Val 2022 Valkompass
Mbp

Medborgarpartiet Vänersborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Medborgarpartiet är ett lokalt parti som verkar för frågor som enbart rör Vänersborgs kommun. Vi är ett fristående parti som inte styrs från Stockholm vilket innebär att vi kan samverka med alla partier för Vänersborgs bästa, stad som landsbygd.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi vill återställa och utveckla serviceboenden

Servicehusen lades ner i kommunen 2017 vilket vi anser var ett stort misstag. Nedläggningen innebar att många blev isolerade och ensamma. De personer som idag är otrygga och inte kan bo hemma tvingas flytta in på ett särskilt boende, trots att man inte behöver den omfattande omvårdnaden. Vi anser att det saknas ett mellanboende i form av ett serviceboende.

Vi vill prioritera gång- och cykelvägar utanför tätorten

Många förflyttar sig på landsvägarna utanför tätorterna där oftast vägrenar och belysning saknas. Hastigheten är högre och trafikfaran därmed större.

Anslutning kommunalt VA-nät

Vi är emot tvång till VA- anslutning. Vi anser att den som har en godkänt VA-anläggning själv skall bestämma om man vill ansluta sig eller ej. Vi anser att miljön är mycket viktig så kommunen bör istället utvidga sitt tillsynsansvar av anläggningar som ej är anslutna till VA-nätet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Medborgarpartiet är ett lokalt parti som inte styrs av partier på riksnivå.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Medborgarpartiet kan samarbeta med alla partier.

Svar i valkompassen

:

Medborgarpartiet Vänersborg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mbp: Vi anser att övervakningskameror ger ökad trygghet och stävjar brottslighet.

Kommunen ska ordna en legal street race-bana

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mbp: Vi vill att kommunen utreder en lämplig plats där legal street race kan genomföras under säkra och ordnade förhållanden.

Kollektivtrafik i kommunen ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mbp: Vi anser att invånarna i Vänersborgs kommun skall ha samma förmån som invånarna i grannkommunerna har vad gäller gratis kollektivtrafik. Vi anser vidare att detta förslag gynnar miljön, ger utrymme för mötesplatser och samvaro samt fördröjer insatsen av färdtjänst.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mbp: Vi anser att skolan skall ha en varierad och näringsriktig kost som tillvaratar alla elevers behov. Vi anser kosten som serveras på våra skolor skall vara när-och lokalproducerad.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mbp: Vi anser att det är bättre att höja grundbemanningen, aktivt arbeta med schemaläggning, personalbefrämjande åtgärder samt flytta ut cheferna i verksamheterna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mbp: Kommunikation och förståelse är viktig både för brukare och personal och är trygghetsskapande. För de personer som har svårt med språket bör kommunen erbjuda praktik och språkhjälp. Vi anser att det är en tillgång med personer som kan kommunicera på mer än ett språk.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mbp: Vi anser det är viktigt att fler små och billiga lägenheter byggs.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mbp: Vi tror på fler aktörer inom äldreomsorgen. Det är dock viktigt att det kommunen följer sitt tillsynsansvar för att säkerställa att avtalet mellan kommunen och den privata aktören följs.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mbp: Vi vill värna asylrätten och anser det är viktig att kommunen följer Migrationsverkets riktlinjer. Vi anser dock att Vänersborg tagit en stor del av detta ansvar under senare år.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Medborgarpartiet Vänersborgs val:

 • Renovera idrottshuset i Torpa
 • Servera mer lokalproducerad mat i skolor och på äldreboende
 • Utöka kommunens service till lokala företag