Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Alvesta

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tycker att varje politiskt beslut ska göras med grund i hållbarhet för människa, djur och natur. Beslut ska fattas med långsiktighet, där miljö och klimat ska tas hänsyn till.

Våra viktigaste lokala förslag

Gör Spånenområdet till kommunalt reservat

Skulle gynna den biologiska mångfalden, friluftslivet och folkhälsan.

Inrätta social investeringsfond

Fonden skall hantera medel för oförutsedda och preventiva hälsofrämjande insatser riktade mot barn och unga i socioekonomiskt utsatta levnadsförhållanden.

Att de särskilda boendena för äldre klimatanpassas

Boenden bör ses över så att de är rustade för kommande värmeböljor. Höga temperaturer är riskfyllt för äldres hälsa. Kylanläggningar, markiser och skuggande växtlighet mm.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte som vi kan komma på.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi hoppas att få förtroende att sitta i styret och ser gärna samarbeten med S, C och V.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

M, SD och KD.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Alvesta

Spånenområdet ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig För att skydda centrum-nära natur och öka människors och djurs välmående.

Äldre ska själva kunna välja vem som ska utföra hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Den hemtjänst som erbjuds ska hålla hög kvalitet, vem som än utför den.

Kommunen ska verka för att det planerade triangelspåret dras utanför centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Miljöpartiet Alvesta har hoppat över denna fråga

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att barn vill äta maten som serveras och att den är näringsrik. Maten som lagas i skolkök ska vara till så hög andel som möjligt, ekologisk, närproducerad och klimatsmart.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ett intressant förslag som bör testas och utredas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alla som arbetar inom vården ska givetvis ha den kompetens som krävs för att utföra ett gott arbete.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att billiga bostäder för unga, studenter och äldre finns tillgängliga i en kommun.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ska ta emot så många som vi kan.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur i ett samhälle har många positiva effekter. Den ger glädje, ökar förståelse, utmanar, förvånar och ger mervärden som tjänar människor och samhälle.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Om en skattehöjning krävs för att bibehålla och bygga välfärd som är rättvis och håller god kvalitet kan detta dock vara befogat.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Alvestas val:

 • Anställa fler inom kommunala skolan och omsorgen
 • Bygga en ny skola på Spåningslandaområdet
 • Klimatanpassa kommunens äldreboenden