstärker det den civila beredskapen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är för förslaget, men det behöver finansieras med statligt stöd.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Möjligheten till kommunala folkomröstningar ska finnas kvar och ske på initiativ av medborgarna, s k folkinitiativ. Det är dock inte ett självändamål att ha så många folkomröstningar som möjligt. Om medborgare, företagare och andra intressenter får komma med synpunkter och förslag redan på idéstadiet (s k samråd) behövs det oftast inte, så länge politikerna lyssnar på medborgarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Samtidigt ska det ses som en merit om de talar andra språk. Det kommer att bli fler äldre med vård- och omsorgsbehov som har ett annat modersmål än svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Genom kommunala fastighetsbolag kan kommunen bygga kostnadseffektiva lägenheter för uthyrning. Vi ska inte ta skattepengar för att subventionera privata bolags hyror.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Förutsättningen är att man kan ställa krav på vad man ska uppnå och göra kontroller på ett effektivt sätt, vilket ofta är svårt. Ev. vinst måste återinvesteras i verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen kan underlätta etablering av laddstolpar, men det är inte kommunens huvuduppdrag. Gynna företag som vill bygga men ställa krav på en stor geografisk spridning.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En bra flyktingmottagning är viktig för allas vår framtid. Fördelningen av nyanlända flyktingar behöver göras rättvist över hela landet. Då ska ingen kommun kunna tacka nej eller ta emot väldigt få.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill se ett stopp för skolor som har som första mål att dela ut vinst till aktieägarna. Personalkooperativ eller idéburna skolor som återinvesterar vinsten ska uppmuntras.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: En rik fritid med många olika alternativ gör att människor mår bra och trivs med att bo i Arboga. Då vi vill bevara och utveckla de kulturhistoriska miljöerna i Arboga, Jädersbruk och Hjälmare kanal samt behålla fritids- och kulturnämnden med ett utökat demokratiuppdrag känns det här som rätt satsning.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det viktiga är att inte slösa med skattepengar, utan att varje skattekrona används på ett sätt som kommer till bästa nytta, både på kort och lång sikt. Det gör att vid lågkonjunktur kan det vara bra att investera för att skapa en bättre hållbarhet på sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Arbogas val:

 • Bygga centralt placerade trygghetsboenden
 • Genomföra fler medborgardialoger inför kommunala beslut
 • Upprätta fler ytor för spontanidrott

Så svarar MP: Extra viktig Eget förslag som vi vill prioritera: Vi vill investera i en kommunekolog eller liknande kompetens, som kan medverka till en hållbar utveckling, med satsningar på klimat, miljö och tillgång till friluftsliv, för att möta de utmaningar vi står inför med klimatförändringar och hotet mot den biologiska mångfalden.